Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Trafik Kazası Sonrasında Düzenlenen Maluliyet Raporlarında Çözülemeyen Problem: Yönetmelik Sorunu

Year 2022, Volume 36, Issue 3, 102 - 108, 14.12.2022

Abstract

Amaç: Trafik kazalarına bağlı yaralanmalarda maluliyet raporu düzenlenirken hangi yönetmeliğin kullanılacağı büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda; Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davalarında temyiz merci olan Yargıtay 17 Hukuk Dairesi’nin ve bu daire kapandıktan sonra görevini devrettiği Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin kararları, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (KZMSS Genel Şartları) incelenerek çözüm önerileri sunulması amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda; Yargıtay 17 Hukuk Dairesi’nin 01.01.2020 - 25.03.2021 ve Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 24.05.2021-01.12.2021 tarihleri arası kararları “https://karararama.yargıtay.gov.tr/” adresinden, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ile KZMSS Genel Şartları “https://www.resmigazete.gov.tr/” adresinden taranarak elde edilen veriler Excel 2016 Microsoft programına kaydedildi. Maluliyet oranı tespiti için hangi tarihler arasında hangi yönetmelik kapsamında rapor düzenlenmesi gerektiği araştırıldı. Bulgular: Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 01.01.2020 ile 25.03.2021 tarihleri arasında çalışmamız koşullarını kapsayan 129 kararına, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 24.05.2021 ile 01.12.2021 tarihleri arasında 220 kararına, KZMSS Genel Şartları ve Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar kapsamında 14.05.2015 - 04.12.2021 resmi gazete tarihleri arası çalışmamız koşullarını kapsayan 4 (dört) tebliğ kararına, Anayasa Mahkemesi’nin Esas Sayısı: 2019/40, Karar Sayısı: 2020/40, Karar Tarihi: 17/7/2020 olan iptal kararına ulaşıldı. Sonuç: Çalışmamız kapsamında; Trafik kazasına bağlı maluliyet raporlarında hangi yönetmeliğin kullanılacağı hususunda Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin ve bu daire kapandıktan sonraki süreç için görevini devrettiği Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin içtihatları ve KZMSS Genel Şartları birbiri ile uyumlu olduğu, ancak Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının 01.09.2013 ile 20.02.2019 tarihleri arasında meydana gelen trafik kazalarında kullanılması gereken yönetmelik açısından çelişki oluşturduğu ortaya çıkmaktadır.

References

 • https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2918.pdf. (Erişim tarihi: 1 Mayıs 2022).
 • World Health Organization. Disability prevention and rehabilitation: Report of the WHO expert committee on disability prevention and rehabilitation [meeting held in Geneva from 17 to 23 February 1981].
 • Imran M, Nasir JA. Road traffıc accıdents: Prediction in Pakistan. The Professional Medical Journal. 2015;22 (06):705-9.
 • Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, Remuzzi. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the global burden of disease study 2010. The Lancet. 2012;380 (9859):2095-128.
 • Murray CJ, Vos T, Lozano R, Naghavi M, Flaxman AD, Michaud C, Haring D. Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the global burden of disease study 2010. The Lancet. 2012;380 (9859):2197-223.
 • Kaya A, Çelik C, Aktaş EÖ, Şenol E, Güler H. Yargıtay kararları ışığında trafik kazasına bağlı maluliyet oranı hesaplamalarında dikkat edilecek unsurlar. Adli Tıp Bülteni. 2020; 25(3): 176-81.
 • Vural T, Şener M.T, Kök A.N. The problems experienced in the disability reports ıssued after the traffic accident and the comparison of the disability according to the related regulations (unpublished thesis). Erzurum: Atatürk University; 2020.
 • Kadı MR, Kadı G, Balcı Y, Göçeoğlu ÜÜ. Meslekte kazanma gücü kaybı oranları ile takdir oranlarının değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı olguları. Adli Tıp Bülteni. 2018;23(2):77-88.
 • Ata U, Şenol E, Çelik C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına başvuran olguların meslekte kazanma gücünde kayıp oranları ile engellilik oranlarının karşılaştırılması. Adli Tıp Bülteni. 2021; 26(3): 180-8.
 • https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Karayolu-Trafik-Kaza-Istatistikleri-2021. (Erişim tarihi: 15 Mayıs 2022).
 • Hekimoğlu Y, Gümüş O, Kartal E, Etli Y, Demir U, Aşirdizer M. Maluliyet oranlarının yaş ve cinsiyet ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi. 2017;24(3): 173-81.
 • Kaya A, Meral O, Erdoğan N, Aktaş EÖ. Maluliyet raporlarının düzenlenmesi: anabilim dalımıza başvuran olgu özellikleri ile. Adli Tıp Bülteni. 2015;20(3):144-51.
 • Aktaş EÖ, Kaya A, Çelik C. Ceza ve hukuk muhakemeleri açısından değerlendirme ve raporlama işlemlerinde zaman. İçinde: Balcı Y, editör. Adli Tıpta Zaman. 1. baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019;1:24-31.
 • Aşırdizer M, Yavuz MS. The evaluation of cranial defects ın children within the weakness or lost of organ functions. Journal of Forensic Sciences 2010; 24(1): 32-9.
 • https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201105.pdf. (Erişim tarihi: 15 Mayıs 2022).
 • https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-2.htm (Erişim tarihi: 1 Haziran 2022).
 • https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200320-3.htm (Erişim tarihi: 15 Haziran 2022)

THE PROBLEM THAT CANNOT BE SOLVED IN DISABILITY REPORTS AFTER TRAFFIC ACCIDENT: REGULATIONAL PROBLEM

Year 2022, Volume 36, Issue 3, 102 - 108, 14.12.2022

Abstract

Objective: It is a big problem to choose the regulation which will be used en issuing a disability report in injuries due to traffic accidents. In our study; we examined decisions of the appealing authority in compensation cases arising from traffic accidents, which are the 17th Civil Chamber of the Court of Cassation and after its closing the 4th Civil Chamber of the Court of Cassation of Appeals; the decision of Cancellation of the Constitutional Court and the General Conditions of Highways Motor Vehicles Compulsory Liability Insurance (HMVCFLI General Conditions) and aimed to present solution suggestions. Materials and Methods: In our study; we used Excel 2016 Microsoft program to save the data obtained from https://karararama.yargıtay.gov.tr/ address, for the decisions of the 17th Civil Chamber of the Court of Cassation between 01.01.2020-25.03.2021 for the appeals and the 4th Civil Chamber of the Court of Cassation between 24.05.2021 and 01.12.2021 and also the data obtained from https://www.resmigazete.gov.tr/ address, for the Cancellation Decision of the HMVCFLI General Conditions. We investigated in which period of time which regulation be used in order to detarmine the disability rate. Results: 129 decisions of the 17th Civil Chamber of the Court of Cassation between 01.01.2020 and 25.03.2021, 220 decisions of the 4th Civil Chamber of the Court of Cassation of Appeals between 24.05.2021 and 01.12.2021 and 4 (four) communicated decisions from the Constitutional Court's Article Number: 2019/40, Decision Number: 2020/40, Decision Date: 17/7/2020 of HMVCFLI General Conditions and General Conditions for Making Amendments; all of them covering our conditions, were evaluated. Conclusion: Regarding to which regulation would be used in disability reports due to traffic accidents, the result of our study was that, the case law of the 17th Civil Chamber of the Court of Cassation and the 4th Civil Chamber of the Court of Cassation, to which was delegated its duty after the first chamber was closed, and the General Conditions of the HMVCFLI are compatible with each other, but, the Cancellation Decision of the Constitutional Court is incompatible. With the regulation that should be used in traffic accidents that occurred between 01.09.2013 and 20.02.2019.

References

 • https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2918.pdf. (Erişim tarihi: 1 Mayıs 2022).
 • World Health Organization. Disability prevention and rehabilitation: Report of the WHO expert committee on disability prevention and rehabilitation [meeting held in Geneva from 17 to 23 February 1981].
 • Imran M, Nasir JA. Road traffıc accıdents: Prediction in Pakistan. The Professional Medical Journal. 2015;22 (06):705-9.
 • Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, Aboyans V, Remuzzi. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the global burden of disease study 2010. The Lancet. 2012;380 (9859):2095-128.
 • Murray CJ, Vos T, Lozano R, Naghavi M, Flaxman AD, Michaud C, Haring D. Disability-adjusted life years (DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the global burden of disease study 2010. The Lancet. 2012;380 (9859):2197-223.
 • Kaya A, Çelik C, Aktaş EÖ, Şenol E, Güler H. Yargıtay kararları ışığında trafik kazasına bağlı maluliyet oranı hesaplamalarında dikkat edilecek unsurlar. Adli Tıp Bülteni. 2020; 25(3): 176-81.
 • Vural T, Şener M.T, Kök A.N. The problems experienced in the disability reports ıssued after the traffic accident and the comparison of the disability according to the related regulations (unpublished thesis). Erzurum: Atatürk University; 2020.
 • Kadı MR, Kadı G, Balcı Y, Göçeoğlu ÜÜ. Meslekte kazanma gücü kaybı oranları ile takdir oranlarının değerlendirilmesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı olguları. Adli Tıp Bülteni. 2018;23(2):77-88.
 • Ata U, Şenol E, Çelik C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına başvuran olguların meslekte kazanma gücünde kayıp oranları ile engellilik oranlarının karşılaştırılması. Adli Tıp Bülteni. 2021; 26(3): 180-8.
 • https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Karayolu-Trafik-Kaza-Istatistikleri-2021. (Erişim tarihi: 15 Mayıs 2022).
 • Hekimoğlu Y, Gümüş O, Kartal E, Etli Y, Demir U, Aşirdizer M. Maluliyet oranlarının yaş ve cinsiyet ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi. 2017;24(3): 173-81.
 • Kaya A, Meral O, Erdoğan N, Aktaş EÖ. Maluliyet raporlarının düzenlenmesi: anabilim dalımıza başvuran olgu özellikleri ile. Adli Tıp Bülteni. 2015;20(3):144-51.
 • Aktaş EÖ, Kaya A, Çelik C. Ceza ve hukuk muhakemeleri açısından değerlendirme ve raporlama işlemlerinde zaman. İçinde: Balcı Y, editör. Adli Tıpta Zaman. 1. baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019;1:24-31.
 • Aşırdizer M, Yavuz MS. The evaluation of cranial defects ın children within the weakness or lost of organ functions. Journal of Forensic Sciences 2010; 24(1): 32-9.
 • https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201105.pdf. (Erişim tarihi: 15 Mayıs 2022).
 • https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190220-2.htm (Erişim tarihi: 1 Haziran 2022).
 • https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200320-3.htm (Erişim tarihi: 15 Haziran 2022)

Details

Primary Language Turkish
Subjects Legal Medicine
Journal Section Research Articles
Authors

Talip VURAL> (Primary Author)
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
0000-0003-0720-5669
Türkiye

Publication Date December 14, 2022
Submission Date August 3, 2022
Acceptance Date October 23, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 36Issue 3

Cite

Vancouver Vural T. Trafik Kazası Sonrasında Düzenlenen Maluliyet Raporlarında Çözülemeyen Problem: Yönetmelik Sorunu. Adli Tıp Dergisi. 2022; 36(3): 102-108.
Creative Commons Lisansı

Turkish Journal of Forensic Medicine is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Our journal has adopted the Open Access Policy, and no fees will be charged from the authors at any stage of the publication for the articles submitted.