Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalına Başvuran İş Kazası Olgularının Analizi

Year 2022, Volume 36, Issue 3, 139 - 144, 14.12.2022

Abstract

Amaç: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi acil servisine başvuran iş kazası olgularının epidemiyolojik ve demografik özelliklerini analiz etmeyi amaçladık. Yöntemler: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi acil servisine 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında başvuran ve iş kazası olarak kabul edilen olguların dosyaları retrospektif olarak incelendi ve kaydedildi. Hastaların yaş, cinsiyet, hizmet sektörü, başvuru saat, gün, ay ve yılı, yaralanma bölgesi, yaralanma mekanizması, tanısı, ameliyat gereksinimi, yatış ve taburculuk durumu, iş gücü kaybı ve süresi analiz edildi. Bulgular: Çalışmaya 428 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 37,46±11,35 yıl ve %78,3'i erkekti. Hastalar en sık sanayi-endüstri sektöründe (%27,3) çalışmaktaydı. Başvuruların en sık günün 09:00-16:00 saatleri arasında, haziran ayında ve mayıs-ağustos döneminde gerçekleştiği saptandı. En sık başvuru sebebi sivri uçlu, sert veya kaba bir materyal araç ile temas (%38,1 n=163) olup, en sık yaralanan bölge %68,2 (n=292) oranı ile üst ekstremite idi. Hastaların %72,7’sinin (n=311) acil serviste tedavi edilerek taburcu edildiği saptandı.. Hastalar en sık sanayi-endüstri sektöründe (%27,3) çalışmaktaydı. Başvuruların en sık günün 09:00-16:00 saatleri arasında, haziran ayında ve mayıs-ağustos döneminde gerçekleştiği saptandı. En sık başvuru sebebi sivri uçlu, sert veya kaba bir materyal araç ile temas (%38,1 n=163) olup, en sık yaralanan bölge %68,2 (n=292) oranı ile üst ekstremite idi. Hastaların %72,7’sinin (n=311) acil serviste tedavi edilerek taburcu edildiği saptandı. Sonuç: İş güvenliği konusundaki eğitimlerin ve denetimlerin sıklaştırılması ve hedefe yönelik tedbirlerin alınması ile özellikle genç nüfusu etkileyen iş kazalarında yıllar içinde belirgin azalma sağlanamayan iş gücü kaybı süresinin ve ölümlerin azaltılmasında faydalı olabilir.

References

 • Karakurt U, Satar S, Acikalin A, Bilen A, Gulen M, Baz U. Analysis of Occupational Accidents Admitted to the Emergency Medicine Department. J Acad Emerg Med 2013;12(4):19-23.
 • Karadeniz O. Dünya’da ve Türkiye’de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği. The Journal of Labor and Society 2012;3(34):15-75.
 • T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu 2016 Yılı İstatistik bilgisi. Available at https://www.sgk.gov.tr/Istatistik/Yillik/fcd5e59b-6af9-4d90-a451-ee7500eb1cb4/. (cited 12 March 2018).
 • Acara AÇ, Yanturalı S, Canacık Ö, Bolatkale M. Evaluations of Occupational Injuries Presented to the Emergency Department; Mechanisms, Causes, Features of Accidents, From the Injured Workers Perspective. Kafkas J Med Sci 2021;11(1 Suppl):184-9.
 • Dağlı B, Serinken M. Occupational Injuries Admitted to the Emergency Department. J Pak Med Assoc 2012;11(2):167-70.
 • Satar S, Kekeç Z, Sebe A. Analyse of occupational injuries admitted to Cukurova University School of Medicine department of emergency. Cukurova Medical Journal 2004;29(4):118-27.
 • Şen M, Dursun S, Murat G. Türkiye'de iş kazaları: Avrupa birliği ülkeleri bağlamında bir değerlendirme. OPUS International Journal of Society Researches 2018:9(16): 1167-1190.
 • Erdemli H, Kavalci C, Erdemli DS, Kocalar ÜG. Analysis of Work Related Injuries Admitted Case to Emergency Department. J Surg arts 2017;10(2):26-33.
 • Celik K, Yilmaz F, Kavalci C, Ozlem M, Demir A, Durdu T, Sonmez BM, Yilmaz MS, Karakilic ME, Arslan ED, Yel C. Occupational injury patterns of Turkey. World J Emerg Surg 2013;8(57):1-6.
 • Sorock GS, Lombardi DA, Hauser RB, Eisen EA, Herrick RF, Mittleman MA. Acute traumatic occupational hand injuries: type, location, and severity. J Occup Environ Med 2002;44(4):345-51.
 • Özkan S, Kılıç Ş, Durukan P, Akdur O, Vardar A, Geyik S, İkizceli İ. Occupational injuries admitted to the Emergency Department. Turkish J Trauma Emerg Surg 2010;16(3):241-47.
 • Kekeç Z, Ünalan D, Şenol V, Çetinkaya F. The Evaluation of Complicated Occupational Accidents Admitted to the Accident and Emergency Department of Erciyes University Hospital. Fırat University Journal of Health Sciences 2003;17:277-83.
 • Demir U, Asirdizer M, Kartal E, Etli Y, Hekimoglu Y. An investigation of the effect of the COVID-19 (SARS-CoV-2) pandemic on occupational accidents (Tokat-Turkey). Arch Environ Occup Health 2022: Ahead of pub. Doi:10.1080/19338244.2022.2059751.
 • Saygun M, Tunçbilek A. S.S.K. Yüksek Sağlık Kurulu'na Başvuran İş Kazası Olgularının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2000;53(3):193-9.
 • Çağlar A, Kaçer İ, Hacımustafaoğlu M, Öztürk B, Öztürk S, Akıllı NB. Factors Related to Mortality in Occupational Injuries: Five-Year Experience. Eurasian J Emerg Med 2022;21(1):20-7.
 • Beyaztaş FY, Alagözlü H, Demirkan Ö. İş Kazası Olgularının Adli Tıp Yönünden Değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 2001;15(3):18-24.
 • Birgen N, Okudan M, Okyay M, İnanıcı MA. A Calculation of Percent Disability in Occupational Injury Cases a Forensic Assessment. Bull Leg Med 1999;4(3):101.
 • Cavlak N, Turkoglu A, Kiliccioglu DB, Tokdemir M. Fatal occupational injuries in eastern Turkey between 2000 and 2016. Medicine Science 2022;11(2):766-9.
 • Sönmez GO, Satar S, Sönmez A, Gülen M, Acehan S, Işıkber C, Seğmen MS, Aksay E, Aksu A, Kaya A. Demographic Analysis of Occupational Accidents Admitted to the Emergency Department. Ege Klin Tıp Derg 2022;60 (1):55-60.
 • Korkut G, Tetik A. Key Issues And Innovatıons Of The Occupatıonal Health And Safety Law Of 6331. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2013;18(3):455-74.
 • Ceylan H. Türkiye’deki İş Kazalarının Genel Görünümü ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslanması. Int J Eng Res 2011;3(2):18-24.

Analysis of occupational accidents admitted to the Department of Emergency Medicine of Cerrahpasa Faculty of Medicine

Year 2022, Volume 36, Issue 3, 139 - 144, 14.12.2022

Abstract

Objective: We aimed to analyze the epidemiologic and demographic features of the patients with occupational accidents admitted to the department of emergency medicine of XXX. Methods: Data of the patients with occupational accidents admitted to the department of emergency medicine of XXX with occupational accidents between 01.01.2016 and 31.12.2016 were scanned retrospectively and analyzed. Our patients were evaluated according to age, sex, sector, admission time, trauma region and mechanism, diagnosis, surgery acquirement, admission and discharge status, labour loss, and time of labour loss. Results: The number of patients who were admitted to the study was 428. The mean age of the patients was 37.46±11.35 years old and 78.3% of the patients were male. Patients were mostly employed in the industrial sector (27.3%). Most of the admissions were between 09:00 and 16:00 hours, in June and May-August period. The most common injury mechanism was accidents with pointed, hard materials (38.1% n:163) and the most injured area was the upper extremities with 68.2% (n=292). 72.7% (n=311) of the patients were discharged from the emergency department. Conclusion: Increasing training and inspections on occupational safety and taking target-oriented measures may be beneficial in reducing the time of labour loss and deaths, which cannot be significantly reduced over the years, especially in occupational accidents affecting the young population.

References

 • Karakurt U, Satar S, Acikalin A, Bilen A, Gulen M, Baz U. Analysis of Occupational Accidents Admitted to the Emergency Medicine Department. J Acad Emerg Med 2013;12(4):19-23.
 • Karadeniz O. Dünya’da ve Türkiye’de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma Yetersizliği. The Journal of Labor and Society 2012;3(34):15-75.
 • T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu 2016 Yılı İstatistik bilgisi. Available at https://www.sgk.gov.tr/Istatistik/Yillik/fcd5e59b-6af9-4d90-a451-ee7500eb1cb4/. (cited 12 March 2018).
 • Acara AÇ, Yanturalı S, Canacık Ö, Bolatkale M. Evaluations of Occupational Injuries Presented to the Emergency Department; Mechanisms, Causes, Features of Accidents, From the Injured Workers Perspective. Kafkas J Med Sci 2021;11(1 Suppl):184-9.
 • Dağlı B, Serinken M. Occupational Injuries Admitted to the Emergency Department. J Pak Med Assoc 2012;11(2):167-70.
 • Satar S, Kekeç Z, Sebe A. Analyse of occupational injuries admitted to Cukurova University School of Medicine department of emergency. Cukurova Medical Journal 2004;29(4):118-27.
 • Şen M, Dursun S, Murat G. Türkiye'de iş kazaları: Avrupa birliği ülkeleri bağlamında bir değerlendirme. OPUS International Journal of Society Researches 2018:9(16): 1167-1190.
 • Erdemli H, Kavalci C, Erdemli DS, Kocalar ÜG. Analysis of Work Related Injuries Admitted Case to Emergency Department. J Surg arts 2017;10(2):26-33.
 • Celik K, Yilmaz F, Kavalci C, Ozlem M, Demir A, Durdu T, Sonmez BM, Yilmaz MS, Karakilic ME, Arslan ED, Yel C. Occupational injury patterns of Turkey. World J Emerg Surg 2013;8(57):1-6.
 • Sorock GS, Lombardi DA, Hauser RB, Eisen EA, Herrick RF, Mittleman MA. Acute traumatic occupational hand injuries: type, location, and severity. J Occup Environ Med 2002;44(4):345-51.
 • Özkan S, Kılıç Ş, Durukan P, Akdur O, Vardar A, Geyik S, İkizceli İ. Occupational injuries admitted to the Emergency Department. Turkish J Trauma Emerg Surg 2010;16(3):241-47.
 • Kekeç Z, Ünalan D, Şenol V, Çetinkaya F. The Evaluation of Complicated Occupational Accidents Admitted to the Accident and Emergency Department of Erciyes University Hospital. Fırat University Journal of Health Sciences 2003;17:277-83.
 • Demir U, Asirdizer M, Kartal E, Etli Y, Hekimoglu Y. An investigation of the effect of the COVID-19 (SARS-CoV-2) pandemic on occupational accidents (Tokat-Turkey). Arch Environ Occup Health 2022: Ahead of pub. Doi:10.1080/19338244.2022.2059751.
 • Saygun M, Tunçbilek A. S.S.K. Yüksek Sağlık Kurulu'na Başvuran İş Kazası Olgularının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2000;53(3):193-9.
 • Çağlar A, Kaçer İ, Hacımustafaoğlu M, Öztürk B, Öztürk S, Akıllı NB. Factors Related to Mortality in Occupational Injuries: Five-Year Experience. Eurasian J Emerg Med 2022;21(1):20-7.
 • Beyaztaş FY, Alagözlü H, Demirkan Ö. İş Kazası Olgularının Adli Tıp Yönünden Değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 2001;15(3):18-24.
 • Birgen N, Okudan M, Okyay M, İnanıcı MA. A Calculation of Percent Disability in Occupational Injury Cases a Forensic Assessment. Bull Leg Med 1999;4(3):101.
 • Cavlak N, Turkoglu A, Kiliccioglu DB, Tokdemir M. Fatal occupational injuries in eastern Turkey between 2000 and 2016. Medicine Science 2022;11(2):766-9.
 • Sönmez GO, Satar S, Sönmez A, Gülen M, Acehan S, Işıkber C, Seğmen MS, Aksay E, Aksu A, Kaya A. Demographic Analysis of Occupational Accidents Admitted to the Emergency Department. Ege Klin Tıp Derg 2022;60 (1):55-60.
 • Korkut G, Tetik A. Key Issues And Innovatıons Of The Occupatıonal Health And Safety Law Of 6331. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2013;18(3):455-74.
 • Ceylan H. Türkiye’deki İş Kazalarının Genel Görünümü ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslanması. Int J Eng Res 2011;3(2):18-24.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Legal Medicine
Journal Section Research Articles
Authors

Çiğdem ORHAN>
BEYLİKDÜZÜ STATE HOSPITAL, EMERGENCY SERVICE
0000-0003-3061-8816
Türkiye


Fatih ÇAKMAK>
iSTANBUL UNIVERSITY-CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA FACULTY OF MEDICINE, DEPARTMENT OF EMERGENCY MEDICINE, İSTANBUL, TURKEY
0000-0002-8813-4139
Türkiye


Yonca Senem AKDENİZ>
iSTANBUL UNIVERSITY-CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA SCHOOL OF MEDICINE, DEPARTMENT OF EMERGENCY MEDICINE, İSTANBUL, TURKEY
0000-0002-4843-1155
Türkiye


Afşın İPEKCİ> (Primary Author)
İSTANBUL UNIVERSITY-CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA SCHOOL OF MEDICINE, DEPARTMENT OF EMERGENCY MEDICINE
0000-0001-6125-4061
Türkiye


İbrahim İKİZCELİ>
iSTANBUL UNIVERSITY-CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA SCHOOL OF MEDICINE, DEPARTMENT OF EMERGENCY MEDICINE, İSTANBUL, TURKEY
0000-0002-9825-4716
Türkiye

Supporting Institution Yok
Project Number Yok
Publication Date December 14, 2022
Submission Date September 19, 2022
Acceptance Date December 7, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 36Issue 3

Cite

Vancouver Orhan Ç. , Çakmak F. , Akdeniz Y. S. , İpekci A. , İkizceli İ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalına Başvuran İş Kazası Olgularının Analizi. Adli Tıp Dergisi. 2022; 36(3): 139-144.
Creative Commons Lisansı

Turkish Journal of Forensic Medicine is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Our journal has adopted the Open Access Policy, and no fees will be charged from the authors at any stage of the publication for the articles submitted.