Review
PDF BibTex RIS Cite

Expertise Practices of Social Workers in the Judicial System

Year 2023, Volume: 37 Issue: 2, 39 - 55, 12.08.2023

Abstract

Forensic social work is an area where the social work profession carries out practices within the legal system. These practices vary according to the stage of the judgments. In addition to carrying out rehabilitative studies with individuals who commit crimes; the role of expert is fulfilled in the judicial processes consisting of investigation and prosecution stages. Social workers, who are involved in the judgments related to the cases in the field of social work with their professional knowledge, represent the legal role of social work in the legal system. Forensic social workers are involved in the judicial processes with the role of expert witness and affect the decisions made. This role reveals the importance of the expert role of forensic social workers. While there has not been any recent change in the role and status of the expert in the legal system in Turkey, it is seen that there are new developments in the expert system. It is thought that there is a literature gap on the new expertise system and the studies that reveal the roles and duties of forensic social workers in the expert system. In this study, the new expert witness system, which has been put into practice in Turkey as of 2018, will be explained and explanations will be made about the roles and duties of forensic social workers as experts.

References

 • 1.Demirkapı, E. Anglo-Amerikan hukukunda bilirkişilik kurumunda yeni eğilimler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2003;5(2):39-76.
 • 2.Teomete Yalabık, F. Anglo-amerikan ve fransız hukuklarında bilirkişilik kurumuna genel bakış. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014;16: 2115-2162.
 • 3.Barker, R.L. ve Branson, D.M. Forensic Social Work Legal Aspects of Professional Practice. New York: Routledge, 2013.
 • 4.National Organization of Forensic Social Work. What is Forensic Social Work. Erişim adresi: https://www.nofsw.org/what-is-forensic-social-work-1 (Erişim tarihi: 03.01.2023).
 • 5.Ashford, J.B. The Changing Face of Forensic Social Work Practice: An Overview. In: Corcoran, K., Roberts, A. R. eds. Social Worker’s Desk References. Oxford University Press. 2015: 1115-1121.
 • 6.Munson, C.E. Forensic Social Work and Expert Witness Testimony in Child Welfare. In: Corcoran, K., Roberts, A. R. eds. Social Worker’s Desk References. Oxford University Press. 2015: 1121-1134.
 • 7.Mandal, S. Expert Witness Testimony in Forensic Practice and Justice Systems. In: Maschi, T. and Leibowitz, G.S. eds. Psychosocial and Legal Issues Across Diverse Populations and Settings. New York: Springer Publishing. 2018: 343- 314.
 • 8.Bilirkişilik Daire Başkanlığı. Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Aranan Nitelikler. Erişim adresi: https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/25012022225424EK-2.pdf (Erişim tarihi: 03.01.2023).
 • 9.Gönültaş, M.B. ve Coşkun, H. Adli sosyal hizmette süreçler ve sosyal hizmet uzmanının görevleri. İçinde: Rumeysa Akgün. edt. Adli sosyal hizmet teoriden pratiğe. Ankara: Nika Yayınevi. 2020: 133-168.
 • 10.Bilgin, Ö., Kılıç, M. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Bilirkişilik Uygulamalarına Dair Bir Araştırma. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi. 2018; 2 (2):148-180. 
 • 11.Kesen, N. F., Bilgin, Ö. Sosyal Çalışmacıların Bilirkişilik Uygulamalarının Hâkimlerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2023); 34 (2); 469-488.
 • 12.Bilirkişilik Daire Başkanlığı. Bilirkişilerin Uyacağı Rehber İlkeler ve Bilirkişi Raporlarında Bulunması Gereken Standartlar. Erişim adresi: https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/792020110047%C4%B0LKELER%20VE%20STANDARTLAR.pdf (Erişim tarihi: 23.03.2021).
 • 13.İçağasıoğlu Çoban, A. Sosyal hizmet müdahalesinde sosyal inceleme raporunun yeri. İçinde: Bülent Karakuş, Umut Yanardağ. edt. Sosyal hizmette kayıt tutma ve raporlama içinde. Ankara: Nika Yayınevi. 2019: 125-131.
 • 14.Uluğtekin, S. Çocuk Mahkemeleri ve Sosyal İnceleme Raporları. Ankara: Türkiye Barolar Birliği. 2004.
 • 15.Baykara Acar, Y. Sosyal hizmette kayıt tutma ve sosyal inceleme raporları. İçinde: Bülent Karakuş, Umut Yanardağ. edt. Sosyal hizmette kayıt tutma ve raporlama içinde. Ankara: Nika Yayınevi. 2019: 9-43.
 • 16.Erdoğan, E. ve Toraman, B. Bilirkişilik Temel Eğitimi Kaynak Kitabı. Ankara: Bilirkişilik Daire Başkanlığı Yayınları. 2017
 • 17.Bilirkişilik Daire Başkanlığı. Bölge Bilirkişi Listeleri. Erişim adresi: https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/bolge-bilirkisi-listeleri02072020030208 (Erişim tarihi: 23.03.2021). 18.Cin, M.O. Ceza Yargılamasında Bilirkişilik ve Uygulama Sorunları. Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2021: 4(1); 170-184.
 • 19.Purutçuoğlu, E. Adli Sosyal Hizmet ve Etik. International Social Sciences Studies Journal. 2018: 4(27); 5861-5875.

Adli Sistem İçerisinde Sosyal Çalışmacıların Bilirkişilik Uygulamaları

Year 2023, Volume: 37 Issue: 2, 39 - 55, 12.08.2023

Abstract

Adli çalışma, sosyal çalışma mesleğinin hukuk sistemi içerisinde uygulamalarını yürüttüğü bir alandır. Bu uygulamalar yargılamanın aşamasına göre değişiklik göstermektedir. Suç işleyen bireylerle rehabilite edici çalışmalar yapmanın yanı sıra; soruşturma ve kovuşturma aşamalarından oluşan yargı süreçlerinde bilirkişi rolü yerine getirilmektedir. Mesleki bilgileri ile sosyal hizmet alanındaki davalara ilişkin yargılamalarda yer alan sosyal çalışmacılar, hukuk sisteminde sosyal çalışmanın hukuki rolünü temsil etmektedir. Adli sosyal çalışmacılar bilirkişi rolü ile adli süreçlere dâhil olur ve alınan kararları etkiler. Bu rol, adli sosyal çalışmacıların bilirkişi rolünün önemini ortaya koymaktadır. Türkiye'de hukuk sisteminde bilirkişinin rolü ve statüsünde son dönemde bir değişiklik olmazken, bilirkişilik sisteminde yeni gelişmelerin olduğu görülmektedir. Yeni bilirkişilik sistemi ile adli sosyal çalışmacıların bilirkişilik sistemindeki rol ve görevlerini ortaya koyan çalışmalara ilişkin bir literatür boşluğu olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada 2018 yılı itibari ile Türkiye'de uygulanmaya başlayan yeni bilirkişilik sistemi anlatılacak ve adli sosyal çalışmacıların bilirkişi olarak rolleri ve görevleri hakkında açıklamalar yapılacaktır.

References

 • 1.Demirkapı, E. Anglo-Amerikan hukukunda bilirkişilik kurumunda yeni eğilimler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2003;5(2):39-76.
 • 2.Teomete Yalabık, F. Anglo-amerikan ve fransız hukuklarında bilirkişilik kurumuna genel bakış. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014;16: 2115-2162.
 • 3.Barker, R.L. ve Branson, D.M. Forensic Social Work Legal Aspects of Professional Practice. New York: Routledge, 2013.
 • 4.National Organization of Forensic Social Work. What is Forensic Social Work. Erişim adresi: https://www.nofsw.org/what-is-forensic-social-work-1 (Erişim tarihi: 03.01.2023).
 • 5.Ashford, J.B. The Changing Face of Forensic Social Work Practice: An Overview. In: Corcoran, K., Roberts, A. R. eds. Social Worker’s Desk References. Oxford University Press. 2015: 1115-1121.
 • 6.Munson, C.E. Forensic Social Work and Expert Witness Testimony in Child Welfare. In: Corcoran, K., Roberts, A. R. eds. Social Worker’s Desk References. Oxford University Press. 2015: 1121-1134.
 • 7.Mandal, S. Expert Witness Testimony in Forensic Practice and Justice Systems. In: Maschi, T. and Leibowitz, G.S. eds. Psychosocial and Legal Issues Across Diverse Populations and Settings. New York: Springer Publishing. 2018: 343- 314.
 • 8.Bilirkişilik Daire Başkanlığı. Temel ve Alt Uzmanlık Alanlarına Göre Aranan Nitelikler. Erişim adresi: https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/25012022225424EK-2.pdf (Erişim tarihi: 03.01.2023).
 • 9.Gönültaş, M.B. ve Coşkun, H. Adli sosyal hizmette süreçler ve sosyal hizmet uzmanının görevleri. İçinde: Rumeysa Akgün. edt. Adli sosyal hizmet teoriden pratiğe. Ankara: Nika Yayınevi. 2020: 133-168.
 • 10.Bilgin, Ö., Kılıç, M. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Bilirkişilik Uygulamalarına Dair Bir Araştırma. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi. 2018; 2 (2):148-180. 
 • 11.Kesen, N. F., Bilgin, Ö. Sosyal Çalışmacıların Bilirkişilik Uygulamalarının Hâkimlerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2023); 34 (2); 469-488.
 • 12.Bilirkişilik Daire Başkanlığı. Bilirkişilerin Uyacağı Rehber İlkeler ve Bilirkişi Raporlarında Bulunması Gereken Standartlar. Erişim adresi: https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/792020110047%C4%B0LKELER%20VE%20STANDARTLAR.pdf (Erişim tarihi: 23.03.2021).
 • 13.İçağasıoğlu Çoban, A. Sosyal hizmet müdahalesinde sosyal inceleme raporunun yeri. İçinde: Bülent Karakuş, Umut Yanardağ. edt. Sosyal hizmette kayıt tutma ve raporlama içinde. Ankara: Nika Yayınevi. 2019: 125-131.
 • 14.Uluğtekin, S. Çocuk Mahkemeleri ve Sosyal İnceleme Raporları. Ankara: Türkiye Barolar Birliği. 2004.
 • 15.Baykara Acar, Y. Sosyal hizmette kayıt tutma ve sosyal inceleme raporları. İçinde: Bülent Karakuş, Umut Yanardağ. edt. Sosyal hizmette kayıt tutma ve raporlama içinde. Ankara: Nika Yayınevi. 2019: 9-43.
 • 16.Erdoğan, E. ve Toraman, B. Bilirkişilik Temel Eğitimi Kaynak Kitabı. Ankara: Bilirkişilik Daire Başkanlığı Yayınları. 2017
 • 17.Bilirkişilik Daire Başkanlığı. Bölge Bilirkişi Listeleri. Erişim adresi: https://bilirkisilik.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/bolge-bilirkisi-listeleri02072020030208 (Erişim tarihi: 23.03.2021). 18.Cin, M.O. Ceza Yargılamasında Bilirkişilik ve Uygulama Sorunları. Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2021: 4(1); 170-184.
 • 19.Purutçuoğlu, E. Adli Sosyal Hizmet ve Etik. International Social Sciences Studies Journal. 2018: 4(27); 5861-5875.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Forensic Medicine, Forensic Social Science
Journal Section Reviews
Authors

Nur Feyzal KESEN
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6455-0293
Türkiye


Özkan BİLGİN
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3824-3177
Türkiye

Early Pub Date August 10, 2023
Publication Date August 12, 2023
Submission Date February 2, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 37 Issue: 2

Cite

Vancouver
KESEN NF, BİLGİN Ö. Adli Sistem İçerisinde Sosyal Çalışmacıların Bilirkişilik Uygulamaları. J For Med. 2023;37(2):39-55.
Creative Commons Lisansı

Turkish Journal of Forensic Medicine is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Our journal has adopted the Open Access Policy, and no fees will be charged from the authors at any stage of the publication for the articles submitted.