Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Alkol kullanımı ile ilişkili psikiyatrik bozukluklarda ceza sorumluluğunun belirlenmesine yönelik uygulamalar
Implementations for assessing criminal responsibility in psychiatric disorders related to alcohol use
Yasin Hasan Balcıoğlu, Fatih Öncü, İbrahim Balcıoğlu, İbrahim Balcıoğlu
doi: 10.5505/adlitip.2017.68815   2017; 31 - 3 | Sayfalar 124 - 142

ARAŞTıRMA
2.
Suça sürüklenen çocukların suç tipleri, sosyodemografik ve klinik özellikleri
Types of crimes, sociodemographic and clinical characteristics of delinquent children
Hatice Altun, Nilfer Şahin, Ebru Fındıklı, Hayati Sınır
doi: 10.5505/adlitip.2016.86570   2016; 30 - 3 | Sayfalar 196 - 204

3.
Beş yaşın altındaki çocukların kazayla ölümlerinin analizi
Analysis of accidental deaths of children under five years of age
Uğur Demir, Mahmut Aşırdizer, Yasin Etli, Erhan Kartal, Orhan Gümüş, Yavuz Hekimoğlu
doi: 10.5505/adlitip.2017.83792   2017; 31 - 1 | Sayfalar 17 - 25

DERLEME
4.
Geçmişten günümüze göz içi sıvısı analizi ile postmortem interval tayini
Postmortem interval estimation by vitreus fluid analysis from past to present
Aykut Lale, Mahmut Şerif Yıldırım, Ramazan Akçan, Aysun Balseven Odabaşı, Ali Rıza Tümer
doi: 10.5505/adlitip.2017.97268   2017; 31 - 1 | Sayfalar 26 - 35

5.
Yenidoğan yoksunluk sendromu ve cezai sorumluluk
Neonatal abstinence syndrome and criminal liability
Mahmut Aşırdizer, Yasin Etli, Yavuz Hekimoğlu
doi: 10.5505/adlitip.2017.08860   2017; 31 - 2 | Sayfalar 78 - 87

6.
Maluliyet kavramı ve hesaplamada öne çıkan sorunlar
Disability concept and problems in calculation
Kenan Kaya, Ahmet Hilal, Necmi Çekin
doi: 10.5505/adlitip.2018.35119   2018; 32 - 1 | Sayfalar 30 - 36

OLGU SUNUMU
7.
Sürtünme Yolu ile Cinsel İstismar Sonrası Gebelik: Bir Ensest Olgusu
Pregnancy After Sexual Abuse by Rubbing: An Incest Case
Sait Sarıçiçek, Hasan Ağrıtmış
doi: 10.5505/adlitip.2016.33154   2016; 30 - 2 | Sayfalar 180 - 185

8.
MR görüntüleme ile tespit edilebilen kas yaralanmasının Adli Tıp açısından değerlendirilmesi
Forensic medical evaluation of clinically undiagnosed muscle injuries determined by MRI
Faruk Aydın, Ufuk Akın, Serkan Öztürk, Mehmet Sunay Yavuz
doi: 10.5505/adlitip.2017.65487   2017; 31 - 2 | Sayfalar 92 - 95

ARAŞTıRMA
9.
Sağlık Çalışanlarında Şiddet: Nedenler, Tutumlar, Davranışlar
Violence to Health Care Providers: Purpose, Attitude and Behavior
Zehtiye Füsun Yaşar, Elif Durukan, Berk Halibeyoğlu, Irmak Erdemir, Erim Berke Yöney, Ali Can Kanat, Öner Deniz Aslan
doi: 10.5505/adlitip.2016.85619   2016; 30 - 2 | Sayfalar 143 - 152

DERLEME
10.
Üremeye yardımcı tedavide üçüncü kişiden üreme hücresi alınması, yaklaşımlar ve hukuksal sorunlar
Taking gamete from a third party in assisted reproduction treatment, approaches and legal issues
Hülya Deniz Yıldırım
doi: 10.5505/adlitip.2017.68736   2017; 31 - 3 | Sayfalar 143 - 154

ARAŞTıRMA
11.
Mağduru ve Sanığı Çocuk Olan Cinsel İstismarlar İle İlgili Haberlerin İncelenmesi
Investigation of the News Related to Sexual Abuse Which the Child is a Sufferer or Suspected In
Sibel Küçük
doi: 10.5505/adlitip.2016.99815   2016; 30 - 1 | Sayfalar 51 - 59

12.
Multidisipliner Ekipte Yer Alan Meslek Gruplarının Çocuk İstismar ve İhmaline İlişkin Görüş ve Tutumları
Opinions and Attitudes of Occupational Groups Located in Multidisciplinary Team Related to Child Abuse and Neglect
Nevin Uslu, Handan Zincir
doi: 10.5505/adlitip.2016.94103   2016; 30 - 1 | Sayfalar 15 - 28

13.
Siirt İlinde Kadın İntiharları
Female Suicides in Siirt District
Neylan Ziyalar, Aysel Sarıpınar, Can Çalıcı
doi: 10.5505/adlitip.2016.38278   2016; 30 - 2 | Sayfalar 117 - 127

14.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Kapsamında Bakıma Muhtaçlık Sürecinin Adli Tıp Kurumu Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Nursing Neediness Process as a Part of the Law on the Execution of Sentences and Security Measures in Terms of the Council of Forensic Medicine
Volkan Ünal, Esra Ünal, Zafer Çetinkaya, Süleyman Yılmaz, Muhammed Fatih Yıldız, Sadi Çağdır, Yalçın Büyük
doi: 10.5505/adlitip.2016.14471   2016; 30 - 1 | Sayfalar 1 - 14

OLGU SUNUMU
15.
Fraktür mü? Anatomik Varyasyon mu?
Is That Fracture or Anatomical Variation?
Mehmet Sunay Yavuz, Muhammed Ziya Kır, Yıldıray Zeyfeoğlu, Tarık Uluçay, İlknur Kahraman
doi: 10.5505/adlitip.2016.93723   2016; 30 - 1 | Sayfalar 77 - 80

16.
BCG Uygulama Hatası: İki Olgu Sunumu
Malpractice of BCG Application: Two Case Studies
Volkan Ünal, Esra Ünal, Zafer Çetinkaya, Humman Şen, Özge Yaşlı, Sadi Cagdir
doi: 10.5505/adlitip.2016.04909   2016; 30 - 1 | Sayfalar 81 - 85

17.
Çocuk Cinsel İstismarında Çocuk Oyunlarının Aracı Olarak Kullanımı: Bir Olgu Sunumu
Using Child Plays for Child Sexual Abuse: A Case Report
Sait Sarıçiçek, Oğuzhan Yakupoğlu, Yakup Örs, Salih Zoroğlu
doi: 10.5505/adlitip.2016.03371   2016; 30 - 1 | Sayfalar 98 - 102

DERLEME
18.
Ani Kardiyak Ölümlerde Moleküler Otopsinin Önemi
The Importance of Molecular Autopsy at Sudden Cardiac Deaths
Yavuz Şahin, Recep Fedakar, Ertuğrul Gök, Aşkın Şen, Celal Akdeniz, Volkan Tuzcu, Kadir Demircan
doi: 10.5505/adlitip.2016.07088   2016; 30 - 2 | Sayfalar 162 - 169

19.
Vücut sıvılarında Antemortem - Postmortem Etil Alkol Düzeyinin Belirlenmesinde Kullanılan Biyobelirteçler
Biomarkers Used to Determine Antemortem and Postmortem Ethyl Alcohol Level in Body Fluids
Mahmut Aşırdizer, Yasin Etli, Orhan Gümüş, Erhan Kartal, Yavuz Hekimoğlu
doi: 10.5505/adlitip.2016.48344   2016; 30 - 2 | Sayfalar 153 - 161

ARAŞTıRMA
20.
Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Atış Artıkları El Svaplarında Antimon Elementinin Belirlenmesi
Determination of Antimony Element in Gunshot Residue Hand Swabs by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry
Bayram Yüksel, Aynur Özler Yiğiter, Taner Bora, Aydın Bozkurt, Murat Çavuş
doi: 10.5505/adlitip.2016.66934   2016; 30 - 2 | Sayfalar 110 - 116

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...