Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Batına nafiz kesici delici alet yaralanmaları: İkinci basamak sağlık merkezi olan hastanemizin sonuçları [J For Med]
J For Med. Baskıdaki Makaleler: ADLITIP-04695

Batına nafiz kesici delici alet yaralanmaları: İkinci basamak sağlık merkezi olan hastanemizin sonuçları

Fevzi Kurt1, Sevdiye Acele2, Cem Sezer3
1Seyhan Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Seyhan Adana
2Seyhan Devlet Hastanesi Acil Tıp Kliniği Seyhan Adana
3Çukurova Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Çukurova Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Sürekli iç ve dış göç alan şehirlerde kriminal olaylar diğer şehirlere göre daha sık olabilir.Bu özellikleri taşıyan bir kentte çalışıyoruz dolayısıyla acil serviste sıkça travma hastalarıyla karşılaşıyoruz.Bu çalışmada batına nafiz delici-kesici alet yaralanmalarının sonuçlarını irdelemek ve ikinci basamak sağlık merkezi olan hastanemizin sonuçlarını literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizin acil servisine delici- kesici alet yaralanması nedeniyle başvuran hastaların dosyaları elektronik veri bankası kullanılarak incelendi. Basit tibbi müdahale ile acilde tedavi edilenlerle batına nafiz olmayan hastalar ve 18 yaşaltı hastalar çalışmaya alınmadı. Laparatomi yapılan 284 hastanın cinsiyeti,yaşı, yaralanma şekli,lokalizasyonu, vital bulguları,labaratuvar parametreleri,radyolojik tetkikleri, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrasındaki bulgular kaydedildi.

BULGULAR: Çalışmaya alınan 284 hastaya laparatomi yapıldı.Laparatomi kararı 12 hastada peritoneal lavaj pozitif olduğunda,44 hastada ciddi pertonit bulguları olduğunda,112 hastaya yara eksprolasyonu sonucunda,36 hastada omentum veya organ evisirasyonu olduğunda,32 hastada şok veya vital bulgularının stabilitesinin bozulmasından dolayı ve 48 hastada bilgisayarlı tomografide organ yaralanması ve/veya yaygın sıvı tespit edildiğinde laparatomi yapıldı.Ameliyat edilen 284 hastanın 110 unda organ yaralanması olmasına rağmen 174 hasta da negatif laparatomi (102) ve nonterapötik (72) cerrahi işlem yapıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızada negatif laparatomi ve non terapotik laparatomi oranımız %61.26 idi. Bu oran literatürdeki çalışmalara göre fazlaydı.Bundan ikinci basamak bir sağlık merkezi oluşumuzdan kaynaklanan problemlerin olabileceği ve artan medikolegal sorunlardan dolayı cerrahların laparatomi kararını daha sık almalarının etkili olduğunun sonuçuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Delici-kesici alet yaralanması, batına nafiz yaralanma, negatif laparatomi, gereksiz laparatomi


Penetrating stab wounds to abdomen: Results of our secondary care center

Fevzi Kurt1, Sevdiye Acele2, Cem Sezer3
1Seyhan State Hospital General Surgery Clinic Seyhan Adana
2Seyhan State Hospital Emergency Clinic Seyhan Adana
3Çukurova State Hospital General Clinic Çukurova Adana

INTRODUCTION: Criminal incidents in cities constantly receiving internal and external immigration can be more frequent than in other cities. Since we are working in such a city, we frequently encounter trauma patients in the emergency room. We aimed with this study to scrutinize the outcomes of penetrating stab wound to the abdomen and discuss the results of our hospital, which is a secondary care center, in line with the literature.
METHODS: Files of the patients who applied to the emergency room of our hospital for stab wound were examined via the electronic data bank. Those treated in the emergency room with simple medical intervention, patients with no penetrating wound to abdomen and patients younger than 18 years old were not included in the study. Gender, age; type, localization and type of wound, vital signs, laboratory parameters, radiological examinations, and pre and postoperative results of 284 patients who underwent laparotomy were recorded.

RESULTS: Laparotomy was performed on 284 patients included in the study. Operation of laparotomy was decided in 12 patients for peritoneal lavage positive findings, in 44 patients for severe peritonitis findings, in 112 patients as a result of wound exploration, in 36 patients for omental or organ evisceration, in 32 patients for shock or the disruption of vital signs and in 48 patients due to organ injury and/or generalized fluid detected in CT. Whereas organ injury was present in 110 of 284 patients, 174 patients underwent negative laparotomy (102) and non-therapeutic surgical procedure (72).

DISCUSSION AND CONCLUSION: Rate of negative laparotomy and non-therapeutic laparotomy was 61.26%. This rate was higher than those found by other studies in the literature. The reason might be the problems due to the institution being a secondary care center and the fact that surgeons more frequently decided to perform laparotomy due to increased medico-legal problems.

Keywords: Stab wounds, penetrating wound to abdomen, negative laparotomy, unnecessary laparotomy
Sorumlu Yazar: Fevzi Kurt, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...