Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Kadın doğum polikliniğine başvuran evli kadınların algıladıkları duygusal istismar ve etkileyen faktörlerin incelenmesi [J For Med]
J For Med. 2017; 31(3): 115-123 | DOI: 10.5505/adlitip.2017.08379  

Kadın doğum polikliniğine başvuran evli kadınların algıladıkları duygusal istismar ve etkileyen faktörlerin incelenmesi

Betül Aktaş1, Türkan Pasinlioğlu1, Nihan Demirdüzen2
1SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Gaziantep
2Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Gaziantep

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma kadınların algıladıkları duygusal istismarı ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı türde olan araştırmanın evrenini bir kadın doğum hastanesinin, kadın doğum polikliniğine başvuran kadınlar, örneklemi ise gelişigüzel örneklem yöntemiyle seçilen 197 evli kadın oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği” kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan kadınların Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği Puan Ortalaması 151.79 ± 37.28 olarak belirlenmiştir. Kadınların sosyo demografik özelliklerine göre, Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği puan ortalamaları karşılaştırıldığında; kadının yaşının, kadının kendisinin ve eşinin eğitim durumunun ve çalışma durumunun, aile tipinin, uzun süre yaşadığı yerleşim yerinin, evlenme biçiminin ve ailede kararları veren kişilerin Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği puan ortalamasını etkilediği (p<0.05), çocuk sayısının ve evlilik süresinin etkilemediği belirlenmiştir (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Algılanan Duygusal İstismar Ölçeği değerlendirmesi ve ölçekten alınabilecek en yüksek puan göz önüne alındığında; kadınların duygusal istismar algısı orta düzeydedir. Ayrıca aileye ve kadına yönelik birçok sosyo- demografik özellik kadınların duygusal istismar algısını etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, duygusal istismar, algılamak


Examination of influencıng factors and the perceived emotıonal abuse of married women who referred to clinic of gynecology and obstetrics

Betül Aktaş1, Türkan Pasinlioğlu1, Nihan Demirdüzen2
1SANKO University, Faculty of Health Sciences, Nursing Department, Gaziantep
2Cengiz Gökçek Obstetrics and Pediatrics Hospital, Gaziantep

INTRODUCTION: This research was conducted to determine the factors that influence and the perceived emotional abuse of women
METHODS: The universe of the descriptive study was composed of 197 married women selected by a random sampling method for the women who applied to a gynecology hospital, gynecology policlinic. In the study, "Personal Information Form" and "Emotıonal Abuse Perceıved Scale" were used as data collection tools
RESULTS: The Emotıonal Abuse Perceıved Scale for Women was rated as 151.79 ± 37.28. When the mean scores of the Perceived Emotional Abuse Scale were compared according to the socio demographic characteristics of the women, Emotıonal Abuse Perceıved Scale averages are affected by the age of the woman, the educational status of the woman and her husband, the working status, the family type, the place of residence where she lived for a long time, the way of getting married and who the decision maker is in the family (p<0.05), not affected by number of children and duration of marriage (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Comparing to the highest score that can be taken from scale and the assessment of Emotıonal Abuse Perceıved Scale; women's perception of emotional abuse is moderate. In addition, many socio-demographic features of the family and of the women influence women's perception of emotional abuse.

Keywords: Woman, emotional abuse, perceive


Betül Aktaş, Türkan Pasinlioğlu, Nihan Demirdüzen. Examination of influencıng factors and the perceived emotıonal abuse of married women who referred to clinic of gynecology and obstetrics. J For Med. 2017; 31(3): 115-123

Sorumlu Yazar: Betül Aktaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...