Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Adli nitelikli olgularda kemik kırıklarının değerlendirilmesi [J For Med]
J For Med. 2020; 34(3): 134-140 | DOI: 10.5505/adlitip.2020.19327  

Adli nitelikli olgularda kemik kırıklarının değerlendirilmesi

Aytek Hüseyin Çeliksoz1, Emrah Emiral2, Beycan Doğan3, Ümit Şimşek4, Kenan Karbeyaz3
1Aydın Atatürk Devlet Hastanesi
2Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Adli Tıp AD.
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp fakültesi Adli Tıp AD.
4Adli Tıp Kurumu, Sivas Şube Müdürlüğü

GİRİŞ ve AMAÇ: Kemik kırıklarına, adli travmatoloji pratiğinde çok sık rastlanılmaktadır. Kemik kırığının lokalizasyonu, kırığın şekli, sayısı, adli raporun içeriği açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada, adli tıp polikliniğine başvuran kemik kırıklı adli travmatoloji olgularının değerlendirilmesi ve literatürle paylaşılması amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Ocak – 31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki bir yıllık dönemde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nca değerlendirilen adli travmatoloji raporları içinden 624 kemik kırıklı olgu çalışma kapsamına alınmıştır. Olgular; yaş, cinsiyet gibi demografik veriler, olay türü ve adli rapor içerikleri açısından değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yaralanmaların en sık trafik kazası şeklinde olduğu, kırıkların en sık (%40,1) Ortopedi bölümünü ilgilendirdiği, yaralananların yaş ortalamasının 26,3 olduğu belirlenmiştir. Olguların %66,5’inin (n=415) erkek olduğu belirlenmiştir. 209 olgunun (% 33,5) kadın olduğu saptanmıştır. Olguların 205’inde (%32,9) bir, 419’unda (%67,1) birden fazla kırık olduğu ve bir hastada en fazla 7 farklı kemikte kırık saptandığı saptanmıştır. Olgulardan %35,3’ünde (n=220) kırığın ekstermitelerde olduğu saptandı. En sık tedavi görülen servisin Ortopedi servisi olduğu belirlendi (n=250, %40,1). Olguların 78’inde (%12,5) açık kemik kırığı saptanmıştır. Olgulardan % 2,4’ünde (n= 15) işlev zayıflığı ve % 0,8’inde (n=5) işlev yitimi saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Adli travmatoloji ile ilgili rapor düzenleme yükümlülüğü olan, ilgili branşlardaki tüm hekimlerin, kemik kırıkları ile ilgili yasal mevzuatı bilmeleri ve raporun hatasız bir şekilde düzenlenebilmesi için ilgili uzmanlık alanlarının iş birliği içinde çalışmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adli tıp, Kemik kırığı, Travmatoloji


Evaluation of bone fractures in forensic qualified cases

Aytek Hüseyin Çeliksoz1, Emrah Emiral2, Beycan Doğan3, Ümit Şimşek4, Kenan Karbeyaz3
1Aydın Atatürk State Hospital
2Ankara University Medicine Faculty Department of Forensic Medicine
3Eskisehir Osmangazi University Medicine Faculty Department of Forensic Medicine
4Council of Forensic Medicine, Sivas Branch Manager

INTRODUCTION: Bone fractures are very common in forensic traumatology practice. The site, type, and number of fractures are significant for inclusion in the forensic report. In this study, we aimed to evaluate who applied to the forensic clinic and the forensic traumatological cases with bone fracture, and to share it in the literature.
METHODS: In the one-year period between January 1 and December 31, 2019, 624 bone fracture cases were included and evaluated in Eskişehir Osmangazi University’s Faculty of Medicine, Forensic Medicine Department. Cases were examined to extract demographic data—age, gender, and type of event—for forensic report contents.
RESULTS: The most common cause of injuries is traffic accident, and bone fractures are the most frequent concern in the orthopedics department (40.1%). The average age of the injured party is 26.3, and 66.5% are male (n = 415), 33.5% are female (n = 209). It was determined that 205 (32.9%) of the cases had a single fracture, 419 (67.1%) had more than one, and one patient had a maximum of seven different fractures. In 35.3% (n = 220) of the cases, the fracture was in an extremity. The most frequent treatment service was orthopedics (n = 250, 40.1%). Open bone fracture was detected in 78 (12.5%) cases. Functional weakness was found in 2.4% (n = 15) and loss of function in 0.8% (n = 5).
DISCUSSION AND CONCLUSION: All physicians have the obligation to issue forensic traumatology reports in the relevant department, and they must be aware of legal legislation and prepare error-free reports. Therefore, related specialties should work in cooperation.

Keywords: Forensic medicine, Bone fracture, Traumatology


Aytek Hüseyin Çeliksoz, Emrah Emiral, Beycan Doğan, Ümit Şimşek, Kenan Karbeyaz. Evaluation of bone fractures in forensic qualified cases. J For Med. 2020; 34(3): 134-140

Sorumlu Yazar: Kenan Karbeyaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...