Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Rize ili kapsamında adli rapor istemi ile başvuran çocuk ve ergenlerin psikososyal özelliklerinin incelenmesi [J For Med]
J For Med. 2020; 34(3): 141-154 | DOI: 10.5505/adlitip.2020.24540  

Rize ili kapsamında adli rapor istemi ile başvuran çocuk ve ergenlerin psikososyal özelliklerinin incelenmesi

Mert Besenek1, Murat Kacar2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2Kepez Devlet Hastanesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye’de adli sistemlere bir şekilde dahil olan çocuk ve ergenlerin oranı gittikçe yükselmektedir; ancak bu alanda yapılan araştırmalar oldukça kısıtlıdır. Çalışmamızda Rize ili kapsamında herhangi bir nedenle adli rapor tanzim edilmesi istenen çocuk ve ergenlerin sosyodemografik ve klinik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmamızda 01.11.2015 ile 01.06.2020 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ayaktan tedavi birimine adli rapor tanzim edilmek üzere yönlendirilmiş toplam 64 olgunun psikiyatrik muayene kayıtları ve raporları geriye dönük olarak incelenmiştir.

BULGULAR: Tüm rapor taleplerinin; %61,7’si (n=29) suça sürüklenen çocuk (SSÇ), %38,3’ü (n=18) mağdur için yapılmıştır. Olguların büyük kısmının orta ölçekli yerleşim yerlerinde (%67,2) anne ve baba ile birlikte (%71,9) yaşadığı, ders başarısının kötü olduğu (%85,9) saptanmıştır. SSǒların büyük oranda erkek, mağdurların büyük oranda kız olduğu (p<0,001) görülmüştür. Tüm olgular içinde cinsel istismar (Cİ) mağdurlarının oranı %20,3 bulunmuştur. Olguların yaşı, suç unsuru (p<0,001) ve Cİ (p=0,006) tanımı olan rapor istemlerinde belirgin olarak küçüktür. Cİ olgularında kız cinsiyet (p=0,021) ve iyi düzeyde ders başarısı (p=0,009) oranı daha fazladır.

TARTIŞMA ve SONUÇ: İstenen adli raporların çoğu SSÇ için istenmiştir ve fiilin hukuki anlamını ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini sorgulamaktadır. Olguların çoğu, ders başarıları kötü olsa da okula devam etmektedirler. Bu durum suç davranışı gelişimde okul ortamında bulunabilecek olumsuz çevresel etmenlerin etkisini düşündürmektedir. Adli süreçlerin daha sağlıklı işlemesi ve uygun psikososyal girişimlerin planlanması için adli olguların özelliklerinin tam olarak belirlenebilmesi açısından, daha geniş boyutlu ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Ergen, Adli psikiyatri


Examination of psychosocial features of children and adolescents in Rize province who were referred with a request for forensic report

Mert Besenek1, Murat Kacar2
1Recep Tayyip Erdoğan University Training and Research Hospital, Child and Adolescent Psychitary Department
2Kepez Public Hospital, Child and Adolescent Psychitary Clinic

INTRODUCTION: In Turkey, the rate of adolescents who get involved in forensic systems is increasing, but research in this field is limited. In our study, we aimed to investigate the sociodemographic and clinical features of adolescents who were referred for forensic reports in Rize, Turkey.
METHODS: Psychiatric records of a total of 64 cases who were admitted to Recep Tayyip Erdoğan University’s Child and Adolescent Psychiatry Outpatient Unit for forensic evaluation between November 1, 2015, and June 1, 2020, were retrospectively examined.
RESULTS: Of all reports requested, 61.7% (n = 29) were for juveniles pushed to crime (JPTC) and 38.3% (n = 18) were for victims. The majority were living in middle-scale settlements (67.2%) with both parents (71.9%) and had lower school success (85.9%). The majority of JPTCs were male and victims were female (p < 0.001). The rate of sexual abuse (SA) victims was 20.3%. The age of the case subjects was significantly lower for reports involving crime elements (p < 0.001) and SA (p = 0.006). SA cases had a higher rate of females (p = 0.021) and school success (p = 0.009).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The majority of requests were made for JPTC and questioned the child’s ability to perceive the legal meaning and results of the act. The majority of cases attended school regularly despite their lower school success rate. This indicates the possible effects of negative environmental factors that may occur in the school environment. Studies with a larger sample size and breadth are needed to thoroughly identify the features of forensic cases so that processes can operate properly and appropriate interventions can be implemented.

Keywords: Child, Adolescent, Forensic psychiatry


Mert Besenek, Murat Kacar. Examination of psychosocial features of children and adolescents in Rize province who were referred with a request for forensic report. J For Med. 2020; 34(3): 141-154

Sorumlu Yazar: Mert Besenek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...