Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Adli Tıp Kurumu 6. Adli Tıp İhtisas Kurulunda travma sonrası stres bozukluğu saptanan olguların değerlendirmesi [J For Med]
J For Med. 2020; 34(3): 126-133 | DOI: 10.5505/adlitip.2020.26817  

Adli Tıp Kurumu 6. Adli Tıp İhtisas Kurulunda travma sonrası stres bozukluğu saptanan olguların değerlendirmesi

Nicel Yıldız Silahlı1, Ahmet Tamer Aker2, Ümit Naci Gündoğmuş3
1Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp 6. İhtisas Kurulu, İstanbul
2İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Travma sonrası stres bozukluğu, travmatik bir olayın yaşanması, tanık olunması, haberdar olunması, olayın olumsuz ayrıntılarıyla yineleyici bir biçimde ya da aşırı düzeyde karşı karşıya kalınması sonrası ortaya çıkan ruhsal bir bozukluktur. Adli Tıp pratiğinde cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda fiziksel değerlendirmenin yanında ruhsal değerlendirme vazgeçilmez bir unsur olarak önemini korumaktadır. Bu nedenle çalışmada cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda sıklıkla ortaya çıkan bir tablo olan TSSB tanılı olguların sosyodemografik verileri üzerinden ruhsal değerlendirmenin önemini tartışmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma tanımlayıcı bir çalışma olarak planlanmıştır. Araştırmaya 3 yıllık dönemde 6. İhtisas Kuruluna başvuran, TSSB tanısı konmuş ve sonuç kısmında ruh sağlığının bozulduğu kanaatine varılmış olgular dahil edilmiştir. Raporların taranması ile elde edilen veriler araştırmacının kendisi tarafından hazırlanan bilgi formuna aktarılmış ve SPSS 13.0 for Windows program ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu’nda cinsel saldırılar nedeniyle üç yılık süreçte ruh sağlığı bozulduğu kanaatine varılmış 840 TSSB olgusu saptanmıştır. Olguların 577’si kadın ve 660’ı 18 yaş altındadır. Sanıkların tamamı erkek ve 65’i 18 yaş altındadır. Olguların 126’sında saldırganın birinci derece yakın, 547’sinde ikinci derece yakın, 132’sinde yabancı olduğu saptanmıştır. Olguların 715’inde sanık sayısı bir ve 434’ünde olayın bir kez meydana geldiği saptanırken, olguların 551’inde olay mağdur tarafından bildirildiği belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Adli tıp, süreçte travmanın etkilerini ve sonucunu değerlendirerek tıbbi ve yasal çerçevede önemli adımların atılmasını sağlayan önemli bir basamaktır. Son yıllarda yapılan araştırmalar cinsel travmanın yaygınlığını ortaya koymakta ve cinsel saldırının toplumun ve bireyin önemli bir sorunu olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Değerlendirme bir bütün olarak yapılmalı ruhsal bulgular dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Travma sonrası stres bozukluğu, Adli tıp, Ruh sağlığı


Evaluation of posttraumatic stress disorder cases in the 6th Specialization Committee of the Council of Forensic Medicine

Nicel Yıldız Silahlı1, Ahmet Tamer Aker2, Ümit Naci Gündoğmuş3
1The Council Of Forensic Medicine, Istanbul
2İstanbul Bilgi University,psychiatri, İstanbul
3İstanbul University, Forensic Medicine, İstanbul

INTRODUCTION: Post-traumatic stress disorder is a mental condition presenting after experiencing a traumatic event. In the practice of forensic medicine, psychological evaluation retains its importance as an indispensable element complementing physical evaluation in crimes against sexual privacy. Therefore, in this study, the aim was to discuss the importance of psychological evaluation through sociodemographic data of cases diagnosed with PTSD, which is common in crimes against sexual privacy.
METHODS: The research design was a descriptive study. Included in the study were cases referred to the 6th Specialization Board in a three-year period with a diagnosis of PTSD and whose mental health was deteriorating. Data obtained by scanning the files were transferred to an information sheet prepared by the researcher and evaluated by SPSS 13.0 software for Windows.
RESULTS: In the 6th Specialization Board of the Council of Forensic Medicine over a three-year period, 840 cases were diagnosed with PTSD following a sexual assault whose mental health was concluded to be deteriorating. Of these, 577 were women and 660 were under the age of 18. It was determined that the attacker was first-degree close in 126 cases, second-degree close in 547, and a stranger in 132 cases. It was also determined that the number of defendants occurred once in 715 of the cases and once in 434, while in 551 cases the incident was reported by the victim.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Forensic medicine is an important step toward progress in the medical and legal framework by evaluating the effects of trauma involved. Recent studies reveal the prevalence of sexual trauma and show that sexual assault is a critical problem for society and for its victims. Comprehensive evaluation should be conducted, and mental findings should be taken into account.

Keywords: Post-traumatic stress disorder, Forensic medicine, Mental health


Nicel Yıldız Silahlı, Ahmet Tamer Aker, Ümit Naci Gündoğmuş. Evaluation of posttraumatic stress disorder cases in the 6th Specialization Committee of the Council of Forensic Medicine. J For Med. 2020; 34(3): 126-133

Sorumlu Yazar: Nicel Yıldız Silahlı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...