Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Çift yönlü katı-faz ekstraksiyonu ve sıvı kromatografi-ardışık kütle spektrometresi ile kan örneklerinde sentetik kannabinoidlerin tayini [J For Med]
J For Med. 2017; 31(3): 101-114 | DOI: 10.5505/adlitip.2017.30932  

Çift yönlü katı-faz ekstraksiyonu ve sıvı kromatografi-ardışık kütle spektrometresi ile kan örneklerinde sentetik kannabinoidlerin tayini

Oya Yeter
Adli Tıp Kurumu, Kimya İhtisas Dairesi, İstanbul,türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Son yıllarda kullanımı hızla artan sentetik kannabinoidlerin kan örneklerinde tayini için hassas ve güvenilir bir sıvı-kromatografisi ardışık kütle spektrometrik (LC-MS/MS) metot sunulması amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Materyal ve Metot: Kan örnekleri çift-yönlü katı faz ekstraksiyonu (BD-SPE) ile ekstrakte edildikten sonra LC-MS/MS’e enjekte edilmiştir. Toplam olarak 57 adet sentetik kannabinoid ve metabolitleri Poroshell 2,7μm (150×4.6mm) analitik kolonu ile gradiyent akış programı uygulanarak kantitatif olarak tayin edilmiştir. Metot validasyonu uluslararası rehberlere göre yapılmıştır.
BULGULAR: Bulgular: Sadece 0,5mL kan örneği kullanılarak, tespit (LOD) ve tayin (LOQ) sınırları 0,3 ve 0,5ng/mL veya daha düşük olarak belirlenmiştir. Metot 0,5-100ng/mL arasında en düşük 0,990 belirleme katsayısı ile lineerdir. Geri kazanım oranları %54- %115 arasında ve ortalama %87’dir. Matriks etkisi analiz hassasiyetini negatif olarak etkilememekte, kesinlik ve doğruluk kabul edilebilir seviyelerdedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Her bir analitin düşük konsantrasyonlarda olsa bile tayinine imkan sağlayan metot adli ve klinik toksikoloji laboratuarlarının rutin uygulamalarında kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Sentetik Kannabinoid, Adli Toksikoloji, LC-MS/MS, Metot Validasyonu.


An LC-MS/MS method for determination of synthetic cannabinoids in human blood using bidirectional solid-phase extraction

Oya Yeter
Council of Forensic Medicine, Chemistry Department, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Objective: To present a sensitive and reliable liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC–MS/MS) method for determination of synthetic cannabinoids in blood samples is aimed in this study.
METHODS: Materials and Methods: The samples were prepared using a bidirectional solid phase extraction (BD-SPE) followed by injected to LC-MS/MS. A total of 57 synthetic cannabinoids and metabolites were seperated on an Agilent Poroshell 2.7μm (150 × 4.6 mm) column with gradient program and determined quantitatively. The method validation was done according to international guidelines.
RESULTS: Results: Limits of detection for all target analytes are 0.3 ng/mL or better, with only 0.5 mL of specimen used for analysis. The method is linear from 0.5 to 100 ng/mL with a correlation coefficient (R2) greater than 0.990. Recovery values were in the ranges of 54.0% and 115.0% with a mean of 87%. Matrix effects did not negatively affect analytical sensitivity and precision and accuracy were acceptable at any quality control level.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: The method allowing the determination of each analyte, even at low concentrations, can be used in the routine applications of forensic and clinical toxicology laboratories.

Keywords: Synthetic Cannabinoid, Forensic Toxicology, LC-MS/MS, Validation


Oya Yeter. An LC-MS/MS method for determination of synthetic cannabinoids in human blood using bidirectional solid-phase extraction. J For Med. 2017; 31(3): 101-114

Sorumlu Yazar: Oya Yeter, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...