Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Y-kromozomu 17 STR markırının Türkiye'deki polimorfizmi [J For Med]
J For Med. 2016; 30(3): 213-221 | DOI: 10.5505/adlitip.2016.42713  

Y-kromozomu 17 STR markırının Türkiye'deki polimorfizmi

Gönül Filoğlu1, Havva Altuncul1, Özlem Bülbül1, Elif Mertoğlu2, Tolga Zorlu1, Gülten Rayimoğlu1, Cengiz Salih1
1İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
2İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölumü

GİRİŞ ve AMAÇ: Adli araştırmalarda, erkek ve kadın DNA örnekleri genellikle karışım halde bulunurlar. Bu tür örneklerin tiplendirilmesinde Y-STR kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye populasyonuna ait homojen dağılımın gösteren bir Y-STR haplotip veri tabanını oluşturmak ve diğer dünya popülasyonlarında önceden yapılmış Y-STR sonuçlarıyla karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kan veya ağız içi sürüntü örnekleri 218 sağlıklı, aralarında akrabalık ilişkisi bulunmayan ve çalışmaya gönüllü katılmayı kabul eden Türkiye’deki erkek bireylerden alınmıştır. 17 Y-STR lokuslarının haplotip ve alel sıkılıkları AmpFlSTR® Y-filer™ PCR Amplification Kiti kullanılarak çoğaltıldı ve ABI 3130 cihazında analiz edildi. Gen ve haplotip alel sıklıkları Arlequin Software 3.01 kullanılarak hesaplandı. Moleküler varyans analiz ( AMOVA ) sonuçları YHRD çevrimiçi araçları kullanılarak RST şeklinde değerlendirildi.
BULGULAR: Türkiye popülasyonunda 218 örnekte aynı haplotipe rastlanmadı. En yüksek gen çeşitliliği DYS385 a /b lokusunda görülürken ve en düşük DYS391 lokusunda gözlendi. Çalışılan popülasyona en yakın popülasyonlar sırasıyla Güneydoğu Anadolu, Kıbrıslı Türkler ve Çukurova popülasyonları oldu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, adli uygulamalarda kullanılan yüksek ayrım gücüne sahip ve 17 Y-STR lokusunun Türk popülasyonuna ait son verilerini içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Y-STR, Turkiye, adli bilimler, populasyon genetiği


Polymorphism of 17 Y-chromosome STR markers in Turkiye

Gönül Filoğlu1, Havva Altuncul1, Özlem Bülbül1, Elif Mertoğlu2, Tolga Zorlu1, Gülten Rayimoğlu1, Cengiz Salih1
1Institute Of Forensic Science, Istanbul University
2Istanbul University Faculty Of Science Department Of Molecular Biology And Genetics

INTRODUCTION: Y- STR typing is useful forensic investigation tool as it often involves a mixture of male and female DNA. The aims of the present study were to type 17 Y-STR loci in order to establish a proper Y-STR haplotype database with homogenous distribution of the Turkish population and compare our results with previously published Y-STR researches about Turkish and other worldwide populations.
METHODS: The blood or buccal swab samples were collected from 218 healthy, unrelated male individuals in Turkey with their informed consent. DNA samples were amplified using the 17 Y-STR loci AmpFlSTR Y-filer Amplification Kit and analyzed on ABI 3130 (both Applied Biosystems). Haplotype frequencies were estimated by gene counting. Gene / haplotype diversities and allele frequencies were calculated using the Arlequin Software 3.01. Analyses of Molecular Variance (AMOVA) results were assessed in the form of RST values using the YHRD online tool.
RESULTS: Among 218 samples of Turkey dataset, all of the haplotypes were unique. The highest gene diversity was determined at DYS385 a / b and the lowest was at DYS391 locus. The closest populations were Southeastern Anatolia, Turkish Cypriot and Cukurova populations respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study indicates recent population data of 17 YSTR markers in Turkish population with high discrimination power for forensic applications.

Keywords: Y-STR, Turkiye, forensic sciences, population genetics


Gönül Filoğlu, Havva Altuncul, Özlem Bülbül, Elif Mertoğlu, Tolga Zorlu, Gülten Rayimoğlu, Cengiz Salih. Polymorphism of 17 Y-chromosome STR markers in Turkiye. J For Med. 2016; 30(3): 213-221

Sorumlu Yazar: Gönül Filoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...