Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Adli Tip Kurumu Malatya Grup Başkanlığı’na Gelen Tamamlanmış İntihar Olgularının Psikolojik Otopsi Yöntemi İle İncelenmesi [J For Med]
J For Med. Baskıdaki Makaleler: ADLITIP-43255

Adli Tip Kurumu Malatya Grup Başkanlığı’na Gelen Tamamlanmış İntihar Olgularının Psikolojik Otopsi Yöntemi İle İncelenmesi

Lale Gönenir Erbay1, Osman Celbiş2, Mücahit Oruç2, Rıfat Karlıdağ1
1İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
2İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı adli tıp kurumuna getirilen tamamlanmış intihar olgularının sosyodemografik ve klinik özelliklerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 0cak 2016 - Nisan 2017 tarihleri arasında adli tıp kurum başkanlığına intihar şüphesi nedeni ile otopsi amaçlı getirilen ve intihar nedeni ile öldüğü kesinleşen 64 vakanın psikolojik otopsi yöntemi ile sosyodemografik verileri ve bazı klinik özellikleri incelenmiştir
BULGULAR: Örneklem 47 erkek (%,73.4), 17 kadından (%26.6) oluşmaktaydı. Yaş ortalaması 33,58±17,24 idi. Olguların %81,3’ünde girişim esnasında depresyon bulunduğu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları intihar girişiminde bulunanların sosyodemografik özellikleri açısından genel olarak ilgili literatürle uyumludur. Bulgularımız risk değerlendirmesi yapılırken çok faktörlü bir yaklaşımın önemini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Tamamlanmış intihar, Psikolojik otopsi, Sosyodemografik veri


Investigation of Completed Suicide Cases Coming to Council of Forensic Medicine Malatya Regional Office by Psychological Autopsy Method

Lale Gönenir Erbay1, Osman Celbiş2, Mücahit Oruç2, Rıfat Karlıdağ1
1Department of Psychiatry, School of Medicine, Inonu University
2Department of Forensic Medicine, School of Medicine, Inonu University

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine sociodemographic and clinical general characteristics of completed suicide cases brought to forensic medicine institution.
METHODS: Sociodemographic data and some clinical features of 64 cases who were brought to the forensic medicine department between January 2016 and April 2017 for autopsy because of suspicion of suicide were confirmed.
RESULTS: The sample consisted of 47 men (73.4%) and 17 women (26.6%). The mean age was 33.58 ± 17.24 years. Depression was found in 81.3% of the patients during the intervention.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of our study are generally consistent with the related literature in terms of sociodemographic characteristics of suicide attempters. Our findings show the importance of a multifactorial approach in risk assessment.

Keywords: Completed suicide, Psychological autopsy, Sociodemographic data
Sorumlu Yazar: Lale Gönenir Erbay, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...