Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Pediatrik adli olgular; bir acil servis deneyimi [J For Med]
J For Med. 2018; 32(1): 1-9 | DOI: 10.5505/adlitip.2018.43765  

Pediatrik adli olgular; bir acil servis deneyimi

Emine Kadıoğlu
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Kütahya

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı, üçüncü basamak bir eğitim araştırma hastanesi acil servisine başvuru yapan adli nitelikli pediatrik yaş grubu hastaların demografik, epidemiyolojik özelliklerini ve tedavi sonuçlarını tespit ederek ulusal verilerimize katkı sağlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bir eğitim araştırma hastanesi acil servisine üç yıl içerisinde başvuran 17 yaş ve altı pediatrik adli olgular geriye dönük olarak incelendi. Bu olgular travmatik olan (trafik kazaları, darp, yüksekten düşme, kesici delici alet yaralanmaları, yanık, elektrik çarpması, ateşli silah yaralanması) ve travmatik olmayan (kazara ilaç içme, intihar girişimi, karbonmonoksit intoksikasyonu, cinsel istismar, besin zehirlenmesi, boğulma) olarak iki grupta değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya dâhil edilen 1737 pediatrik yaş grubu adli olgunun yaş ortalaması 11,09±5,15 yıl olup %60,7’sini (n=1055) erkek olgular oluşturdu. En fazla başvuruyu 15-17 (%38,7) yaş grubundaki olgular oluşturdu. En sık başvuru %43,1 (n=748) ile trafik kazası nedeni ile olduğu görüldü. Bunu %26,3 (n=457) ile darp olguları ve %7,5 (n=130) ile kazara ilaç içme olguları takip etti. Pediatrik yaş grubu adli olguların en fazla akşam saatlerinde ve yaz aylarında başvurduğu tespit edildi. Sonlanım durumları açısından bakıldığında olguların %77’si (n=1337) ayaktan tedavi edilirken %19,2’si (n=334) ilgili servise yatırılarak takibe alındı. Ölüm oranının %0,7(n=12) olduğu tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pediatrik yaş gurubunda meydana gelen adli olguların büyük bir kısmı önlenebilir sağlık sorunlarıdır. Yeni yöntemlerin uygulanması, koruyucu önlemlerin oluşturulması ve acil servislerde uygun medikal yaklaşımın sağlanabilmesi ve hazırlıklı olunması açısından her bölgenin adli olgu sıklığının ve kaynaklandığı nedenlerin belirlenmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, pediatrik yaş grubu, adli olgu, trafik kazları


Pediatric forensic cases; an emergency department experience

Emine Kadıoğlu
Department Of Emergency Medicine, Kutahya Health Siciences University Medical Fakulty, Kutahya, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to analyse the outcomes of pediatric forensic cases who admitted to the emergency department retrospectively. In addition, we also aimed to contribute to the national survey by determining the treatment results and comparing this data with the other studies.
METHODS: Pediatric forensic cases below the age of 17 years who were admitted to the emergency department of a training research hospital within a 1-year period were evaluated retrospectively. The cases were evaluated in two groups as traumatic (traffic accidents, assault, falling from hight, sharp object injury, burn, electric shock, gunshot injuries) and non-traumatic (suicide attempt, carbon monoxide intoxication, e.t.) admissions.
RESULTS: 1737 cases were included. The mean age was 11,09±5,15 years and 60,7% (n=1055) of cases were male. The majority of the cases (38,7%) were in the 15-17 year age group. The most common reason for presentation was traffic accident (43,1%), followed by assult (26,3%) and takeing overdose drug(7,5%). The patients were mostly admitted in the evenings and summer months. 77% of the patients were discharge from the emergency department and 19,2% patients were hosptalized; the mortality rate was 0,7%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: A large proportion of forensic cases occurring in the pediatric age group are preventable health problems. It is important to determine the frequency and causes of forensic cases of each region in terms of the implementation of new methods, the establishment of protective measures, and the attainment and preparation of an appropriate medical approach in emergency services.

Keywords: Emergency service, pediatric age group, forensic case, traffic accidents


Emine Kadıoğlu. Pediatric forensic cases; an emergency department experience. J For Med. 2018; 32(1): 1-9

Sorumlu Yazar: Emine Kadıoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...