Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran adli olguların incelenmesi [J For Med]
J For Med. 2016; 30(3): 205-212 | DOI: 10.5505/adlitip.2016.48568  

Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran adli olguların incelenmesi

Filiz Civil Arslan, Evrim Özkorumak Karagüzel, Demet Sağlam Aykut, Kübra Kocagöz, Gamze Kutlu, Ali Baz, Ahmet Tiryaki
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı,Trabzon, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada psikiyatri polikliniğimizde değerlendirilen adli olguların geriye dönük olarak sosyodemografik özellikleri ve psikiyatrik tanıları, hangi amaçla adli psikiyatrik incelemeye yönlendirildiklerinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012- Kasım 2015 tarihleri arasında üniversitemiz psikiyatri polikliniğine adli kurumlar tarafından gönderilen 18 yaş ve üzeri 456 olgunun tıbbi dosyaları ve düzenlenen raporları geriye dönük olarak incelenmiştir. Ceza hukuku, medeni hukuk, farklı mahkemeler ve emniyet müdürlüklerinden istenen raporlar ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. Ayrıca olguların sosyodemografik verileri ve psikiyatrik tanıları incelenmiştir.
BULGULAR: Çalışmamıza alınan 456 olgunun %34.4’ü (n=157) kadın, %65.6’sı(n=299) erkek olup, genel yaş ortalamaları 38,33± 17,32 bulunmuştur. Olguların %56.8’i (n=259) ceza hukuku, %32.7’ si (n=149) medeni hukuk, % 12.3‘ü (n=56) durum bildirir, %1,8’i (n=8) emniyet diliminin belirtilmesinin istendiği raporlar olarak tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda ceza hukuku kapsamında değerlendirilen olgularda şizofreni ve diğer psikotik bozukluk tanılarının daha yüksek oranda görülmesi dikkat çekicidir. Ayrıca ülkemizde yapılan diğer çalışmalardan farklı olarak değerlendirilen olgularda alkol ve madde kullanım bozukluğu tanısının diğer tanılara göre daha düşük oranda bulunması çalışmanın önemli bir sonucudur. Ülkemizde psikiyatri polikliniğine başvuran adli olguların tanı dağılımı ve suç ilişkisi ile ilgili yeterli veriler oluşturulması koruyucu ruh sağlığı politikalarının belirlenmesine ve suç işleme davranışının önlenmesine yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Adli psikiyatri, Ceza hukuku, Medeni hukuk, Sosyodemografik veriler


Evaluation of forensic psychiatry cases referred to psychiatry department of a university hospital

Filiz Civil Arslan, Evrim Özkorumak Karagüzel, Demet Sağlam Aykut, Kübra Kocagöz, Gamze Kutlu, Ali Baz, Ahmet Tiryaki
Department Of Psychiatry, Karadeniz Tecnichal University, School Of Medicine, Trabzon, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate in a retrospective manner the socio-demographic features, psychiatric diagnoses of the forensic cases dispatched to our psychiatry unit and the reason of why such cases were subject to forensic psychiatry evaluation.
METHODS: The medical reports of 456 patients that were sent to the psychiatry unit of the university by forensic institutions between the dates of January 2012-November 2015 were retrospectively analyzed. Afore-mentioned reports belong to the age group of 18 and older. These reports, solicited by the penal law and civil law authorities as well as the ones requested from the other courts and the law enforcement directorates, were classified. The socio-demographic features and psychiatric diagnoses of the cases were analyzed.
RESULTS: Among 456 cases, 34,4% (n=157) were female and 65,6% (n=299) were male and the mean age was 38,33± 17,32. Of the cases, 56,8% of the forensic reports were of penal law while 32,7 (n=149), 12,3% (n=56) and 1,8% (n=8) were of civil law, status report and psychiatric diagnosis report requested from law enforcement directorates.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study the higher incidence of schizophrenia and other psychotic disorders in cases evaluated in the context of crime law is noticable. In contrast to other studies from Turkey the lower incidence of alcohol and substance abuse is an important finding. Further studies investigating the distribution of diagnoses in forensic cases and its relation to crime may contribute to the establishment of preventive strategies.

Keywords: Forensic Psychiatry, Criminal law, Civil law, sociodemographic data


Filiz Civil Arslan, Evrim Özkorumak Karagüzel, Demet Sağlam Aykut, Kübra Kocagöz, Gamze Kutlu, Ali Baz, Ahmet Tiryaki. Evaluation of forensic psychiatry cases referred to psychiatry department of a university hospital. J For Med. 2016; 30(3): 205-212

Sorumlu Yazar: Filiz Civil Arslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...