Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Adli otopsilerde kalp ağırlığının değerlendirilmesi [J For Med]
J For Med. 2021; 35(1): 1-10 | DOI: 10.5505/adlitip.2021.48752  

Adli otopsilerde kalp ağırlığının değerlendirilmesi

Muhammed Emin Gökşen, Murat Nihat Arslan, Taner Daş, Ferah Karayel
Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmada kalp ağırlığının Adli Tıp pratiğinde daha iyi değerlendirilmesini sağlamak amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Daha önceden bir hastalık hikayesi olmayan, 18-35 yaş arası erkek olguların otopsilerinde alınan kalpler bütün olarak tartıldıktan sonra keskin diseksiyonla epikardiyal yumuşak doku, sol ventrikül serbest duvarı, sağ ventrikül serbest duvarı ve septum bölümlerinin ağırlıkları ayrı ayrı kaydedildi. Yaşa, boya ve vücut kitle endeksine göre toplam kalp ağırlığı ile ventriküler ağırlıkların dağılımları tespit edildi. SPSS programı (v20) kullanılarak bu değerlerin her iki cinsiyette ayrı ayrı olmak üzere “vücut ağırlığı”, “boy” ve “vücut kitle endeksi” değişkenleriyle korelasyon gösterip göstermediği araştırıldı. Korelasyon var ise ve anlamlı bir regresyon modeli oluşturulabiliyorsa tekli ve çoklu regresyon denklemleri oluşturuldu. Korelasyon katsayıları ve regresyon denklemlerinin kestirim güçleri literatürdeki başlıca postmortem kalp ağırlığı çalışmaları ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Olgularda vücut ağırlığı-toplam kalp ağırlığı arasında yüksek (r=0,680) düzeyde; vücut ağırlığı-yağsız toplam kalp ağırlığı arasında orta (r=0,573) düzeyde; vücut ağırlığı-sol ventrikül ağırlığı arasında düşük (r=0,336) düzeyde; boy-toplam kalp ağırlığı arasında orta (r=0,461) düzeyde; boy-yağsız toplam kalp ağırlığı arasında yüksek (r=0,614) düzeyde; boy- sol ventrikül ağırlığı arasında yüksek (r=0,604) düzeyde; vücut kitle endeksi-toplam kalp ağırlığı arasında orta (r=0,539) düzeyde; vücut kitle endeksi- yağsız toplam kalp ağırlığı arasında zayıf (r=0,347) düzeyde; vücut kitle endeksi- sol ventrikül ağırlığı arasında arasında düşük (r=0,359) düzeyde korelasyon saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yapılan çoklu regresyon analizlerinde TKA=[-1203,297 + ((-5,510)xVA) – ((23,252)xVKE) + ((7,876)xBoy)] denklemi kuruldu. Bu denklemin kestirim değeri (R2) %52,6 olarak hesaplandı.

Anahtar Kelimeler: Epikardiyal yumuşak doku, kalp ağırlığı, sağ ventrikül ağırlığı, septum ağırlığı, sol ventrikül ağırlığı


Evaluation of heart weights in forensic autopsies

Muhammed Emin Gökşen, Murat Nihat Arslan, Taner Daş, Ferah Karayel
Council Of Forensic Medicine, Istanbul, Turkiye

INTRODUCTION: The aim of this study is to provide better evaluation of heart weight in forensic medicine practice.
METHODS: In the autopsies of cases with no history of disease, the hearts were weighed as a whole and after the sharp dissection the weights of epicardial soft tissue, left ventricular free wall, right ventricular free wall and septum sections were recorded separately. Total heart weight and distribution of ventricular weights were determined according to age, height and body mass index. The SPSS software (v20) was used to determine whether total heart weight (TKA), heart weight without epicardial soft tissue (YTKA), right ventricular weight (SaVA), septal weight (StA) and left wentricular weight (SoVA) values were correlated with ”body weight (VA)”, “height (Boy)” and “body mass index (VKE)”. Single and multiple regression equations were established if there was a correlation and a significant regression model could be formed. The correlation coefficients and regression equations’ predictive validities were compared with the primary postmortem heart weight studies in the literature.
RESULTS: In cases; High (r = 0.680) level correlation between VA-TKA; Moderate (r = 0,573) level correlation between VA-YTKA; Low (r = 0.333) level correlation between VASoVA; Moderate (r = 0.461) level correlation between Boy-TKA; High (r = 0.614) level correlation between Boy-YTKA; High (r = 0,604) level correlation between BoySoVA; Moderate (r = 0.539) level correlation between VKE-TKA; Low (r = 0,347) level correlation between VKE-YTKA; Low (r = 0.359) level correlation between VKE-SoVA has been found.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In multiple regression analyses; TKA=[-1203,297 + ((-5,510)xVA) – ((23,252)xVKE) + ((7,876)xBoy)] equation has been made. R2 value calculated as %52,6.

Keywords: Epicardial soft tissue, heart weight, left ventricular weight, right ventricular weight, septum weight


Muhammed Emin Gökşen, Murat Nihat Arslan, Taner Daş, Ferah Karayel. Evaluation of heart weights in forensic autopsies. J For Med. 2021; 35(1): 1-10

Sorumlu Yazar: Muhammed Emin Gökşen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...