Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Atış Artıkları El Svaplarında Antimon Elementinin Belirlenmesi [J For Med]
J For Med. 2016; 30(2): 110-116 | DOI: 10.5505/adlitip.2016.66934  

Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Atış Artıkları El Svaplarında Antimon Elementinin Belirlenmesi

Bayram Yüksel, Aynur Özler Yiğiter, Taner Bora, Aydın Bozkurt, Murat Çavuş
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı, Gölbaşı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Ateşli silah kalıntılarının tanımlanması ve belirlenmesi ateşli silahlarla ilgili kriminal vakaların aydınlatılmasında oldukça önemlidir. Günümüzde ateşli silah kalıntılarında bulunan anorganik partüküllerin analizine dayalı yöntemler laboratuvar ortamlarında rutin olarak uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Grafit Fırınlı Atomik Absorpsiyon Spektrometre (GFAAS) enstrümanı kullanarak atış artıkları el svaplarında antimon elementini belirleme yönteminin geliştirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada atış artıkları svap örneklerinde Zeeman zemin düzeltmeli GFAAS yöntemi ile antimon analizi yapılmıştır. El svabı çalışması için kullanılan silah ve mühimmat sırasıyla Sarsılmaz Kılınç Mega 2000 ile MKE 9 mm x 19 Parabellum’dur. Svap örneklerini almak için hastane tipi flaster bant kullanılmıştır. Analizden önce el svapları örnekleri 5 ml %8’lik (v: v) nitrik asitle muamele edilmiştir.
BULGULAR: Yöntem sırasıyla 3,31 μg/L ve 9,93 μg/L’ye eşit gözlenebime sınırı (LOD) ve tayin sınırı (LOQ) ile 0-200 μg/L antimon konsantrasyonu arasında doğrusallık gösterdi. Kalibrasyon grafiği yüksek bir korelasyon katsayısı (r=0,9992) ile karakterize edildi. Referans standart antimon çözeltisine uygulanan yöntem sonucunda sırasıyla %100,99 ve %2,06’a eşit başarılı bir yüzde geri kazanım ve yüzde bağıl standart sapma elde edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Atış artıkları svaplarında antimon analizi için geliştirilen yöntem, diğer analiz yöntemlerine göre basit, hızlı ve hassas bir yöntemdir. Yöntem çok yüksek miktarda kimyasal gerektirmediğinden taramalı elektron mikroskobu-enerji ayırgan x-ışını spektroskopisi (SEM-EDS) veya eşleşmiş plazma – kütle spektrometresi (ICP-MS) gibi diğer yöntemlere göre daha ekonomiktir. Bu çalışmada önerilen yöntemin dezavantajı ise tanımlanan atış artığı elementi hakkında morfolojik bilgi vermemesidir. Sonuç olarak, GFAAS ile laboratuvar ortamlarında rutin olarak uygulanabilecek bir atış artığı analizi yöntemi geliştirilip valide edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Atış artıkları, antimon, GFAAS, el svapları, adli kimya.


Determination of Antimony Element in Gunshot Residue Hand Swabs by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry

Bayram Yüksel, Aynur Özler Yiğiter, Taner Bora, Aydın Bozkurt, Murat Çavuş
Turkish National Police, Ankara Police Forensic Laboratory, Gölbaşı, Ankara

INTRODUCTION: Determination and identification of gunshot residue (GSR) is quite important to illuminate the criminal cases related to firearms. At present, methods based on analysis of inorganic particles existing in gunshot residue are routinely performed in the laboratory settings. The purpose of this study is to develop a method for determination of antimony element in gunshot residue hand swabs using Graphite Furnace Atomic Absorbtion Spectrometry.
METHODS: In this study, analysis of antimony in gunshot residue swab samples was performed with GFAAS equipped with Zeeman background correction. The fiream used for the hand swab study was Sarsılmaz Kılınç Mega 2000 loaded with MKE 9 mm x 19 parabellum ammunation. In order to have swab samples, medical type plaster bant was utilized. Prior to analysis, hand swab samples were pre-treated with 5 mL of 8% (v: v) nitric acid.
RESULTS: The method showed linearity in the range of 0-200μg/L antimony concentration, with a detection and quantification limit of 3.31μg/L and 9.93μg/L, respectively. The calibration curve was characterized by a high correlation coefficient (r=0.9992). As a result of the method that was applied to the standard antimony solution, successful percent recovery and percent relative Standard deviation equal to 100.99% and 2.06% were, respectively, obtained.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The method developed for antimony determination in gunshot residue hand swabs is relatively simple, rapid and sensitive. Since this method does not require large amount of chemical reagents, it is relatively much more economical than such other scanning electron microscopy with X-ray microanalysis (SEMEDS) and inductively-coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) methods. Disadvantage of the method proposed in this study is that no morphological information is given about the identified gunshot residue element. As a result, gunshot residue analysis by GFAAS which can be routinely performed in the laboratory settings has been developed and validated.

Keywords: Gunshot residue, antimony, GFAAS, hand swabs, forensic chemistry.


Bayram Yüksel, Aynur Özler Yiğiter, Taner Bora, Aydın Bozkurt, Murat Çavuş. Determination of Antimony Element in Gunshot Residue Hand Swabs by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry. J For Med. 2016; 30(2): 110-116

Sorumlu Yazar: Bayram Yüksel, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...