Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Psikiyatrinin etkin biyolojik tedavisi olan elektrokonvülsif tedaviye tıp etiği ve hukuku açısından güncel bir bakış [J For Med]
J For Med. 2016; 30(3): 243-249 | DOI: 10.5505/adlitip.2016.68442  

Psikiyatrinin etkin biyolojik tedavisi olan elektrokonvülsif tedaviye tıp etiği ve hukuku açısından güncel bir bakış

Yasin Hasan Balcıoğlu1, Filiz Ekim Çevik2, İbrahim Balcıoğlu3
1Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 12. Psikiyatri Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul

Elektrokonvülsif terapi(EKT) birçok psikiyatrik hastalığın tedavisinde kullanılan etkili bir biyolojik sağaltım yöntemidir. Bu tedavinin etik ve hukuki boyutu, ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlandığından beri tartışılmaktadır. Uzun süredir kullanılan bir tedavi olmasına rağmen, elektrokonvülsif terapi alan hastaların olumsuz ifadeleri, sağlık çalışanları ve kitle iletişim araçlarının uygulamayı “şok tedavisi” olarak nitelendirmeleri, tedaviyle ilgili çeșitli konularda standart yaklașımların net olmaması, uygulamanın yöntemsel sorunları elektrokonvülsif terapinin toplum nezdinde tedaviden ziyade ceza yöntemi olarak görülmesine ve önyargı oluşmasına sebep olmuştur. Psikiyatrik bozukluğu olan hastaların klinik araştırma ve tedaviye katılma konusundaki karar verme yeterliği hem yasal hem de tıp etiği zemininde hala tartışılan bir konu olmakla birlikte yaygın bir şekilde araştırılmaktadır. Psikiyatrik hastaların zorunlu ve istemsiz şekilde yatırılarak tedavi edilme gerekliliği birçok ülkede müstakil ruh sağlığı yasalarıyla güvence altına alınmıştır. Ancak, ülkemizde farklı yönetmelik ve yasa maddelerinin varlığı bu hastaların gözlem ve tedavileri hususunda sağlık profesyonellerini çoğu zaman zaman ikilemde bırakmaktadır. Ülkemizde 2006 yılında yürürlüğe giren EKT yönergesi uygulamanın esaslarını belirtse de, hukuki açıdan geçerliği ve Hasta Hakları Yönetmeliği ile çelişen içeriği, benzer ikilemlerin EKT uygulamalarında da kimi zaman yaşanmasına neden olmaktadır. Bu yazıda, elektrokonvülsif terapinin etik ve hukuki boyutu güncel yaklaşımlar ve bilgiler ışığında irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elektrokonvülsif terapi, etik, hasta hakları yönetmeliği, ruh sağlığı


Current ethical and medicolegal perspectives on electroconvulsive therapy, an effective biological treatment of psychiatry, at a glance

Yasin Hasan Balcıoğlu1, Filiz Ekim Çevik2, İbrahim Balcıoğlu3
1Department of 12. Psychiatry, Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Istanbul
2Department of Medical Sciences, Institute of Forensic Sciences, Istanbul University, Istanbul
3Department of Psychiatry, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul

Electroconvulsive therapy (ECT) is an effective biological treatment method used in the treatment of many psychiatric disorders. The ethical and legal aspects of the aforementioned treatment have been discussed since it began to be applied in the treatment of mental illnesses. Although it has been used for a long time, negative feedback of patients about ECT, derogatory definition of ECT as "shock therapy" by health professionals and the mass media, the lack of clear standards and well defined scientific approach of the various issues related to the treatment and methodological problems regarding the treatment caused a prejudice for the society, and therefore ECT is considered as a punishment rather than a treatment. Decision-making competence of patients with psychiatric disorder in clinical research and their participation in the treatment process are still a matter of discussion in terms of both legal and medical ethics and the aforementioned issues are still being investigated. The necessity of hospitalization of psychiatric patients in forced and involuntary way is assured by extensive mental health laws in many countries. However, most of the time the existence of different regulations and legal provisions in our country leave the health professionals in dilemma regarding observation and treatment of these patients. In our country, ECT directive that came into force in 2006 define the principles of the treatment, nevertheless, legal validation and contradictory context of the legal framework with respect to the Patients' Rights Directive cause similar dilemma. In this paper, the ethical and legal aspects of electroconvulsive therapy were examined in the light of current scientific approaches and knowledge.

Keywords: Electroconvulsive therapy, ethics, mental health, patients’ rights directive


Yasin Hasan Balcıoğlu, Filiz Ekim Çevik, İbrahim Balcıoğlu. Current ethical and medicolegal perspectives on electroconvulsive therapy, an effective biological treatment of psychiatry, at a glance. J For Med. 2016; 30(3): 243-249

Sorumlu Yazar: Yasin Hasan Balcıoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...