Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Üremeye yardımcı tedavide üçüncü kişiden üreme hücresi alınması, yaklaşımlar ve hukuksal sorunlar [J For Med]
J For Med. 2017; 31(3): 143-154 | DOI: 10.5505/adlitip.2017.68736  

Üremeye yardımcı tedavide üçüncü kişiden üreme hücresi alınması, yaklaşımlar ve hukuksal sorunlar

Hülya Deniz Yıldırım
Adli Tıp Kurumu, İstanbul

Üremeye yardımcı tedavi merkezi olarak faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşlarında tedavi uygulanan kişilerin üreme hücrelerinin 3. kişilerin üreme hücreleriyle karıştırılması neticesinde embriyo elde edilmesinin mevzuata aykırılık oluşturup oluşturmadığı ve bu konuda mevzuat değişikliği gerekip gerekmediği konusunda, belirsizlikler yaşanmaktadır..
4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 282. maddesinde ana ile çocuk arasındaki soy bağının doğumla kurulacağı düzenlenmiştir. Kanun koyucu bu düzenleme ile anne ile çocuk arasındaki soy bağının kurulması için doğumu yeterli görmüş ancak, tıptaki son gelişmeler karşısında ortaya çıkan üremeye yardımcı tedavi yöntemleri uygulanarak anneye ait olmayan yumurta ile döllenmiş embriyodan gelişen çocuğun soy bağının doğuran anneye ait olmayacağına veya bu soy bağının belli şartlar dahilinde ispat edilmesi halinde ortadan kaldırılmasını sağlayan bir hükme yer vermemiştir.
Öte yandan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 231.maddesinde ise çocuğun soy bağının değiştirilmesi suçunun düzenlendiği ve kanun koyucunun mevcut soy bağının değiştirilmesi ya da gizlenmesini veya özen yükümlülüğüne aykırı olarak karıştırılmasını suç olarak tanımladığı görülmektedir. Türk Ceza Kanununda kasten veya özen yükümlülüğüne aykırı olarak üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde karı veya kocaya ait sperm veya yumurtalardan başka kişilere ait sperm ve yumurtalarla embriyo elde edilmesini suç sayan ve bunu cezai müeyyideye bağlayan bir düzenleme mevcut değildir. Söz konusu eylemin Türk İslam kültürü ve aile yapısı, nesep ve soy bağı karışıklığına mahal verilmemesi ile kamu düzeninin sağlanması açısından acil bir şekilde cezai yaptırıma bağlanması önem arz etmektedir. Bu nedenle, karı veya kocaya ait sperm ve yumurtalardan başka kişilere ait sperm ve yumurtalarla embriyo elde edilmesini suç sayan ve bunu cezai müeyyideye bağlayan bir düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır.Bu makalede söz konusu eylem Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu açısından değerlendirilerek mevcut hükümlerin bu tür eylemleri önlemede yeterli olup olmadığı tartışılarak yeni bir düzenlemenin nasıl olması gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üremeye yardımcı teknikler, soybağı, embriyo, soybağının değiştirilmesi, taşıyıcı annelik, analık hakkı.


Taking gamete from a third party in assisted reproduction treatment, approaches and legal issues

Hülya Deniz Yıldırım
The Council of Forensic Medicine, Istanbul

There exist uncertainties as to whether obtaining embryos by interfusing the gametes of people receiving treatment in private health organizations functioning as assisted reproduction treatment centers by third party gametes is against law and whether any changes in law regarding this matter are required.
It has been organized by article 282 of Turkish Civil Law, “ number 4721”, that the paternity between mother and child is established by birth. “ With this regulation ”, birth is considered to be adequate for the establishment of paternity between mother and child, however no provision is made for the case where the paternity may not belong to the mother giving birth to a child developed from an embryo fertilized by an egg not belonging to the mother, by the application of assisted reproduction treatments and that this paternity may be abrogated if proved under certain conditions.
On the other hand, in Article 231 of Turkish Criminal Law, “ number 5237 ”, the offense of changing the paternity of a child has been organized and it is observed that the law maker defines changing or hiding the present paternity or fouling it against duty of care, as an offense. There does not exist a regulation in Turkish Criminal Law that considers interfusing the sperm and egg of a husband and wife with a third party’s sperm or egg in assisted reproduction treatment centers deliberately or against duty of care as an offense and penalizes this act. “ It is of great importance to urgently penalize the aforementioned act to avoid any confusion in lineage and paternity, Turkish Islamic culture and family structure and to ensure public order. Therefore, there is need for a regulation to consider obtaining an embryo with a third party sperm or egg other than the sperm and egg of husband and wife as an offense and penalize this act ”. In this article, the aformensioned act is evaluated with regard to Turkish Civil and Criminal Laws, it is discussed whether existing rules are adequate in preventing these types of acts and it is tried to specify how a new regulation should be organized.

Keywords: Assisted reproduction techniques, paternity, embryo, modification of paternity, surrogate motherhood, motherhood rights.


Hülya Deniz Yıldırım. Taking gamete from a third party in assisted reproduction treatment, approaches and legal issues. J For Med. 2017; 31(3): 143-154

Sorumlu Yazar: Hülya Deniz Yıldırım, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...