Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Hemşirelik Öğrencilerinin Adli Hemşirelik Hakkındaki Bilgi ve Düşünceleri [J For Med]
J For Med. 2018; 32(3): 106-114 | DOI: 10.5505/adlitip.2018.70973  

Hemşirelik Öğrencilerinin Adli Hemşirelik Hakkındaki Bilgi ve Düşünceleri

Burcu Küçükkaya, Hatice Kahyaoğlu Süt
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin adli hemşirelik hakkındaki bilgi ve düşüncelerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tipteki bu araştırma, Nisan-Ekim 2019 tarihleri arasında bir hemşirelik bölümünde eğitim gören 500 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından literatür incelenerek oluşturulan “Anket Formu” ile toplanmıştır.
BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,1±1,6 ve %84,4’ünün cinsiyeti kadındır. Öğrencilerin %76,2’sinin adli hemşirelik alanını bilmediği ve bilenlerin ise internetten öğrendiği, öğrencilerin tamamının (%100,0) adli hemşirelikle ilgili ders almadığı ve adli hemşirelikle ilgili ders verilmesine ihtiyaç olduğunu düşündüğü, en fazla cinsel suçları (%87,6) ve aile içi şiddeti (%78,8) adli hemşireliğin kapsamındaki adli vakalar olarak gördüğü belirlenmiştir. Öğrencilerin %68,0’ının adli hemşirelerin hukuk alanında bilgi sahibi olması gerektiğini düşündüğü, %71,8’inin adli hemşirelerin Adli Tıp Kurumu’nda çalışması gerektiğini ve %94,6’sının adli hemşirelerin dürüstlük özelliğine sahip olması gerektiğini düşündüğü saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelik öğrencilerinin büyük çoğunluğu adli hemşirelik alanının mevcut olduğunu bilmemekte ve üniversite hemşirelik eğitiminde adli hemşirelikle ilgili ders verilmesine ihtiyaç olduğunu düşünmektedir. Ülkemiz üniversite hemşirelik eğitiminde, alanda uzman eğitimciler tarafından adli hemşirelik dersinin verilmesi bir gereklilik olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adli Hemşirelik, Bilgi, Düşünce, Hemşirelik, Öğrenci.


The Knowledge and Opinions About Forensic Nursing of Nursing Students

Burcu Küçükkaya, Hatice Kahyaoğlu Süt
Trakya University, Faculty Of Health Science, Department Of Nursing, Department Of Women Health And Diseases Nursing, Edirne/turkey.

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the knowledge and opinions about forensic nursing of nursing students.
METHODS: This cross-sectional study was conducted on 500 students who were trained in a nursing department between April-October 2019. The research data were collected by the “Questionnaire Form” prepared by the researchers.
RESULTS: The mean age of the students was 20.1 ± 1.6 and 84.4% of the students were female. It was found that 76.2% of the students do not know that there is a forensic nursing area and all students (100.0%) do not take courses related to forensic nursing. The forensic nursing need to be taught as forensic cases covered by forensic nursing about the most sexual crimes (87%, 6) and domestic violence (78.8%) It was found that 68.0% of the students think that forensic nurses should have knowledge in the field of law, 71.8% of them think that forensic nurses should work in the Forensic Medicine Institution and 94.6% think that forensic nurses should have honesty.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The majority of nursing students do not know that there is a forensic nursing field and think that forensic nursing courses should be given in university nursing education. In our country's university nursing education, forensic nursing education to give by profesyonel educator in the field is seen as a necessity.

Keywords: Forensic Nursing, Knowledge, Opinion, Nursing, Student.


Burcu Küçükkaya, Hatice Kahyaoğlu Süt. The Knowledge and Opinions About Forensic Nursing of Nursing Students. J For Med. 2018; 32(3): 106-114

Sorumlu Yazar: Burcu Küçükkaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...