Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Ebelik öğrencilerinin adli ebelik ve adli vakalarla ilgili bilgi ve görüşlerinin belirlenmesi [J For Med]
J For Med. 2021; 35(1): 11-20 | DOI: 10.5505/adlitip.2021.74508  

Ebelik öğrencilerinin adli ebelik ve adli vakalarla ilgili bilgi ve görüşlerinin belirlenmesi

Reyhan Aydın Doğan1, Esra Yılmaz2
1Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma adli tıp olgularında ebelik lisans öğrencilerinin bilgi düzeyini belirlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı olarak planlanan araştırmanın evrenini, 20 Eylül- 30 Ekim 2020 tarihleri arasında bir üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünde öğrenim gören 457 öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini; gelişi güzel (haphazard) örneklem yöntemi kullanılarak seçilen, araştırmaya katılmaya gönüllü olan 216 ebelik öğrencisi oluşturmuştur. Verilerin toplanması araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyo-demografik özelliklerin yer aldığı anket formu ile Yeşil ve arkadaşlarının oluşturduğu 20 sorudan oluşan adli olguyu tanılama formu kullanılmıştır.
BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 21.52±1,36 ve adli olgu tanılama puan ortalaması 52,01±6,16’dır. Adli olgu dendiğinde ilk akla gelen kelimelerin %27,8 ile adli vaka-otopsi ve istismar tecavüz olduğu saptanmıştır. Adli ebelerin çalışma yerlerini %86,6 ile en yüksek oranda adli tıp kurumları ile hastaneler olarak tanımlandığı görülmüştür. Adli ebelik ya da adli konularda %72,7’lik bir oran ile bilgi sahibi oldukları ve bu bilgiyi de lisans eğitimleri sürecinde aldıkları görülmüştür. Öğrencilerin adli olguyu tanılama puanlarının yüksek olmasına rağmen çocuk sağlığındaki adli olguları tanımlayamadıkları ve iş yeri kazalarındaki durumları ile ilaç uygulama hatalarını adli olgu olarak tanımlamadıkları görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerinin adli olgu puanlarının yüksek olduğu fakat bazı adli olguları tanıyamadıkları saptanmıştır. Bu durum öğrencilere verilen adli ebelik eğitimi içeriğinin düzenli olarak güncellenmesi gerektiğinin önemi göstermiştir. Lisans ve lisansüstü düzeyde adli ebelik eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve adli ebelik ya da bilirkişilik eğitimlerine hizmet içi eğitimlerde de yer verilmesi gerektiği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adli ebelik, adli bilimler, adli olgu, ebelik öğrencileri.


Determination of knowledge and views of midwifery students on forensic midwifery and forensic cases

Reyhan Aydın Doğan1, Esra Yılmaz2
1Karabük University Health Sciences Faculty Midwifery Department
2Health Sciences University, Institute Of Health Sciences, Midwifery Department

INTRODUCTION: This study was conducted to determine the knowledge level of midwifery undergraduate students and to raise awareness in forensic medicine cases.
METHODS: The universe of the descriptive study was comprised of 457 students studying at the Department of Midwifery, Faculty of Health Sciences, between September 20 and October 30, 2020. The sample of the research; 216 midwifery students who were selected using haphazard sampling method and volunteered to participate in the study were formed. A questionnaire form including socio-demographic characteristics prepared by the researchers and a forensic case diagnosis form consisting of 20 questions created by Yeşil et al.
RESULTS: The average age of the students is 21.52 ± 1.36 and the mean score for forensic diagnosis is 52.01 ± 6.16. The first words that come to mind when forensic cases are mentioned are judicial case-autopsy and abuse rape with 27.8%. It was observed that the workplaces of forensic midwives were defined as the institutions and hospitals with the highest rate with 86.6%. It has been observed that they have knowledge about forensic midwifery or forensic issues with a rate of 72.7% and they have received this information during their undergraduate education. Although the students' scores for diagnosing the forensic case were high, it was observed that they could not define forensic cases in child health and that they did not define the status of workplace accidents and drug administration errors as forensic cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that the forensic case scores of the students were high, but they could not recognize some forensic cases. This situation has shown the importance of regularly updating the content of forensic midwifery education given to students. It is recommended that forensic midwifery training should be widespread at undergraduate and graduate levels and that forensic midwifery or expertise training should also be included in in-service trainings.

Keywords: Forensic midwifery, forensic science, forensic case, midwifery students.


Reyhan Aydın Doğan, Esra Yılmaz. Determination of knowledge and views of midwifery students on forensic midwifery and forensic cases. J For Med. 2021; 35(1): 11-20

Sorumlu Yazar: Reyhan Aydın Doğan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...