Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Kesici alet yaralanmalarına bağlı ölümlerde orijin tespiti parametrelerinin değerlendirilmesi [J For Med]
J For Med. 2017; 31(1): 6-16 | DOI: 10.5505/adlitip.2017.82787  

Kesici alet yaralanmalarına bağlı ölümlerde orijin tespiti parametrelerinin değerlendirilmesi

Hatice Gülbeyaz1, İpek Esen Melez2, Deniz Oğuzhan Melez3, İbrahim Üzün4
1Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı, Erzurum/Türkiye
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul/Türkiye
3Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul/Türkiye
4Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul; Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Antalya/Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Özellikle çoklu veya atipik yerleşimli kesici alet yaralanmalarının orijin tespitinde adli süreçler açısından zorluklar yaşanmaktadır. Bu nedenle, kesici alet yaralanmalarının orijin tespitinde dikkate alınan parametreleri ayrıntılı şekilde incelemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın örneklem grubuna, 01/01/2008 – 31/12/2012 tarihleri arasında mevcut yaralanmanın kişinin kendisi tarafından meydana getirilip getirilmediği sorusu ile merkezimize gönderilen kesici alet yaralanmasına bağlı ölüm olguları dahil edildi. Olgular, demografik-olay yeri-tıbbi kayıtlar, kesici alet özelliği, yara lokalizasyonu, yara tarifi, tereddüt-savunma-kemik kesilerinin varlığı-yerleri ve toksikolojik inceleme parametreleri çerçevesinde incelenerek tanımlayıcı istatistik karşılaştırmalar üzerinden tartışıldı.
BULGULAR: Tanımlanan özellikleri taşıyan 35 olgu tespit edildi. Olguların 25’inde ölüme neden olan kesici alet yaralanmasının kişinin kendisi tarafından oluşturabileceği, ikisinde oluşturamayacağı, sekizinde ise ayırım yapılamadığı belirlendi. Yaralanmanın kişinin kendisi tarafından oluşturulabileceği yönünde karar verilen olgularda (grup 1) erkek/kadın oranının (2: 1) ve yaş ortalamasının (44,04±18,39) olduğu, psikiyatrik patoloji (%48) ve olay yerinde intihar notu varlığı (%36) oranlarının daha yüksek olması önemli bulundu. Yaralanmasının kişinin kendisi tarafından oluşturulamayacağı yönünde karar verilen olgularda (grup 2) ise olayın evde meydana gelme (%100), kullanılan aletin bıçak olma (%100), savunma kesisi bulunma (%50) oranları ve tüm kesi türlerinin (kemik doku dahil) daha yüksek oranları dikkat çekici bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ölenin erkek ve ileri yaşlarda olduğu, psikiyatrik patoloji, intihar notu, tereddüt kesilerinin varlığını ve savunma kesilerinin bulunmayışını içeren kesici alet yaralanmasına bağlı ölüm olaylarında, orijin yüksek ihtimalle intihar yönünde değerlendirilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kesici alet yaralanması, intihar notu, tereddüt kesisi, savunma kesisi, orijin


Evaluation of manner of death determination parameters in deaths related to sharp force injury

Hatice Gülbeyaz1, İpek Esen Melez2, Deniz Oğuzhan Melez3, İbrahim Üzün4
1Erzurum Branch Office, The Ministry of Justice Council of Forensic Medicine, Erzurum, Turkiye
2Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Bezmialem Vakıf University, Istanbul, Turkiye
3The Ministry of Justice Council of Forensic Medicine, Istanbul, Turkiye
4The Ministry of Justice Council of Forensic Medicine, İstanbul; Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Akdeniz University, Antalya, Turkiye

INTRODUCTION: Detailed evaluation on the parameters considered in the manner of death determination of sharp force injuries is aimed in this study.
METHODS: Death cases due to sharp force injuries that had been referred to our center between January 1, 2008 – December 31, 2012, with the question asking whether the injury had been generated by the individual itself or not, were included in the sample group of the study. Cases were evaluated through the parameters of demographic-incident scene-medical records, features of the sharp object, localization-description of the wound, presence-localization of tentative-defense-bone cuts, toxicological analysis; and discussed through descriptive statistical comparisons.
RESULTS: Thirty-five cases involving the determined characteristics were detected. Of these cases, injury was determined to have been able to be generated by the individual itself in 25 cases while generation of the injury by the individual itself was found impossible in two and a decision could not be given in eight cases. Male/female ratio of 2: 1, mean age of 44.04±18.39, and higher ratios of the presence of psychiatric pathology(48%) and presence of a suicide note(36%) were found to be important in cases reported in the direction of the fact that injury had been able to be generated by the individual itself (grup 1). Higher ratios of occurrence of the incident at home (100%), knife being the sharp object used (%100), presence of defense cuts (50%) and all types of cuts (including bone tissue) were remarkable in cases reported in the direction of the fact that injury had not been able to be generated by the individual itself.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Manner of death can be able to be estimated most likely in the direction of suicide when the incidents of sharp force injury related death involve an old aged male victim, presence of psychiatric pathology, suicide note, tentative cuts and absence of defense cuts.

Keywords: Sharp force injury, suicide note, tentative cut, defense cut, manner of death


Hatice Gülbeyaz, İpek Esen Melez, Deniz Oğuzhan Melez, İbrahim Üzün. Evaluation of manner of death determination parameters in deaths related to sharp force injury. J For Med. 2017; 31(1): 6-16

Sorumlu Yazar: İpek Esen Melez, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...