Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Sağlık Çalışanlarında Şiddet: Nedenler, Tutumlar, Davranışlar [J For Med]
J For Med. 2016; 30(2): 143-152 | DOI: 10.5505/adlitip.2016.85619  

Sağlık Çalışanlarında Şiddet: Nedenler, Tutumlar, Davranışlar

Zehtiye Füsun Yaşar1, Elif Durukan2, Berk Halibeyoğlu3, Irmak Erdemir3, Erim Berke Yöney3, Ali Can Kanat3, Öner Deniz Aslan3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD Ankara/Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Ankara/Türkiye
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Öğrencisi Ankara/Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde yapılan bu çalışma ile çalışanların şiddete maruz kalma durumları ile çalışanların şiddetle ilgili görüş ve tutumlarının incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 2015 yılı Ocak-Şubat aylarında yürütüldü; Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde görev yapan ve ankete katılmayı kabul eden 179 sağlık çalışanı araştırmaya dahil edildi. Çalışma verilerinin analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanıldı.
BULGULAR: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde 1655 sağlık meslek mensubu olmasına rağmen çalışmayı kabul eden 179 kişiye (%10,8) anket uygulandı. Bunların %74,3’ü kadın, %25,7’si erkektir. Katılımcıların %43,8’i ≤30, %41’i ise 31-40 yaşlarındadır, %65,4’sını hekimler oluşturmaktadır. SMM’ler son 1 yılda şiddetin hem toplumda (%97,7), hem de sağlıkta (%91,5) arttığını düşünmekte ve şiddete başvuranların çoğunlukla (%73,3) erkekler olduğunu ifade etmektedir. SMM’ler; sağlıkta şiddetin medyadaki yayınlar (%60,9), hastaların ihmal edilme (%59,2) ve çok bekletildiği (%58,9) düşünceleri yüzünden arttığını belirtmektedir. Meslek hayatı boyunca katılımcıların %60,9’u şiddete tanık olmuş, %29,1’i maruz kalmıştır. Şiddet tanığı ve mağduru katılımcılar, şiddeti genellikle hasta yakınlarının uyguladığını (%86,2; %74,3), toplumun şiddeti bir hak arama yöntemi olarak gördüğünü (%78,2;%80,0) ve uygulanan şiddetin daha çok sözel şiddet olduğunu (%89,8; %80,0) belirtmektedir. Şiddetin gerçekleştirildiği yer konusunda ise; şiddet tanıkları, olayın sıklıkla hastane koridorunda (% 41,4), şiddet mağdurları ise klinikte (%25,7) olduğunu ifade etmektedir. Veriler, şiddet tanıklarının %50,6’sinin, mağdurlarının ise %42,9’unun olaydan şikayetçi olmadığını göstermektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde edilen veriler, katılımcıların toplumda ve sağlık alanında şiddetin arttığını düşündüklerini ancak şiddete karşı atılması gereken adımlara dair yeterli bilgiye sahip olmadıklarını göstermektedir. Şiddet sorununun çözümü için hizmet içi eğitimlerin yapılmasının gerekli olduğu görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Toplum, şiddet, sağlık, adli tıp.


Violence to Health Care Providers: Purpose, Attitude and Behavior

Zehtiye Füsun Yaşar1, Elif Durukan2, Berk Halibeyoğlu3, Irmak Erdemir3, Erim Berke Yöney3, Ali Can Kanat3, Öner Deniz Aslan3
1Baskent University, Medicine Faculty, Departmen of Forensic Medicine Ankara/Turkey
2Baskent University, Medicine Faculty, Departmen of Public Health Ankara/Türkiye
3Baskent University, Medicine Faculty,Phase III Student Ankara/Türkiye

INTRODUCTION: This study, conducted in Başkent University Ankara Hospital, aimed to examine employees’ violence exposure, and their opinions and attitudes on violence.
METHODS: The study was performed in January – February in 2015; 179 Health Care Professionals working in Başkent University Ankara Hospital and who accepted to participate in survey were included. The study data were analyzed using SPSS 22.0 statistical package program.
RESULTS: Even though Başkent University Ankara Hospital employs 1655 health care professionals, the study was conducted on 179 (10.8%) who accepted to take the survey. 74.3% of the subjects were females and 25.7% were male. 43.8% of the participants were below the age of 30; 41.0% were at age 31-40. 65.4% of the professionals are MDs. Health care professionals believed that violence in last year has increased both in overall the society (97.7%) and in health sector (91.5%); and they reported that violence was used mostly by males (73.30%). Practitioners reports that violence was increased because of the media publications (60.9%), and the idea of patients being ignored (59.2%) and kept waiting (58.7%). During their career, 60.9% of the participants have witnessed violence, 29.1% of them have been exposed to violence. Both witnesses and victims state that mostly verbal violence is used (89.7%; 80.0%); violence was performed by relatives of patients (86.2%; 74.3%); and is seen as a means of obtaining rights (78.2%; 80.0%). Violence is frequently witnessed in the halls (41.4%) while exposure happens in the clinics (25.7%). Data show that 50.6% of the witnesses and 42.9% of the victims have not submitted an official complaint.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings shows that participants think that violence is increasing in overall the society and health sector, however; they do not enough information about the steps forward against violence. We conceive that “in-service training” on this topic is a necessity.

Keywords: Society, violence, health, forensic medicine.


Zehtiye Füsun Yaşar, Elif Durukan, Berk Halibeyoğlu, Irmak Erdemir, Erim Berke Yöney, Ali Can Kanat, Öner Deniz Aslan. Violence to Health Care Providers: Purpose, Attitude and Behavior. J For Med. 2016; 30(2): 143-152

Sorumlu Yazar: Zehtiye Füsun Yaşar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...