Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Suça sürüklenen çocukların suç tipleri, sosyodemografik ve klinik özellikleri [J For Med]
J For Med. 2016; 30(3): 196-204 | DOI: 10.5505/adlitip.2016.86570  

Suça sürüklenen çocukların suç tipleri, sosyodemografik ve klinik özellikleri

Hatice Altun1, Nilfer Şahin2, Ebru Fındıklı3, Hayati Sınır1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Muğla
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medical Faculty, Department Of Psychiatry, Kahramanmaraş

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada suça sürüklenen çocukların sosyo-demografik özellikleri, suç tipleri ve psikiyatrik tanılarının incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Adli makamlar tarafından Ocak 2012-2015 tarihleri arasında Kahramanmaraş ve Muğla’da çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine adli rapor için yönlendirilen 82 olgunun dosya bilgileri geriye dönük olarak incelendi. Olguların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, sosyoekonomik düzeyi, zeka düzeyi, suç tipi, suç tekrarı, adli rapor sonucu, DSM-IV-R’ye göre psikiyatrik tanıları değerlendirildi.
BULGULAR: Olguların çoğunluğu (%87,8) erkekti ve ortalama yaş 13,8±0,92’idi. Olguların %93,9’u düşük ve orta sosyoekonomik düzeyden ailelerdendi. Olguların %67,1’indezekadüzeyi normaldi. En yaygın suç tipi hırsızlık (%39) ve cinsel istismar (%20,7) idi. Mükerrer suçlar nedeniyle başvuranların oranı%12,2’idi. Olguların %29,3’üne işlediği öne sürülen suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu eylem ile ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu şeklinde rapor verilmişti. Olguların çoğunda psikiyatrik bir bozukluk olmadığı (%62,2) saptandı. Psikiyatrik tanısı olanlar arasında ise davranım bozukluğu (%20,7) ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (%13,4) en yaygın belirlenen tanılardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ülkemizde suça sürüklenen çocuklar aile ve toplum açısından önemli bir psiko-sosyal sorundur. Bu çocuklarda suça sürüklenme yatkınlığını artıran risk etmenleri belirlenmelidir. Çocukların suça sürüklenmesini önlemek için, ebeveynlerin bilgilendirmesi ile birlikte altta yatan psikopatolojilerin saptanması, hastalıkların sağaltımı ve iyileştirilmesi için daha kapsamlı uygulamalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Adli olgu, çocuk, ergen, psikiyatrik bozukluk, suça sürüklenen çocuk


Types of crimes, sociodemographic and clinical characteristics of delinquent children

Hatice Altun1, Nilfer Şahin2, Ebru Fındıklı3, Hayati Sınır1
1Kahramanmaras Sutcu Imam University, Medical Faculty, Department Of Child And Adolescent Psychiatry, Kahramanmaraş
2Muğla Sıtkı Koçman University, Medical Faculty, Department Of Child And Adolescent Psychiatry, Muğla
3Kahramanmaras Sutcu Imam University, Medical Faculty, Department Of Psychiatry, Kahramanmaraş

INTRODUCTION: The aim of this study is to investigate the sociodemographic characteristics, the type of crime and psychiatric diagnosis of delinguent children.
METHODS: The cases of 82 delinquent children aged 12-15 years who referred to Child and Adolescent Psychiatry outpatient clinic at Kahramanmaras and Mugla between January 2012 and 2015 for criminal reports by judicial authority were analyzed retrospectively. In all cases, age, gender, educational status, intelligence level, socio-economical levels, type of crime, re-involvement of criminal activities, the results of forensic reports and psychiatric diagnosis according to DSM-IV-TR classification were evaluated.
RESULTS: Majority of the cases were male (87,8%) and the mean age of the cases was 13,8±0,92. The 93,9% of the cases had low and moderate socio-economical levels. Intelligence level of the children was found out to be normal in 67,1% of the cases. The most common types of crime were theft (39%) and sexual abuse (20,7%). The cases of repetitive offense constituted 12,2% of the cases.In 29,3% of the cases, the children were reported to have sufficiently developed perception and ability that enable them to comprehend the legal meaning and consequences of the offense and to direct his/her behavior accordingly. In most cases there was no psychiatric disorder (62,2%). Conduct disorder (20,7%) and attention deficit hyperactivity disorder (13,4%) were the common diagnosis among those with psychiatric diagnosis.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Delinquent children constitute a significant psychosocial problem for both family and the community in our country. Risk factors that increase susceptibility of these children to drift into crime should be identified. In order to prevent the juveniles from drifting into criminal activities, more comprehensive strategies are to be put into practice to find out underlying psychopathologies, treatment of illnesses and rehabilitation along with the family disclosure.

Keywords: Forensic case, child, adolescent, psychiatric disorder, delinquent children


Hatice Altun, Nilfer Şahin, Ebru Fındıklı, Hayati Sınır. Types of crimes, sociodemographic and clinical characteristics of delinquent children. J For Med. 2016; 30(3): 196-204

Sorumlu Yazar: Hatice Altun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...