Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Multidisipliner Ekipte Yer Alan Meslek Gruplarının Çocuk İstismar ve İhmaline İlişkin Görüş ve Tutumları [J For Med]
J For Med. 2016; 30(1): 15-28 | DOI: 10.5505/adlitip.2016.94103  

Multidisipliner Ekipte Yer Alan Meslek Gruplarının Çocuk İstismar ve İhmaline İlişkin Görüş ve Tutumları

Nevin Uslu1, Handan Zincir2
1Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Kayseri

AMAÇ: Bu çalışma, multidisipliner ekipte yer alan meslek gruplarının çocuk istismar ve ihmali (ÇİVİ) konusunda görüş ve tutumlarını değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
YÖNTEMLER: Araştırmanın örnekleminiKayseriKocasinan ve Melikgazi ilçelerindeki Adliye, Emniyet, Milli Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde çalışan 362 kişi oluşturmuştur. Veriler, tanıtıcı özellikler anket formu ve ÇİVİ’ye İlişkin Öyküleri İçeren Anket Formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler, Kruskal WallısVaryans Analizi, Mann-Whitney U ve bu testlerin post-hoc testleri kullanılmıştır. Bu çalışmanın yapılabilmesi için etik kurul, ilgili kurumlar ve katılımcılardan sözlü ve yazılı izin alınmıştır.
BULGULAR: Multidisipliner ekipteki profesyoneller arasında ÇİVİ konusunda en az öğretmenlerin (%18.5), en fazla sosyal hizmet uzmanlarının (%93.3) eğitim aldıkları belirlenmiştir. ÇİVİ ölçeğinde meslek grupları arasında, duygusal istismar alt ölçeğinde istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmazken, fiziksel, cinsel, fiziksel olmayan istismar ve ihmal alt ölçekleri puan ortalamalarında gruplar arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunmuştur (p<0.05). Hemşire ve ebelerin, genellikle ÇİVİ öykülere ilişkin alt ölçeklerde diğer profesyonellere göre daha fazla puan aldıkları saptanmıştır. Çalışmada profesyonellerin çoğunlukla aile dışı müdahaleleri önerdikleri, hırsızlığa teşvik etme, çocuktaki döküntü ve yaraları görmezden gelme, ebeveynin çocuğun yanında uyuşturucu kullanması, ödevlerini doğru yapmadığı için isim takma ve 2 yaşındaki çocuğu bacağından kapı koluna bağlama öykülerine ilişkin müdahalelerde profesyoneller arasında farklılıklar olduğu belirlenmiştir(p<0.05).
SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçlarına göre; ÇİVİ’nin önlenmesinde ve müdahale edilmesinde belirli yükümlülükleri bulunan profesyonellerin ÇİVİ konusunda eğitim, görüş ve tutumlarında farklılıkların olması dikkat çekicidir. Multidisipliner ekipteki profesyonellerin öğrenimleri ve hizmet içi eğitim programlarında ÇİVİ’ye ilişkin daha kapsamlı yer verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: çocuk, istismar ve ihmal, multidisipliner ekip


Opinions and Attitudes of Occupational Groups Located in Multidisciplinary Team Related to Child Abuse and Neglect

Nevin Uslu1, Handan Zincir2
1Department Of Pediatric Nursing, Faculty Of Health Sciences, Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Department Of Public Health Nursing, Faculty Of Health Sciences, Erciyes University, Kayseri, Turkey

OBJECTIVE: This study was conducted descriptively to evaluate opinions and attitudes of occupational groups located in the multidisciplinary team about child abuse and neglect(CAN).
METHODS: The sample of study consisted of 362 people who work in administration of justice, police department, directorate of national education, directorate of health and social services that located in town Kocasinan and Melikgazi, Kayseri. The data were collected using a descriptive characteristics questionnaire form and questionnaire form including narrations about CAN. The descriptive statistics, KruskalWallıs, Mann-Whitney U and post-hoc tests were used for analyzing data. This study has been allowed to be done from Ethical Committee, the permission of the institutions and participants as oral and verbal.
RESULTS: It was determined that teachers had received training at least (18.5%), social workers had received training (93.3%) most between professionals in multidisciplinary team about CAN. Between occupational groups in CAN scale, while there was no difference statistically in emotional abuse subscales, there was a statistically significant difference between groups scores the mean scores of physical, sexual, non-physical abuse and neglect subscale (p<0.05).It was detected that nurses and midwives have received more scores than other professionals in the subscale related to CAN narratives. Inthestudy, it was determined that professionals was proposed mostly non-family interventions, there were different interventions between professionals in narratives related to encouraging robbery, ignoring rashes and sores in children, using drugsof the parentneighbor on the child, giving a nick name for not doing right their homework and tying the leg of child in 2-year-old to the door handle(p<0.05).
CONCLUSION: According to the results of this study; it is note worthy that there are differences in attitude and opinions about CAN professionals’ who have certain obligations in the prevention and intervention of CAN. It is recommended to provide a more comprehensive place related toCAN in Professional education and in-service training programs of professionals in the multidisciplinary team.

Keywords: child, abuse and neglect, multidisciplinary team


Nevin Uslu, Handan Zincir. Opinions and Attitudes of Occupational Groups Located in Multidisciplinary Team Related to Child Abuse and Neglect. J For Med. 2016; 30(1): 15-28

Sorumlu Yazar: Nevin Uslu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...