ADLİ TIP KURUMU KANUNU

ADLİ TIP KURUMU KANUNU

Kanun Numarası: 2659
Kabul Tarihi: 14/04/1982
Resmi Gazete Tarihi: 20/04/1982
Resmi Gazete Sayısı: 17670

BİRİNCİ BÖLÜM: KURULUŞ
KURULUŞ:
Madde 1 - Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak¸ adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanına giren konularda diğer adli bilimler alanlarında sempozyum¸ konferans ve benzeri etkinlikler
düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak üzere Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu kurulmuştur.
(Değişik fıkra: 19/02/2003 - 4810 S.K./1. md.) Adalet Bakanlığınca Kuruma bağlı olarak Adli Tıp Kurumu grup başkanlıkları veya şube müdürlükleri kurulabilir. Adli Tıp Kurumu grup başkanlıkları bünyesinde bir veya daha çok adli tıp ihtisas dairesi bulunur.
GÖREV :
Madde 2 - (Değişik madde: 19/02/2003 - 4810 S.K./2. md.)
Adli Tıp Kurumunun görevleri şunlardır:
a) Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen adli tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik görüş bildirmek¸
b) Adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı eğitimini Tıpta Uzmanlık Tüzüğü çerçevesinde vermek¸
c) Adli tıp ve adli bilimler alanlarında çalışmaları yürütmek üzere seminer¸ sempozyum¸ konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek¸ bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak ve ilgili kurum¸ kuruluş ve kurulların hazırlayacakları adli tıpla ilgili eğitim programlarının yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak¸
d) Adli tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini vermek.
KURUMA DAHİL BİRİMLER:
Madde 3 - Adli Tıp Kurumu:
a - Adli Tıp Kurumu Başkanlığı;
b - Adli Tıp Başkanlar Kurulu;
c - Adli Tıp Genel Kurulu;
d - Adli Tıp İhtisas Kurulları;
e - Adli Tıp İhtisas Daireleri;
f - (Değişik bend: 19/02/2003 - 4810 S.K./3. md.) Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları;
g - Adli Tıp Şube Müdürlüklerinden; Oluşur.
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI:
Madde 4 - (Değişik madde: 19/02/2003 - 4810 S.K./4. md.)
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı¸ adli tıp uzmanı bir Başkan ve en az birisi adli tıp uzmanı olmak üzere iki başkan yardımcısı ile hizmetin gerektirdiği yönetmelikte belirtilen birim ve müdürlüklerden oluşur.
ADLİ TIP BAŞKANLAR KURULU :
Madde 5 - (Değişik madde: 19/02/2003 - 4810 S.K./5. md.)
Adli Tıp Başkanlar Kurulu¸ Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında¸ başkan yardımcıları¸ adli tıp ihtisas kurulları başkanları ve Kurum merkezinde bulunan adli tıp ihtisas daireleri başkanlarından oluşur. Ancak başkan yardımcıları ve adli tıp ihtisas daireleri başkanları oylamaya katılamaz.
ADLİ TIP GENEL KURULU:
Madde 6 - (Değişik fıkra: 19/02/2003 - 4810 S.K./6. md.) Adli Tıp Genel Kurulu¸ Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında¸ adli tıp ihtisas kurulları başkan ve üyelerinden oluşur.
Genel Kurulda görüşülen konu¸ daha önce Kurum merkezinde veya taşradaki adli Tıp ihtisas dairelerinde karara bağlamış ise¸ Adli Tıp Genel Kuruluna Kurum merkezindeki ilgili ihtisas dairesi başkanı¸ yokluğunda vekili iştirak eder ve oylamaya katılır.
Genel Kurul için yeteri kadar raportör bulundurulur.
ADLİ TİP İHTİSAS KURULLARI:
Madde 7 - (Değişik fıkra: 19/02/2003 - 4810 S.K./7. md.) Adli Tıp Kurumunda altı ihtisas kurulu bulunur. Aşağıdaki ihtisas kurulları¸ bir başkan ve adli tıp uzmanı iki üye ile;
a) Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;
- Tıbbi patoloji¸
- İç Hastalıkları¸
- Kardiyoloji¸
- Genel Cerrahi¸
- Beyin ve Sinir Cerrahisi¸
- Anesteziyoloji ve Reanimasyon¸
- Kadın Hastalıkları ve Doğum¸
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları¸
b) İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;
- Radyoloji¸
- Göz¸
- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları¸
- Genel Cerrahi¸
- Göğüs Cerrahi¸
-Kalp ve Damar Cerrahi¸
- Plastik¸ Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi¸
- Nöroloji¸
- Ortopedi ve Travmatoloji¸
c) Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;
- Ortopedi ve Travmatoloji¸
- Genel Cerrahi¸
- Nöroloji¸
- İç Hastalıkları¸
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları¸
- Göğüs Hastalıkları¸
- Enfeksiyon Hastalıkları¸
d) Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu;
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları için iki¸
- Çocuk psikiyatrisi için bir¸
- Nöroloji için bir¸
e) Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;
- Tıbbi Mikrobiyoloji¸
-Tıbbi Farmakoloji¸
- Tıbbi Biyokimya¸
- Analitik Kimya¸
- Allerji Hastalıkları¸
- İmmünoloji¸
- Tıbbi Genetik¸
- Enfeksiyon Hastalıkları¸
- Halk Sağlığı¸
f) Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;
- Kadın Hastalıkları ve Doğum¸
- Radyoloji¸
- Üroloji¸
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları¸
- Çocuk Psikiyatrisi¸
- Adli Antropoloji¸
- Çocuk Cerrahisi¸
Uzmanlarından oluşur.
İhtisas Kurullarında yeteri kadar rapotör bulundurulur.
ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS DAİRELERİ:
Madde 8 - Adli Tıp İhtisas Daireleri¸
a - Morg¸
b - Gözlem¸
c - (Değişik bend: 19/02/2003 - 4810 S.K./8. md.) Kimya¸
d - Biyoloji¸
e - (Değişik bend: 19/02/2003 - 4810 S.K./8. md.) Fizik¸
f - Trafik¸
Daireleri Başkanlıkları ile yönetmelikte belirtilen şubelerinden oluşur.
(Değişik fıkra: 19/02/2003 - 4810 S.K./8. md.) Her adli tıp ihtisas dairesinde konu ile ilgili uzman bir daire başkanı ile yeteri kadar uzman ve idari personel bulunur. Adli tıp ihtisas dairelerinin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.
ADLİ TIP KURUMU GRUP BAŞKANLIKLARI:
Madde 9 - (Değişik madde: 19/02/2003 - 4810 S.K./9. md.)
Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde¸ bu Kanunun 1 inci maddesi gereğince Adli Tıp Kurumu grup başkanlıkları kurulur.
Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı¸ adli tıp uzmanı bir Başkan ile buna bağlı bürodan oluşur.
Adli Tıp Kurumu grup başkanlıklarının görev¸ çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.
Adli Tıp Kurumu grup başkanı¸ grup başkanlığındaki tüm görevlilerin özlük hakları itibarıyla ve bütçe ile verilmiş harcama kalemleri sarfiyatından ita amirliği görevini de yapar.
ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ:
Madde 10 - (Değişik madde: 19/02/2003 - 4810 S.K./10. md.)
Adli Tıp Kurumu şube müdürlükleri¸ bu Kanunun 1 inci maddesi gereğince Adalet Bakanlığınca ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde kurulur. Ancak¸ ağır ceza mahkemesi bulunmayan ilçelerde de coğrafi durum ve iş yoğunluğu da göz önünde tutularak¸ adli tıp şube müdürlükleri kurulabilir. Adli Tıp Kurumu şube müdürlükleri¸ iş hacmine göre bir veya birden fazla adli tıp uzmanı ve diğer personelden oluşur.
Adli Tıp Kurumu şube müdürlüğünde görevli personel¸ Adalet Bakanlığınca görev sınırları belirlenen yerlerde bulunan mahkemeler¸ hakimlikler ve savcılıklar tarafından adli tıpla ilgili olmak üzere gerekli görülecek otopsi¸ muayene ve keşifleri¸ gerekirse olay yerine de gitmek suretiyle yaparak bu hususta rapor vermek ve yapılan davet üzerine sözlü görüşlerini bildirmekle yükümlüdür. Adli Tıp Kurumu şube müdürlüğü bulunmayan yerlerde bu görevler adli tabip ve diğer personel tarafından yerine getirilir.
Özel Kanun hükümleri saklıdır.
Adli Tıp Kurumu şube müdürlüklerinin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.

İKİNCİ BÖLÜM: GÖREVLER
ADLİ TIP KURUMU BAŞKANININ GÖREVLERİ:
Madde 11 - Adli Tıp Kurumu Başkanı Kurumun idari¸ Adli Tıpla ilgili bilimsel ve hukuki işlemlerinden sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar:
a - Adli Tıp Kurumunu temsil etmek¸
b - Adli Tıp Genel Kurulu ve Başkanlar Kuruluna Başkanlık etmek¸ Başkanlar Kurulunun kararlarını uygulamak¸
c - Kurumun verimli ve düzenli çalışmalarını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği tedbirleri almak¸
d - İhtisas Kurulları¸ daireler ve şubelerde ölüm¸ istifa¸ emeklilik gibi nedenlerle kadronun boşalması veya kanuni mazeret halinde¸ bu mazeretin devamı süresince¸ Kuruma bağlı uzmanları uzmanlıklarına uygun yerlerde geçici olarak çalıştırmak¸
e - Yayınlanmasında yarar umulan rapor¸ görüş ve çalışmaların yayınlanmasını sağlamak¸
f - Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.
BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ:
Madde 12 - a - Kurum Başkanının vereceği görevleri yapmak¸
b - (Değişik bend: 19/02/2003 - 4810 S.K./12. md.) Kurum Başkanının yokluğunda kendisine görev verildiğinde ona vekillik etmek.
ADLİ TIP BAŞKANLAR KURULUNUN GÖREVLERİ:
Madde 13 - a - Kurullar¸ daireler ve şubelerin iş durumu ve ihtiyaçlarını gözönünde tutarak uzman ve raportörlerin görev yerlerini belli etmek¸
b - Zorunluluk halinde İhtisas Kurul başkan ve üyeleri ile daire başkanı¸ şube müdürü¸ uzman ve diğer görevlilerin yerlerini değiştirmek¸
c - İhtisas Kurulları ile daire ve şubelere yıl içinde gelen işlerin normal çalışma düzeni içerisinde karşılanamayacak oranda artmış ve kurul¸ daire ve şubeler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmişse¸ bir kısım işlerin mahiyetlerini de gözetmek suretiyle başka kurul¸ daire ve şubelere vermek¸
d - (Ek bend: 19/02/2003 - 4810 S.K./13. md.) Adli Tıp Kurumunun adli tıp alanında uzmanlık programları ile görev alanına giren konularda seminer¸ sempozyum¸ konferans ve benzeri etkinlikler ile bunlara ilişkin eğitim programlarını kararlaştırmak¸
e - Diğer Kanunlarla verilen görevleri yapmak.
(Ek fıkra: 19/02/2003 - 4810 S.K./12. md.) Adli Tıp Başkanlar Kurulunun çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.
İHTİSAS KURULLARI BAŞKANLARI VE DAİRE BAŞKANLARININ GÖREVLERİ VE BUNLARA VEKALET:
Madde 14 - a - Kurul ve dairelerin ahenkli¸ verimli ve düzenli çalışmasının gerçekleşmesini ve işlerin mümkün olan süratle incelenip karara bağlanmasını¸ kurul ve dairelerin kendi kararları arasında meydana gelen uyuşmazlıkların önlenmesini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri almak¸ özellikle dosyaları takrir edecekleri bu esaslar uyarınca tespit etmek¸ raporları yazmak veya raporların hangi üye¸ uzman veya raportör tarafından yazılacağını belli etmek¸
b - Adli Tıp Kurumu Başkanının yetkileri saklı kalmak üzere emrindeki görevlileri denetlemek¸
c - Raporların zamanında yazılıp dosyaların Kurum Başkanlığına iadesini sağlamak¸
d - Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.
İhtisas Kurulu Başkanına¸ yokluğunda en kıdemli üye vekillik eder.
Daire Başkanlarının yokluğunda o dairenin en kıdemli şube müdürü veya uzmanı¸ bulunmamaları halinde Adli Tıp Kurumu Başkanının¸ diğer daire başkanları veya uzmanları arasından görevlendireceği kişi vekillik eder. Adli Tıp Grup Başkanlığı bulunan yerlerde bu görev grup başkanı tarafından yerine getirilir.
ADLİ TIP GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ:
Madde 15 - (Değişik madde: 19/02/2003 - 4810 S.K./14. md.)
Adli Tıp Genel Kurulu;
a) Adli tıp ihtisas kurulları ve ihtisas daireleri tarafından verilip de mahkemeler¸ hakimlikler ve savcılıklarca kapsamı itibarıyla yeterince kanaat verici nitelikte bulunmadığı¸ sebebi de belirtilmek suretiyle bildirilen
işleri¸
b) Adli tıp ihtisas kurullarınca oybirliğiyle karara bağlanamamış olan işleri¸
c) Adli tıp ihtisas kurullarının verdiği rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri¸
d) Adli tıp ihtisas kurulları ile ihtisas dairelerinin rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri¸
e) Adli tıp ihtisas kurulları ile adli tıp ihtisas dairelerinin ve adli tıp şube müdürlüklerinin rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri¸
f) Adli tıp ihtisas kurulları ile Adli Tıp Kurumu dışındaki sağlık kuruluşlarının verdikleri rapor ve görüşler arasında ortaya çıkan çelişkileri¸
Konu ile ilgili uzman üyelerin katılımıyla inceler ve kesin karara bağlar.
İHTİSAS KURULLARININ GÖREVLERİ:
Madde 16 - (Değişik madde: 19/02/2003 - 4810 S.K./15. md.)
I- Genel görevleri:
Bu Kanun kapsamına giren işlerde;
a) Bilirkişilerce¸
b) Fizik ve Trafik İhtisas Dairelerinin tıpla ilgili olmayan raporları hariç olmak üzere adli tıp ihtisas dairelerince¸
c) Adli tabip veya adli tıp uzmanlarınca¸
Verilip de mahkemeler¸ hakimlikler ve savcılıklar tarafından yeterince kanaat verici nitelikte bulunmayan ve aralarında çelişki olduğu belirlenen raporları inceleyip bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek.
II- Özel görevleri:
a) Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu:
Ölümle ilgili işler ile diğer kurulların görevlerine girmeyen işler¸
b) İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu:
Müessir fiiller¸
c) Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu:
İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulunun görevine girmeyen Sosyal Sigortalar ve İş Kanunları ile ilgili olaylar¸ maluliyetler¸ meslekte kazanma gücü kaybı¸ meslek hastalıkları ve mesleki kusurlar¸ hürriyeti bağlayıcı cezaların infazının ertelenmesi¸ sürekli hastalık¸ sakatlık ve kocama sebepleri ile belirli kişilerin cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler¸
d) Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu:
Türk Ceza Kanununun 53¸ 54¸ 55 ve 57 nci maddeleri ile 58 inci maddesinin bir¸ iki¸ dört¸ beş ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere¸ cezai ehliyet veya bunu kaldıran veya hafifleten sebepler ile hukuki ehliyetin tespiti¸ Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 üncü maddelerinde yazılı uyuşturucu maddeleri kullanan kimselerin alışkanlığı ile ilgili iptila derecesinin belirlenmesine ilişkin işlemler¸
e) Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu:
Zehirlenmeler ile allerji ve immünolojiye¸ ilaç kimyasına¸ alışkanlık yapan diğer maddelere ilişkin işler¸ nesebin belirlenmesine ilişkin işler¸ halkın sağlığına¸ yenecek ve içilecek şeylere ilişkin cürümler¸ uyutucu ve uyuşturucu maddeler¸ gıda ve ilaçlara ilişkin işler¸
f) Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu:
Genel ahlak ve aile düzeni aleyhine işlenen cürümler¸ nesep cürümleri¸ çocuk düşürme veya düşürtme cürümleri¸ Türk Ceza Kanununun 53¸ 54¸ 55 ve 57 nci maddeleri ile 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasının dışındaki hususlar ve cinsel iktidar tespiti ile fiile karşı koyup koyamayacağı hususlarının tespitine ve yaş belirlemesine ilişkin işlemler¸
Hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek.
MORG İHTİSAS DAİRESİNİN GÖREVLERİ:
Madde 17 - (Değişik madde: 19/02/2003 - 4810 S.K./16. md.)
Morg İhtisas Dairesi¸ mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen cesetler ve ceset kısımları ile canlılara ait doku ve biyolojik materyal üzerinde her türlü incelemeleri yapar ve sonucunu bir rapor ile tespit eder.
Morg dairesine getirilen ve otopsinin sonuçlanması ile hüviyetinin tespitinden sonra morg dairesiyle ilgisi kalmayan ve yakınlarınca alınmayan veya araştırmalar sonucu kimsesiz olduğu anlaşılan ceset veya kısımları¸ adli tahkikatla ilgisi kalmamış olması ve aksine vasiyet bulunmaması şartıyla¸ en az altı ay süreyle muhafaza edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere ilgili yükseköğretim kurumlarına verilebilir. Ceset veya kısımlarının¸ bilimsel araştırma amacıyla yükseköğretim kurumlarına verilmesiyle ilgili işlemler yönetmelikle düzenlenir.
GÖZLEM İHTİSAS DAİRESİNİN GÖREVLERİ:
Madde 18 - Mahkemeler ve hakimlerce gözleme tabi tutulmasına karar verilenleri gözleme tabi tutmak ve gözlem sonucunu bir raporla tespit etmek.
KİMYA İHTİSAS DAİRESİNİN GÖREVLERİ:
Madde 19 - Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen toksikolojik¸ gıdai¸ sınai¸ narkotik¸ ilaç ve diğer çeşitli maddeler ile alkolometrik analizler yapmak ve sonucunu bir raporla tespit etmek.
BİYOLOJİ İHTİSAS DAİRESİNİN GÖREVLERİ:
Madde 20 - (Değişik madde: 19/02/2003 - 4810 S.K./18. md.)
Biyoloji İhtisas Dairesi¸ mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen her türlü biyolojik örnek ve biyolojik örnek taşıması muhtemel materyalin mikrobiyolojik¸ hematolojik¸ serolojik ve genetik yönden incelemelerini yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder.
FİZİK İHTİSAS DAİRESİNİN GÖREVLERİ:
Madde 21 - Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen silah¸ mermi¸ yazı (Grafolojik - daktiloskopik)¸ fotograf¸ resim¸ imza¸ imza niteliğini taşıyan parmak izleri ile radyolojik¸ radyoizotop¸ klimatolojik¸ diğer fiziksel materyal ve olaylarla ilgili olarak incelemeler yaparak sonucunu bir raporla tespit etmek.
TRAFİK İHTİSAS DAİRESİNİN GÖREVLERİ:
Madde 22 - Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklarca gönderilen trafik olayları ile ilgili konularda gerekli muayene ve incelemeler yapmak ve sonucunu bir raporla tespit etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÇALIŞMA ESASLARI

ADLİ TIP GENEL KURULUNUN VE İHTİSAS KURULLARININ ÇALIŞMASI:
Madde 23 - A) (Değişik paragraf: 19/02/2003 - 4810 S.K./20. md.) Adli Tıp Genel Kurulu¸ Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında adli tıp ihtisas kurulları başkan ve üyeleri ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca Genel Kurula katılması gereken adli tıp ihtisas dairesi başkan veya vekilinin iştiraki ile toplanır.
Genel Kurula İhtisas Kurulları Başkan ve üyelerinin en az üçte ikisinin iştiraki zorunludur.
Kararlar çoğunlukla alınır. Başkanın yokluğunda Başkan Yardımcısı¸ onun da yokluğunda en kıdemli İhtisas Kurulu Başkanı Genel Kurula Başkanlık eder.
İhtisas Kurullarından Genel Kurula havale edilmiş dosyalar hakkında raportör üyenin raporunu okuyup gerekli açıklamayı yapmasından sonra¸ o işle ilgili bulunan Kurul Başkanı¸ yok ise Kurul temsilcisi olan kıdemli üye¸ ya da Kurul Başkanının uygun göreceği diğer bir üye Kurul görüşünü açıklar.
İkinci maddede sayılan yargı organlarınca gerekli görülen konuların Genel Kurulda görüşülmesi hallerinde¸ konu Genel Kurul raportörleri tarafından hazırlanarak Kurula sunulur. Kurul Başkanı izahat verdikten sonra konu hakkında tartışma açılır.
Konu İhtisas kurullarından hangisini ilgilendiriyor ise Başkan ve üyeleri o oturuma çoğunlukla iştirak etmek zorundadır. İncelenecek konunun uzman üyesi bulunmadıkça bu konuda müzakere açılamaz.
B) Adli Tıp İhtisas Kurullarının Çalışması:
Adli Tıp İhtisas Kurulları Başkanının başkanlığında işin niteliğine göre en az dört üye ile toplanır ve oyçokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf oy çokluğunu sağlamış sayılır.
Üyelerden birinin özürlü olması veya yokluğu halinde eksiklik diğer kurullardan alınacak üye ile tamamlanır. Şu kadar ki tetkik edilecek konu¸ ilgili uzman üye hazır bulunmadıkça müzakere edilemez.
C) Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu ve İhtisas Kurulları lüzum görüldüğü hallerde kararını vermeden önce incelediği konu ile ilgili bulunan evrakın onanmış örneklerini mahallinden isteyebileceği gibi aslı üzerinde de inceleme yapması zorunlu olduğunda bunları da isteyebilir.
Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu ve İhtisas Kurulları ilgili kişileri gerektiğinde muayene ve bunları usulüne göre dinleyebilir. Her türlü tetkikatı yapar ve yaptırabilir.
Adli Tıp Genel Kurulu kararları nihai olmakla beraber mahkemelerin delilleri serbestçe takdir hususundaki yetkilerini kısıtlamaz.
Umumi Hıfzısıhha Kanununun 10 ncu maddesinin hükümleri saklıdır.
(Ek fıkra: 19/02/2003 - 4810 S.K./20. md.) Adli Tıp Genel Kurulu ve adli tıp ihtisas kurullarının çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.
ADLİ TIP KURUMUNDA BİLİRKİŞİ DİNLENMESİ VE TOPLANTILARA KATILMA:
Madde 24 - (Değişik madde: 19/02/2003 - 4810 S.K./21. md.)
I- Adli Tıp Genel Kurulu ve adli tıp ihtisas kurulları ile adli tıp ihtisas daireleri¸ inceledikleri konularla ilgili olarak Adli Tıp Kurumunda bulunmayan tıp ve diğer uzmanlık dallarında Adli Tıp Kurumu dışından uzmanların bilirkişi olarak davet edilmesine karar verebilirler. Uzman kişiler oy hakları olmamakla beraber görüşlerini bir raporla Adli Tıp Genel Kurulu¸ adli tıp ihtisas kurulu veya adli tıp ihtisas dairesi başkanlığına bildirirler.
Bilirkişilere yönetmelikteki esaslara göre Adli Tıp Genel Kurulu¸ adli tıp ihtisas kurulu ve adli tıp ihtisas dairesi başkanlığınca yaptıkları çalışmaya uygun ücret takdir olunur.
II- a) Adli Tıp Genel Kurulu¸ adli tıp ihtisas kurulları ile adli tıp ihtisas daireleri¸ inceledikleri konularla ilgili olarak kendi kurul veya dairelerinde bulunmayan¸ Adli Tıp Kurumundaki diğer kurul veya dairelerde bulunan uzmanların davet edilmesine karar verebilirler. Uzman kişiler¸ o olayla ilgili toplantıya katılır ve oy kullanırlar.
b) Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulunun görev alanına giren işlerle ilgili ölüm olaylarında; Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu toplantısına¸ Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanının daveti üzerine Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulunun o olayla ilgili uzman üye veya üyeleri katılır ve oy kullanırlar.
c) Gözlem İhtisas Dairesinde gözleme tabi kişiler hakkında¸ Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulunca da karar verilmesi hallerinde; Gözlem İhtisas Dairesi Başkanı veya vekili Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu toplantısına katılır ve oy kullanır.
İHTİSAS DAİRELERİ ŞUBELERİ:
Madde 25 - Bu şubelerde görevlendirilecek personelin nitelikleri¸ çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ATAMALAR

ATAMA ESASLARI:
Madde 26 - (Değişik fıkra: 19/02/2003 - 4810 S.K./22. md.) Adli Tıp Kurumu Başkanı¸ başkan yardımcıları¸ adli tıp ihtisas kurulları başkan ve üyeleri¸ Adalet Bakanının inhası üzerine uzman elemanlar veya üniversitelerin ilgili fakülte öğretim üyeleri veya yardımcıları arasından müşterek kararnameyle atanırlar.
(Değişik fıkra: 19/02/2003 - 4810 S.K./22. md.) Adli Tıp Kurumu 1. Hukuk Müşaviri¸ hukuk müşavirleri¸ adli tıp ihtisas dairesi başkanları¸ adli tıp grup başkanları¸ adli tıp şube müdürleri¸ şube müdürleri¸ adli tıp uzmanları¸ uzmanlar¸ trafik uzmanları¸ sosyal hizmet uzmanları¸ raportörler¸ mühendisler¸ kimyagerler¸ fizikçiler¸ programcılar¸ psikologlar¸ pedagoglar¸ antropologlar¸ astronomlar¸ asistanlar¸ eczacılar¸ biyologlar¸ diş hekimleri¸ balistik¸ adli belge inceleme ve silah muayene uzmanları¸ Adli Tıp Kurumu Başkanının teklifi üzerine Adalet Bakanlığınca atanırlar.
(Değişik fıkra: 19/02/2003 - 4810 S.K./22. md.) Birinci ve ikinci fıkra dışında kalan personelin atamaları Adli Tıp Kurumu Başkanınca yapılır.
(Değişik fıkra: 19/02/2003 - 4810 S.K./22. md.) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilenlerden¸ Adli Tıp Kurumu Başkanı dışındaki görevlere üniversitelerin ilgili fakültelerinin öğretim üyeleri ve yardımcıları¸ asıl görevleri ile ilişkileri kesilmemek şartıyla görevlendirilebilirler. Adli Tıp Kurumu Başkanı¸ başkan yardımcıları ve adli tıp ihtisas kurulları başkanları ile adli tıp ihtisas kurulları üyeleri¸ adli tıp grup başkanları ve adli tıp ihtisas daireleri başkanlarının görev süreleri dört yıldır. Görev süreleri sona erenler¸ aynı usule göre yeniden atanabilir veya görevlendirilebilirler. Yeni atanan veya görevlendirilenler göreve başlayıncaya kadar süresi dolanların görevi devam eder.
(Ek fıkra: 26/03/1987-3334/4 md.) Adli Tıp Kurumu Başkanı¸ başkan yardımcıları¸ İhtisas Kurulları Başkan ve üyeliklerine ait kadrolarda¸ 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu hükümlerine göre kendilerine aylık bağlanmış olanlardan gerekli nitelikleri taşıyanlar¸ Bakanlar Kurulunca belirlenecek sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı çerçevesinde¸ aylıkları kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın¸ atanmalarındaki usule göre kadro karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Karşılık gösterilen kadrolara başka atama yapılamaz. Bu şekilde çalıştırılan sözleşmeli personel¸ kadrolarının her türlü yetki ve sorumluluğunu taşır. Ancak¸ 30 uncu madde hükümleri hariç olmak üzere kendilerine sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM: ÖZLÜK HAKLARI

İKİNCİ GÖREV AYLIĞI:
Madde 27 - 26 ncı maddede belirtilen görevlere atanacak olan öğretim üyeleri veya yardımcılarının bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık ve ödenekleri kesilmez. Kendilerine ayrıca ikinci görev aylığı verilir.
FARK TAZMİNATI:
Madde 28 - Yükseköğretim Kurumu Öğretim Üyesi veya yardımcısı iken Adli Tıp Kurumunda bir göreve asaleten atanan öğretim elemanlarına Adli Tıp Kurumundaki görevleri nedeniyle ödenen mali haklar¸ Yükseköğretim Kurumundaki toplam mali haklardan az olduğu takdirde¸ aradaki fark ayrıca tazminat olarak ödenir.

ALTINCI BÖLÜM: ADLİ TIP KURUMU DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
KURUMUN İŞLETME ŞEKLݸ DÖNER SERMAYE:
Madde 29 - Adli Tıp Kurumu¸ bu Kanunda öngörülen hizmetleri yerine getirmek için döner sermayeli işletmeler kurar.
(Değişik cümle: 19/02/2003 - 4810 S.K./23. md.) Döner sermayeli işletmeler için Adli Tıp Kurumuna yirmitrilyon lira döner sermaye tahsis edilmiştir. Bu miktar¸ gerekli görülen hallerde Bakanlar Kurulu Kararı ile iki katına kadar artırılabilir.
Döner sermaye Adalet Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerle¸ Hazinece verilecek ayni yardımlar¸ döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar¸ bağış ve yardımlardan teşekkül eder.
Bağış ve yardımlar bu maddede yazılı limite bağlı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir.
Hazinece döner sermaye işletmelerine verilecek malların bedelleri sermayeye mahsup edilir.
Döner sermaye işletmelerinin faaliyetlerinden doğan karlar¸ işletmenin ödenmiş sermayesi¸ bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir.
Ödenmiş sermaye bu miktarı bulduktan sonra karlar¸ müteakip mali yılın altıncı ay sonuna kadar mal sandığına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Süresinde mal sandığına yatırılmayan karlar işletmenin sorumlu sayman ve ita amirlerinden veya bu görevleri yürütenlerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir.
Döner sermayeden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesine göre döner sermaye işletmelerinin çalıştırılacak memurları ve toplu sözleşmelerden doğan diğer hakları¸ döner sermaye ile yapılan iş ve hizmetlere ilişkin giderler¸ Harcırah Kanunu uyarınca ödenecek yolluklar ve kurum personeline yapılacak ödemeler dışında hiç bir ödeme yapılmaz.
Döner sermaye işleri; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunlarının hükümlerine ve sarftan önce Sayıştay denetimine bağlı değildir.
Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için mali yılı izleyen dört ay içinde düzenlenecek bilanço ekleri gelir ve gider belgeleriyle birlikte Sayıştay Başkanlığına¸ bilanço ve eklerinin onaylı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.
Döner sermayeli işletmelerin alım satım¸ ihale ve işletme faaliyetleri ile kasa usulleri Maliye ve Adalet bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre yürütülür. Döner sermayeli işletmelerin yapacakları hizmetleri ile gelir ve giderleri de aynı yönetmelikte belirtilir. Döner sermaye işletmelerinin sorumlu saymanları Maliye Bakanlığınca atanır. Saymanlıkta görevlendirilecek diğer memurlar Başkanlıkça atanır.
KURUM PERSONELİNE YAPILACAK ÖDEME:
Madde 30 - (Değişik madde: 21/03/2006-5473 S.K./7.mad) *1*
Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinin en az % 35'i Adlî Tıp Kurumu ve birimlerine malzeme¸ araç¸ gereç¸ araştırma ve döner sermayede görevli personel giderlerine ayrılır. Gelirin geri kalan kısmı Adlî Tıp Kurumunda ve birimlerinde görevli personele; sınıfı¸ çalışma şartları¸ hizmet nitelikleri¸ hizmete katkısı¸ performansı ve benzeri hususlar dikkate alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek esaslara göre ödenebilir.
Yapılacak ödeme¸ ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil)¸ yan ödeme ve her türlü tazminat (makam¸ temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının;
a) Adlî Tıp Kurumu Başkanı için % 500'ünü¸
b) Başkan yardımcıları için % 475'ini¸
c) İhtisas kurulu başkanları için % 450'sini¸
d) İhtisas kurulu üyeleri ile grup başkanları için % 400'ünü¸
e) İhtisas dairesi başkanları¸ uzman tabip¸ Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri için % 350'sini¸
f) Asistan tabip¸ pratisyen tabip ve diş tabipleri için % 300'ünü¸
g) Alanında doktora derecesi almış olan mühendis¸ psikolog¸ biyolog¸ kimyager ve eczacılar için % 250'sini¸
h) Hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk ve risk derecesi yüksek olduğu başkanlar kurulu kararı ile belirlenen personel ile otopsi görevlileri için % 200'ünü¸
i) Diğer personel için % 150'sini¸
geçemez.
Serbest çalışan sağlık personeline ikinci fıkrada belirtilen oranların yarısı uygulanır.
İkinci görev aylığı almak suretiyle çalışanlar¸ bu ödemeden yararlanamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
DİĞER ADLİ EKSPERTİZ KURUMLARI:
Madde 31 - Yükseköğretim Kurumları veya birimleri¸ adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre resmi bilirkişi sayılır. Bu birim ve kliniklerde tetkik edilecek adli tıp ile ilgili işler yönetmelikte belirlenir.
ADALET BAKANLIĞI HESABINA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE YURT DIŞINDA EĞİTİM:
Madde 32 - Adalet Bakanlığı hesabına Adli Tıp Kurumuna adli tabip ve uzman yetiştirmek üzere¸ yurt içinde ve yurt dışında burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yaptırılabilir.
Burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yapacak öğrencilerin sayısı Bakanlıkça saptanır. Bu öğrencilere emsallerine ödenen bursun iki katı oranında burs ödenir. Burs alarak öğrenimlerini tamamlamış olanlar¸ Adli Tıp Kurumlarındaki uzmanlık ve ihtisas imtihanlarına tabi tutulmadan asistanlık (araştırma görevlisi) kadrolarına atanırlar.
(Ek fıkra: 19/02/2003 - 4810 S.K./25. md.) Adli Tıp Kurumunda yararlanılmak üzere Kurum Başkanlığının teklifi¸ Adalet Bakanlığının onayı ile yurt dışına yolluklu ve yevmiyeli olarak eğitim almak için personel gönderilir.
(Ek fıkra: 19/02/2003 - 4810 S.K./25. md.) Bu personel 35 inci maddedeki mecburi hizmet yükümlülüğüne tabidir.
ADLİ TIP KURUMUNDA UZMANLIK EĞİTİMİ:
Madde 33 - (Değişik madde: 19/02/2003 - 4810 S.K./26. md.)
Adli Tıp Kurumunda adli tıp alanında uzmanlık ve yan dal uzmanlıkları ilgili kanun¸ tüzük ve yönetmelikler uyarınca yaptırılır.
VERGİ BAĞIŞIKLIĞI:
Madde 34 - Adli Tıp Kurumu tarafından öğretim¸ eğitim ve inceleme amacıyla ithal edilen bağış yoluyla gelen makine¸ alet ve cihazlarla¸ ecza¸ malzeme ve kitaplar¸ vergi¸ resim ve harçlardan muaftır.
MECBURİ HİZMET:
Madde 35 - Adli Tıp Kurumunda İhtisas ve uzmanlıklarını tamamlayanlar Adalet Bakanlığının göstereceği yerlerde dört yıl görev yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini tamamlamadan görevden ayrılanlar 21/08/1981 tarihli ve 2514 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen mecburi hizmet süresini tamamlamadıkça meslek ve sanatlarını icra edemezler.
Adli Tıp Kurumu dışında ihtisas ve uzmanlıklarını tamamlayıp atananların bu kurumda uzman olarak geçen çalışma sürelerinin yarısı 2514 sayılı Kanunda belirtilen devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır.
Adalet Bakanlığından burs alarak veya herhangi bir kurum hesabına borçlanmak suretiyle öğrenimini tamamlayanların ilgili diğer kanunlarda belirlenen mecburi hizmet süre ve yükümlülükleri saklıdır.
YÖNETMELİK:
Madde 36 - Bu Kanunda sözü edilen yönetmelikler¸ Adalet Bakanlığının koordinatörlüğünde Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde çıkarılır.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUN:
Madde 37 - 11 Temmuz 1953 tarihli ve 6119 sayılı Adli Tıp Müessesesi Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDELER
Geçici Madde 1 - Adli Tıp Kurumunun mevcut kadroları iptal edilmiş ve yerine genel kadro kanunu çıkıncaya kadar bu Kanuna bağlı ek cetveldeki kadrolar ihdas edilmiştir.
Halen mecliste ve kurumda çalışmakta olan bütün personel; uzmanlıklarına ve sair özelliklerine uygun yeni görevlerine atanırlar.
Geçici Madde 2 - Yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar¸ mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Geçici Madde 3 - (Ek madde: 19/02/2003 - 4810 S.K./28. md.)
Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarılır.
Geçici Madde 4 - (Ek madde: 19/02/2003 - 4810 S.K./28. md.)
Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte adli tıp ihtisas kurullarında başkan ve üye görevlerinde bulunanlar¸ bu Kanuna göre oluşturulacak adli tıp ihtisas kurullarında uzmanlık alanlarına göre görevlendirilirler.
Görevlendirilemeyenlerden¸ ikinci görevliler dışında kalanlar¸ mali hakları saklı kalmak üzere durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
Yeni oluşan adli tıp ihtisas kurullarının başkan ve üyelerinin görev süreleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.
YÜRÜRLÜK:
Madde 38 - Bu Kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.
YÜRÜTME:
Madde 39 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

..