CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 5320
Kabul Tarihi: 23/03/2005
Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer
Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı¸ 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2 - (1) Bu Kanun¸ diğer kanunlarda¸ yürürlükten kaldırılan 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa yapılan yollamaları¸ Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılan hükümleri ve bu Kanunun uygulanması için diğer kanunlarda yapılan değişiklikleri belirtir ve yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş suçlar hakkında ne şekilde uygulama yapılacağına ve kesinleşmiş cezaların nasıl infaz edileceğine ilişkin bazı usul hükümlerini kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM: UYUM HÜKÜMLERİ

YOLLAMALAR

Madde 3 - (1) Mevzuatta¸ yürürlükten kaldırılan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa yapılan yollamalar¸ Ceza Muhakemesi Kanununun bu hükümlerin karşılığını oluşturan maddelerine yapılmış sayılır.

(2) Mevzuatta¸ yürürlükten kaldırılan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun kitap¸ bab ve fasıllarına yapılmış yollamalar¸ o kitap¸ bab ve fasıl içinde yer almış hükümlerin karşılığını oluşturan Ceza Muhakemesi Kanununun maddelerine yapılmış sayılır.

MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

Madde 4 - (1) Ceza Muhakemesi Kanunu¸ yürürlüğe girdiği tarihten itibaren¸ aşağıdaki maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere¸ kesin hükme bağlanmış olanlar hariç¸ görülmekte olan bütün soruşturma ve kovuşturmalarda uygulanır.

(2) Ancak¸ Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girmesinden önce soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yapılmış işlem ve kararlar hukuki geçerliliklerini sürdürürler.

GIYABİ TUTUKLAMA KARARLARI

Madde 5 - (1) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu yürürlükte iken verilmiş gıyabi tutuklama kararları¸ Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girmesiyle¸ 248 inci maddesinin yabancı ülkede bulunan kaçaklarla ilgili beşinci fıkrası hükmü ayrık olmak üzere¸ yakalama emri niteliğine dönüşür.

(2) Ceza Muhakemesi Kanununun 248 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü¸ sadece yabancı ülkede bulunan kaçaklar hakkında uygulanır.

KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT

Madde 6 - (1) Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ila 144 üncü maddeleri hükümleri¸ 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren yapılan işlemler hakkında uygulanır.

(2) Bu tarihten önceki işlemler hakkında ise¸ 7.5.1964 tarihli ve 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

İTİRAZ

Madde 7 - (1) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu gereğince süre konulmamış adi itiraza tabi kararlara karşı Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi gün içinde itiraz yoluna başvurulabilir.

(2) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve diğer kanunlarda yer alan acele itirazlar hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun itiraza ilişkin hükümleri uygulanır.

TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME

Madde 8 - (1) Bölge adliye mahkemelerinin¸ 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş¸ Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmi Gazetede ilan edilecek göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında¸ kesinleşinceye kadar Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 322 nci maddesinin dördüncü¸ beşinci ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere¸ 305 ila 326 ncı maddeleri uygulanır. (Ek cümle: 06/12/2006 - 5560 S.K.29.md) Yargıtay ceza daireleri ile Ceza Genel Kurulu kararlarındaki yazıma ilişkin maddi hataların düzeltilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı¸ ilgili ceza dairesi veya Ceza Genel Kuruluna başvurabilir.

(2) (İptal fıkra: Anayasa Mah.nin 05/04/2007 tarihli ve E. 2005/127¸ K. 2007/42sayılı Kararı ile.)

(3) Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce Yargıtay'ca incelenip kesinleşen hükümler hakkında¸ başvuru süresi dolmamış olması kaydıyla karar düzeltme yoluna gidilebilir.

ŞAHSİ DAVA

Madde 9 - (1) Özel kanunlarda öngörülen şahsi davalar kamu davasına dönüşür.

(2) Halen şahsi dava usulüne göre yürütülen davalar da kamu davası olarak sürdürülür.

(3) Şahsi davacılar¸ katılan sıfatını alırlar.

(4) Bu davalar hakkında¸ 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununun uzlaşmaya ilişkin hükümleri uygulanır.

CEZA KARARNAMESİ

Madde 10 - (1) Ceza Muhakemesi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilip henüz kesinleşmemiş ceza kararnamesi ile sonuçlandırılan dava dosyaları¸ mahkemesince re'sen ele alınarak duruşmalı yargılama yapılır.

YARGILAMAYA KATILAMAYACAK HAKİM

Madde 11 - (1) Ceza Muhakemesi Kanununun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası¸ Kanunun 163 üncü maddesi hükmü dışındaki hallerde uygulanmaz.

TUTUKLULUKTA GEÇECEK SÜRE VE TANIKLARIN DİNLENMESİ

Madde 12- (1) Ceza Muhakemesi Kanununun 102 nci maddesi¸ aynı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yazılı suçlar ile ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar bakımından¸ 31 Aralık 2010 * tarihinde yürürlüğe girer. Bu süre zarfında 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 110 uncu maddesinin uygulanmasına devam olunur.

(2) Ceza Muhakemesi Kanununun 52 nci maddesinin üçüncü fıkrası¸ bu fıkranın (a) ve (b) bentleri yönünden 1 Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe girer.

MÜDAFİ VE VEKİL ÜCRETİ

Madde 13 - (Değişik madde: 06/12/2006 - 5560 S.K.30.md)

(1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının istemi üzerine baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile¸ avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak¸ Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınarak Adalet ve Maliye bakanlıkları tarafından birlikte tespit edilecek ücret¸ Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten ödenir. Bu ücret¸ yargılama giderlerinden sayılır.

(2) Bu madde uyarınca yapılacak ödeme ve uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

YÖNETMELİKLERİN ÇIKARILMASI

Madde 14 - (1) Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen yönetmelikler¸ bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılır ya da yürürlükteki yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılır. Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar¸ yürürlükteki yönetmeliklerin Ceza Muhakemesi Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

ZAMANAŞIMI

Madde 15 - (1) Birden fazla mahkumiyeti olan kişi bu mahkumiyetlerden birine ilişkin cezayı infaz kurumunda çektiği sürece¸ diğer cezaları açısından ceza zamanaşımı işlemez.

(2) Cezanın infazının ertelenmesi veya durdurulması halinde¸ bu cezaya ilişkin zamanaşımı işlemez.

KOLLUĞA BİLDİRİM

Madde 16 - (1) Şüpheli ve sanıkla ilgili olarak verilen soruşturma ve kovuşturmayı sona erdiren kesinleşmiş kararlar¸ soruşturmada görev alan kolluk birimlerine bildirilir. Kolluk birimleri bu bildirim üzerine gerekli işlemleri derhal yapar.

PARADA SAHTECİLİKLE İLGİLİ BİLGİLERİN TOPLANMASI

Madde 17 - (1) Parada sahtecilik suçundan dolayı elkonulan sahte paralar ve bunlara ilişkin bilgiler¸ Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemeler tarafından paraların asıllarını tedavüle çıkaran kurumca oluşturulacak sistemde incelenmek ve değerlendirilmek üzere paraların asıllarını tedavüle çıkaran kurumun ilgili birimine gönderilir. Gönderilen bilgilerin içeriği ve bildirimin sureti¸ paraların asıllarını tedavüle çıkaran kurum ile İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak¸ Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR

Madde 18 - (1) 1 Haziran 2005 tarihi itibarıyla;

a) 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu¸

b) 8.6.1936 tarihli ve 3005 sayılı Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu¸

c) 7.5.1964 tarihli ve 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun¸

d) 30.7.1999 tarihli ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu¸ Bütün ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Bu Kanunun 6¸ 8 ve 12 nci maddelerinde öngörülen yürürlük ve uygulamaya ilişkin hükümler saklıdır.

Geçici Madde 1 - (Ek madde:11/05/2005-5347 S.K./3.mad)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ceza mahkemelerinde açılmış bulunan davalardaki şahsi hak talepleri¸ görevsizlik kararı verilmeyerek bu mahkemelerce sonuçlandırılır.

YÜRÜRLÜK

Madde 19 - (1) Bu Kanunun;

a) "Zamanaşımı" başlıklı 15 inci maddesinin ikinci fıkrası yayımı tarihinde¸

b) Diğer hükümleri 1 Haziran 2005 tarihinde¸

Yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 20 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

..