RADYOLOJݸ RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN

RADYOLOJݸ RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN

Kanun No:
3153
Resmi Gazete Tarihi:28.4.1937
Resmi Gazete Sayısı:3591

Madde 1: Münhasıran  röntgen  şuaı  vasıtasıyle  teşhis  veya  hem  teşhis  ve  hem  tedavi yahut radiyom emanasyonu yahut radiyom mürekkebatile veya her türlü elektrik aletleriyle  tedavi yapmak için müessese açmak Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin iznine bağlıdır.
Madde 2: Birinci   maddede   adı   geçen  müesseseler  yalnız  ihtisas   vesikası   almış  tabipler tarafından  açılabilir.  Bu  tabipler  açacakları  mümessesenin  adresini  ve  kullanacakları  cihazların marka ve nevilerini ve radiyom miktarını ve şeklini bildiren bir istida ile Sıhhat  ve  İçtimai  Muavenet Vekaletine müracaat ederler.  Bu  istidaya  binanın  bir  krokisini  ve  vesikalarının  birer örneğini de bağlarlar. Vekaletçe  müessese  tetkik  ve  teftiş  ettirilerek  hasıl  olacak  neticeye  göre yazı ile izin verilir.  
İzin alınmadan bu kabil müessese işletilemez ve buralara hasta kabul olunamaz.
Madde 3: Birinci  maddede  yazılı  müesseselerinin bina vasıfları ve hastalarla mütehassısları ve orada çalışan veya bulunan  başkalarının  elektrik  cereyanı ve röntgen şuaı ve radiyom arızalarından korunacak tertiplerle  bunlara  ait  levazımın şartları ve radiyom için bir müessesede bulunması lazım gelen en az miktar ve elektrikle tedaviye mahsus aletlere  ait  vasıf  ve  şartlar  hakkında  bir  nizam- name yapılır.
Madde 4: Birinci  maddede  yazılı  müesseseler  dışında tedavi maksadıyle açılan diğer her nevi fizyoterapi ve bunlara  benzer  müesseseler  de  izne  tabi olup bunların vasıf ve şartları hakkında bir nizamname yapılır.
Madde 5: Röntgen  ve  radiyom  ve  elektrikle  tedavi   müesseselerinde   buraya   kabul   edilen hastaları kayde mahsus ve Sıhhat ve  İçtimai  Muavenet  Vekaletince hazırlanan  örneklere  protokol defterleri tutulması mecburidir.
Madde 6: Röntgen  ve radiyom ve elektrik aletleri ile tedavi ancak müessese mesul mütehassısı tarafından veya nezareti  altında yapılır ve her tedavi seansının bitmesinden sonra her hasta için ayrı olarak  tutulacak  bir  müşahade varakasına  yapılan  tedavinin nevi ve devam müddeti ve cerayanın kuvveti veya  tatbik  edilen  radiyomun  miktar  ve  şekli  ve tedavi yapılan nahiyenin genişliği ve sair tafsilat  kaydedilerek  mütehassıs  tarafından  imza  edilir.  Bu  müşahade  kağıtları  en  az  üç  sene muhafaza edilir.
Madde 7: Tabipler  ve  diş  tabipleri  muayenelerinde yalnız tedavileri altında bulunan hastalarda teşhis  için  kullanılmak  üzere  röntgen  teşhis  aletleri veya tedavi için faradizasyon¸ galvanizasyon¸ diyatermi ve sair cihazları bulundurabilirler. Bu cihazlar ve bulundukları yerler üçüncü maddeye göre yapılacak nizamnamedeki  şartlara  uygun  olarak her türlü arızlara mani olacak şekilde tertibatı havi olmaları lazımdır.  
Bu  cihazları  kullanmak  için  hususi  izin almaya lüzum yoktur. Yalnız böyle cihazlar konulduğu ve kullanıldığı bir hafta içinde o  yerin en  büyük sıhhat memurluğuna yazı ile bildirilmesi mecburidir.  
Tabip  ve  diş  tabipleri  muayenehanelerinde  bulunduracakları  ve  kendilerinin kullanacakları bu cihaz ve aletleri iyi kullanmaya muktedir olduklarını bir vesika ile ispata veya bir mütehassıs yanında en az üç aylık bir kurs veya staj yapmaya mecburdurlar.  
Bu maddenin birinci  fıkrasına  göre  muayenehanelerinde cihaz ve alet bulunduracak tabip veya diş tabiplerinin tedavileri  altında olan hastalardan başkasının röntgenle teşhis veya elektrikle tedavi için para ile hariçten hasta  kabul  ettikleri  takdirde birinci maddede yazılı şartlara göre izin almaya mecburdurlar.
Madde 8: Resmi  ve  hususi  hastaneler¸  sanatoryumlar  veya  bunlara   benzer  müesseselerde bulunan ve birinci maddede yazılı teşhis ve tedavi aletlerinin tertibatı¸  üçüncü  maddeye  göre  yapılacak nizamnameye uygun olması lazımdır.  
Hususi hastanelerde yapılan ve  hariçten  para ile yalnız bu aletlerden istifade etmek üzere hasta kabul edilen tesisat için birinci maddede gösterilen şekilde izin almak lazımdır.
Madde 9: Her türlü röntgen¸  radiyom  ve  elektroterapi  müesseseleriyle  tabip  bir  diş  tabipleri muayenehanelerindeki teşhise mahsus röntgen ve diğer elektrik  tedavi  cihaz  ve  aletleri  ve  fizyoterapi müesseseleri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince teftiş ettirilir. Teftiş sırasında alakalılar¸ istenilen izahati vermeye ve beşinci ve  altıncı  maddelerde  yazılı  defterleri ve müşahade kağıtlarını göstermeye mecburdurlar. 
Madde 10: Bu  kanunda  gösterilen  salahiyeti  haiz  olmıyanlar  veya  salahiyetli  olup  da birinci maddeye uyarak izin almamış olanlar tarafından işletilen rötgen ve radiyom ve elektroterapi  ve sair fizyoterapi müesseseleri¸ Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin  salahiyetli  makam  ve  memurları tarafından verilecek müzekkere üzerine  o  yerin  en  büyük mülkiye amirinin vereceği emirle hemen kapatılır.
Madde 11: Mütehassıs  olduğu  halde  bu  kanunda  yazılı  müesseseler için izin almıyanlar 1500 liradan  3000  liraya  kadar  ve  izinsiz  bu  müesseseleri  açan  mütehassıs olmıyanlar 6000 liradan 15000 liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.  
İzin almaksızın evvelce müracaat edip de müracaatları reddedilenler¸ böyle bir müessese açanlar hakkında  yukarıki fıkradaki birinci hale göre hükmedilecek para cezası 2250 liradan ve ikinci halde alınacak para cezası 9000 liradan aşağı olamaz.
Madde 12: Üçüncü  ve  dördüncü  maddelerde  yazılı  nizamnamelerde  tesbit  edilecek  vasıf  ve şartlara uygun olmadığı teftiş  neticesinde  görülen  müesseseler  noksanlıklarının  tamamlanmasına kadar Sıhhat  ve  İçtimai  Muavenet Vekilliği makam ve memurlarının vereceği müzekkere üzerine o yerin mülkiye amirinin emri ile kapatılır.
Madde 13: Üçüncü  maddede  adı  geçen  adı  geçen  nizamnamedeki  vasıf  ve  şartlara uygun olmıyan cihazları kullananlar 3000 liradan  15000  liraya  kadar  ağır  olmıyan  para  cezasıyla  ceza- landırılırlar.
Madde 14: Bu  kanunda  yazılı  suçlar  hakkında  Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliği makam ve memurlarının C. Müddeiumumilerine yazacakları müzekkere üzerine¸ kanuni  takip  yapılarak  muha- kemeleri sulh mahkemeleri tarafından görülür.  
12.maddeye göre kapatma ve meni mucip  sebepler 11. ve 13. maddeler mucibince cezai esas teşkil  ettiği  takdirde  mahkemeden  aksine  bir  karar  verilinceye kadar kapatma ve meni kararları devam eder. Kapatma ve meni icap eden sebep cezai takibi müstelzim değilse alakalılar kapatma ve meni kararlarına karşı idari yoldan itirazda bulunabilirler.
Muvakkat Madde: A) Bu  kanunun  neşri  tarihinde  mevcut  rötgen  ve radiyom ve elektroterapi müesseseleri sahipleri bir ay içinde bulundukları yerin en büyük sıhhat memurluğuna bir beyanname vererek üçüncü maddede yazılı malumatı vesikalarıyla birlikte vermeye mecburdurlar.  
Muayenehanelerinde yalnız teşhise mahsus rötgenle  elektrik  tedavi  aletleri bulunduran tabip ve diş tabipleri ile bu müddet içinde beyanname vermek mecburiyetindedirler.  
Tertibatı üçüncü madde yazılı  nizamnameye  uygun  olmayan  müessese  sahipleriyle  muayene- hanelerinde röntgen ve elektrik cihazı bulunduran tabip ve diş tabipleri salahiyetli makam tarafından noksanın tesbitiyle kendilerine tebliğ tarihinden itibaren altı ay  içinde  noksanlarını  ikmale  mecbur- durlar.  
Muayyen  zamanda  beyanname  vermeyenler  750 liradan 3000 liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılırlar.  
B) Dördüncü meddede yazılı fizyoterapi müesseseleri sahipleri içinde bulundukları yerin en büyük sıhhat memuruna bir beyanname ile¸ nizamname ile istenilen malumatı vesikalarıyla birlikte vermeye mecburdurlar. Bu  müesseselerin  tertibat  ve  aletlerinde  noksan  bulunduğu  anlaşılırsa   selahiyetli makam tarafından noksanın tesbit ve  alakalılara  tebliği  tarihinden  itibaren  altı  ay  içinde  tamamlamaya mecburdurlar.  
Muayyen zaman içinde  bu  bentte yazılı mecburiyetleri yapmıyanlar 750 liradan 3000 liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılırlar.  
C) A ve B fıkralarında yazılı  müessese ve muayenehanelerde bulunan ve nizamnamelerdeki vasıf ve  şartlara  uygun  olmayan  röntgen¸  fizyoterapi  vesair  elektrik  teşhis  ve  tedavi aletleri sıhhat ve hayata zarar verecek halde oldukları anlaşılırsa noksanlarının ikmaline  kadar  bu kanunda yazılı usul mucibince kapattırılır. Veya kullanmaktan menedilir.  
Bu  hükme  aykırı  harekette  bulunan  müessese  sahipleriyle  tabip  ve  diş  tabipleri hakkında bu kanunun 11. maddesi hükmü tabik olunur.
Madde 15: Bu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 
Madde 16: Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye¸ Dahiliye ve Sıhhat ve İçtimai  Muavenet  Vekilleri memurdur. ..