ADLİ TIP KURUMU DÖNER SERMAYE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

ADLİ TIP KURUMU DÖNER SERMAYE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi:
04/08/1982
Resmi Gazete Sayısı: 17772

Adli Tıp Kurumundan:
Kapsam :
Madde 1 - 2659 Sayılı Adlı Tıp Kurumu Kanununun 29 uncu maddesi gereğince kurulacak Adlı Tıp Kurumu döner sermaye işletmelerinde bu yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yapılacak İş ve Hizmetler :
Madde 2 - Döner sermaye işletmelerinde aşağıdaki iş ve hizmetler yapılır.
A - Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen Adli Tıp ile ilgili konularda bilimsel ve teknik görüşlerini bildirme ile ilgili:
a) İhtisas Kurullarınca incelenmeye tabi tutulacak her türlü iş ve hizmetler¸
b) Genel Kurulca incelenmeye tabi tutulacak her türlü iş ve hizmetler¸
c) İhtisas Dairelerince incelenmeye tabi tutulacak her türlü iş ve hizmetler¸
d) İhtisas Şubelerince incelenmeye tabi tutulacak her türlü iş ve hizmetler¸
e) Savcılıklar kanalıyla gönderilen tüzel ve gerçek kişilere ait yapılacak her türlü iş ve hizmetler
f) Savcılıklar kanalıyla¸ diğer kamu kuruluşlarınca istenilen her türlü muayene ve laboratuvar tetkiklerine lüzum hissedilmiş iş ve hizmetler.
B - Mahkemeler¸ hakimlikler ve savcılıklar tarafından Adlı Tıp Kurumu Grup başkanlığına gönderilen Adli Tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik görüşlerini bildirme ile ilgili:
2 nci maddenin (A) bendinin (c - d - e - f) şıklarında gösterilen hertürlü iş ve hizmetler.
C - Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından Adlı Tıp Şube Müdürlüklerine (Adli tabiplere ) gönderilen Adli Tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik görüşlerini bildirme ile ilgili:
Para ve Kredi Kurulu'ndan:
a) Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından talep edilen her türlü iş ve hizmetler¸
b) Savcılıklar kanalıyla gönderilen tüzel ve gerçek kişilere ait yapılacak her türlü iş ve hizmetler¸
c) Savcılıklar kanalıyla diğer kamu kuruluşlarınca istenilen her türlü muayene ve laboratuvar tetkiklerine lüzum hissedilmiş iş ve hizmetler.
D - Eğitim ve öğretimle ilgili hizmetler ve işler:
Her türlü sağlık bilirkişilik hizmetleri ile ilgili yataklı¸ yataksız¸ sabit ve geçici kuruluşlar¸ atölyeler ile ilgili her türlü iş ve hizmetler.
E - Bakım ve onarım:
a) Adlı Tıp Kurumuna ait her çeşit makina ¸ teçhizat¸araç¸gereç ve benzerlerinin imali¸ kurulması¸ tamir ve bakımı ile ilgili her türlü iş ve hizmetler¸
b) Adlı Tıp Kurumu atölyelerinden talep edilen her türlü bakım¸ onarım ve imal ile ilgili hertürlü iş ve hizmetler.
Bu iş ve hizmetlere ilişkin fiat ve ücret listeleri Kurum Başkanlığınca hazırlanıp Adalet Bakanlığınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Sermaye :
Madde 3 - Döner sermayeli işletmeler için Kuruma on milyon lira döner sermaye tahsis edilmiştir. Bu miktar gerekli görülen hallerde Bakanlar Kurulu Kararı ile iki katına kadar artırılabilir.
Gelir ve Sermaye Kaynakları :
Madde 4 - Döner sermayenin kaynakları aşağıda gösterilmiştir:
a) 2 nci madde gereğince yapılacak iş hizmetler karşılığı alınan ücretler¸
b) Adalet Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekler¸
c) Döner sermaye işletmelerinden elde edilen karlar¸
d) Arazi¸ arsa¸ bina ve duran değerler dışında Bakanlıkça verilecek mallar¸
e) Bağış ve yardımlar.
Döner sermaye için ilgili bütçeye konulmuş ödenekler uyarınca yapılacak ödemeler ve verilecek malların takdir olunacak bedelleri yazılı sermaye tutarına mahsup edilir.
Bağış ve yardımlar sermaye limitine bağlı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir.
Giderler :
Madde 5 - Döner sermaye işletme gelirleri ile karşılanacak giderler:
a) Döner sermayece yapılacak iş ve hizmetlere ait giderler¸
b) Döner sermaye kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve tadillerine göre çalıştırılacak personelin aylıkları ve her türlü kanuni istihkakları¸
c) İşçi ücretleri ve toplu sözleşmelerle tanınan özlük hakları ile ilgili giderler¸
d) Harcırah Kanunu ile ilgili ödenecek yolluklar¸
e) Kurum personeline yapılacak ödemeler: (2659 Sayılı Adlı Tıp Kurumu Kanununun
30 uncu maddesi gereğince.)
Taşıt¸ Araç¸ Gereç ve Demirbaş Alımları :
Madde 6 - 237 Sayılı Taşıt Kanunu hükümleri çerçevesinde döner sermaye işletmelerine taşıt satın alınabilir. Münhasıran döner sermaye işletmelerinde kullanılmak şartı ile taşıt dışında araç¸ gereç ve demirbaş satın alınabilir. Satın alınan taşıt¸ araç¸ gereç ve demirbaşlar gider yazılmayıp "Demirbaş ve Bağlı Değerler Hesabına" dahil edilir ve bunlar için genel esaslara göre amortisman ayrılır.
Kar ve Zararlar :
Madde 7 - Döner sermaye karları¸ 3 üncü madde de belli edilen tutara ulaşıncaya kadar ödenmiş sermayeye eklenir.
Yazılı sermaye tutarının tümü ödenmiş ise karlar hesap dönemini izleyen yılın 6 ncı ay sonuna kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili saymanlık nezdindeki Mal Sandığı hesabına yatırılır.
Zamanında yatırılmıyan karlar 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Yasa hükümlerine göre döner sermayeden ve döner sermayenin ita amiri ile saymanından müştereken ve müteselsilen tahsil olunur.
Bunlarla ilgili hesaplanacak gecikme zammı ise¸ doğrudan doğruya döner sermaye işletmesinin ita amiri ve saymanından tahsil olunur.
Döner sermayenin zararları özel bir hesapta bekletilir ve ertesi yıllar karları ile kapatılır.
Hesap Dönemi :
Madde 8 - Döner sermaye işletmesinin hesap dönemi mali yıldır.
İş Programı ve Bütçe :
Madde 9 - Döner sermaye işletmesini yıllık gelir ve gider bütçesi ile iş programı¸ her mali yılın başlangıcından en az üç ay önce döner sermaye işletmesi saymanı tarafından hazırlanarak Başkanlar Kuruluna verilir.
Başkanlar Kurulunca incelenip gerektiğinde değişiklik yapıldıktan sonra onaylanmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilir. En geç mali yılın başlangıcından bir ay önce onaylanır.
Harcamalar¸ bütçede yer alan ödeneklere dayanılarak gerçekleştirilir. Ödeneksiz yada ödenek üstü harcama yapılamaz.
Bütçede işletme ve yönetim giderleri¸ ücretler ve yatırımlar ayrı ayrı bölümlerde gösterilir. Maddeler arasındaki aktarma Adli Tıp Kurumu Başkanı tarafından¸ bölümden bölüme yapılacak aktarmalar ise Adli Tıp Kurumu Başkanlar Kurulunun Kararına bağlanarak ita amirince yapılır.
Hesapların Tabi Olacağı Esaslar :
Madde 10 - Döner sermaye işletmelerince tutulacak defterler¸ muhasebe kayıtları ve kullanılacak belgeler için Maliye Bakanlığınca hazırlanan¸ 15/02/1968 tarih ve 12827 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan "Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği" esasları uygulanır.
Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği" uygulanır.
İta Amiri :
Madde 11 - Döner sermaye işletmelerinin ita amiri Adli Tıp Kurumu Başkanıdır.
Kurum Başkanı ise¸ uhdesinde bulunan ita amirliği görevini Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlarınca devredebilir.
Tahakkuk Memurları :
Madde 12 - Döner sermayeden yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirler tahakkuk memurları tarafından tahakkuk ettirilir.
Tahakkuk Memurunun Görevleri :
Madde 13 - Tahakkuk memuru gelir ve gider tahakkuk işlerini yapar. Giderlere ilişkin tahakkuk belgeleri üzerinde aşağıda belirtilen hususları aramakla yükümlüdür.
a) Yeteri kadar ödenek bulunması¸
b) Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olması¸
c) Giderlerin kanun¸ tüzük¸ kararname ve yönetmeliklere uygun olması¸
d) İta emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olması¸
e) İstihdamın kadro dahilinde bulunması¸
f) Maddi hata bulunmaması.
Sorumlu Sayman ve Görevleri :
Madde 14 - Döner sermaye işletmesinin mali işleri ile muhasebe işlemleri Maliye Bakanlığınca atanacak sorumlu saymanca yürütülür.
Sorumlu Saymanın Görevleri:
a) Mali işler ile muhasebe işlemlerini mevzuatta belirtilen usullere uygun şekilde yapmak ve yaptırılmak¸
b) Muhasebe defter ve kayıtlarını tutmak ve tutturmak¸
c) Usulüne uygun tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek ve gelirleri tahsil etmek¸
d) Döner sermaye işletmesine ait idare hesabını zamanında Sayıştay'a vermek¸
e) Yıl sonunda düzenlenen ve aslı Sayıştay'a gönderilen bilanço ve eklerinin onaylanmış bir örneğini aynı süre içinde Maliye Bakanlığına göndermek¸
f) Ambar¸ ayniyat ve vezne işlemlerinin usulüne uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak¸
g) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak¸
h) Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak¸
i) Giderlerin kanun¸ tüzük¸ kararname ve yönetmeliklere uygun olmamasını¸ tahakkuk belgelerine bağlanması gereken belgelerin tamam olmasını sağlamak¸
j) İşletmenin alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak ve gerekli takibatı yapmak¸
k) Aylık mizanları¸ takip eden ayın yirmisine kadar düzenleyerek bir üst makama vermek¸
l) Mali yılın bitimini takip eden 3 ay içinde işletmenin envanterini¸ kat'i mizanını ve bilançosunu düzenleyerek makama sunmak¸
m) Gelir ve giderlere ait her türlü belge¸ defter ve makbuzları saklamak¸
n) Vezne ayniyat ve ambar sorumlularını Kefalet Kanunu dahilinde kontrol etmek¸
p) Ambara verilecek aylık mizanların muhasebe kayıtlarına uygunluğunu kontrol etmek ve noksanlarını amirine bildirmek¸
r) Mali işler ve muhasebe işlemleri hakkında üst makamına bilgi vermek¸
s) Sayman mutemetleri ile ita amirleri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek¸
t) Muhasebe ile ilgili sair işleri yapmak.
Sorumlu Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İnceleme :
Madde 15 - Sorumlu sayman gider tahakkuk belgelerinde aşağıdaki hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür.
a) Bütçede yeteri kadar ödenek bulunması¸
b) Giderlerin bütçedeki tertibine uygun olması¸
c) Giderlerin kanun tüzük kararname ve yönetmeliklere uygun olması¸
ç) Maddi hata bulunmaması¸
d) Tahakkuk belgelerine bağlanması gereken belgelerin tamam olması¸
e) Hak sahibinin kimliği¸
f) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması.
Sorumlu sayman yaptığı inceleme sonunda bu maddede belirtilen hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesi ile birlikte gider tahakkuk memuruna geri gönderir.
Saymanın (a)¸ (ç)¸ (d)¸ (e) ve (f) bendlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup¸ sayman ödemeye zorlanamaz.
Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunundaki esaslara aykırı olmamak kaydıyla sorumluluk ita amirince yazılı olarak üstlenildiği taktirde sayman ödemeyi yapar.
Saymanın Sorumluluğu :
Madde 16 - a) Muhasebe işlerinin düzenli yürütülmesinden¸
b) Alacakların izlenmesinden¸
c) Vezne işlerindeki aksaklık ve yolsuzluklardan¸
ç) Gelir ve giderlere ilişkin belge ve alındılarının iyi saklanmasından¸
d) Sayıştay'a idare hesaplarının zamanında verilmesinden¸
e) Giderlerin ödenek dahilinde yapılmasından¸
f) Gider tahakkuk belgelerinin tamam olmasından¸
g) Giderlerin kanun¸ tüzük¸ kararname ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasından¸
ğ) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunmasından¸
h) Ödemelerin hak sahiplerine yapılmasından¸
ı) Maddi hatalardan¸
İlgilisine göre tahakkuk memuru¸ ita amiri ve diğer memurlarla birlikte sorumludur.
Madde 17 - İta amirliği tahakkuk memurluğu ve sorumlu saymanlık görevlerinden ikisi bir arada bir kişi tarafından yapılamaz.
Veznedar :
Madde 18 - Döner sermaye işletmelerinde para almak ve ödemeye ait işler kefalete tabi veznedarlar tarafından yapılır.
Veznedarların görev veya izin gibi nedenlerle görev başında bulunmadıkları zaman bu görev işletmenin kefalete tabi memurlarından birisine verilir.
Veznedarların Görevleri:
a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak para alma ve ödeme işlerini yapmak¸
b) Tahsil edilen ve ödenen paraları günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak¸
c) Döner sermayeye ait para ve kıymetli evrakı işletmenin kasasında saklamak¸
d) Tahsilata ait alındıların dip koçanlarıyla¸ kasa defterini¸ ve sair belgeleri saklamak¸
e) Saymanın vereceği sair işleri yapmak.
Veznedarların Sorumluluğu:
Veznedar¸ vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından¸ veznedeki kıymetlerin ziyaa uğramasından ve eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.
Vezne İşlemleri :
Madde 19 - Döner sermaye işletmelerine ait beşbin lirayı geçmeyen ödemeler kasadan yapılır. Bu miktarı aşan ödemeler çekle bankadan yapılır. Çekler sorumlu sayman ve başkan veya başkanın bulunmadığı zaman tevkil edeceği bir yetkili tarafından imzalanır.
İşletme kasasında onbin liradan fazla para bulundurulmaz. Fazlası T.C.Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankasına yatırılır.
Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün sorumlu saymanlıkça kontrol edilerek günlük hesap¸ veznedar ile birlikte imzalanmak suretiyle kapatılır.
Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliğinin Uygulanacağı Haller :
Madde 20 - Bu Yönetmelik ile Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği¸ hüküm bulunmayan hallerde Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliği uygulanır.
Ayniyat Memuru :
Madde 21 - Bu Yönetmelikteki ayniyat işlemleri kefalete tabi ve saymana karşı sorumlu ayniyat memuru tarafından yürütülür.
Ayniyat memurunun izin veya hastalık gibi nedenlerle görevi başında bulunmadığı zaman bu görev işletmenin kefalete tabi diğer memurları tarafından yerine getirilir.
Ayniyat Memurunun Görevleri :
Madde 22 - Ayniyat memurunun görevleri şunlardır.
a) Devlet Ayniyat Yönetmeliği gereğince ayniyat işlerini yürütmek¸
b) Ayniyat kayıt defter ve belgelerini saklamak¸
c) Sorumlu saymana ayniyat hesabını vermek¸
d) Ayniyat memuru yok ise ambar memurluğu görevini yapmak¸
e) Mevcut demirbaş ve diğer eşya ve malzeme ile mefruşatın kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek¸
f) Yetkililerce verilecek diğer işleri yapmak.
Ambar Sayımı :
Madde 23 - Döner sermaye işletmelerinin ambarı her mali yılın sonunda bir komisyon tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır. Normal fireler dışında ambar noksanı sorumlularına ödettirilir. Normal fireler kayıttan düşülür. Ambar fazlası gelir kaydedilir.
Devir ve Teslim :
Madde 24 - Sayman¸ veznedar¸ ayniyat memuru¸ ambar memuru gibi para ve mal işleri ile görevli memurlar arasındaki devir ve teslim işlerinde " Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği"¸ süre bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 95 inci maddesine dayanılarak çıkarılan devlet memurlarının çekilmesinde "Devir ve Teslim Süreleri" hakkındaki yönetmelik hükümleri uygulanır.
Sayman Mutemetleri :
Madde 25 - Saymanlıkça tahsilinde güçlük görülen döner sermaye gelirleri¸ saymanlıkça teklif edilen ve mutemetliği ita amirince onaylanan kefalete tabi sayman mutemetlerince tahsil edilir.
Döner sermaye gelirlerinden hangilerinin sayman mutemetlerince tahsil edileceği saymanın teklifi üzerine ita amirinin oluru ile tesbit olunur.
Sayman mutemetlerine saymanca uygun görülecek sayıda alındı fişi verilir. Sayman mutemetlerince tahsil edilen paralar¸ alındı fişleri tarih ve numarası itibariyle kasa defterine kayıt edilir.
Sayman mutemetlerince alınan paralar haftada bir döner sermaye saymanlığına yatırılır. Tahsilat miktarının onbin liraya ulaşması halinde süre beklenilmeksizin aynı gün veya izleyen gün saymanlığa yatırılır.
Saymanlıkça.....para.....alınırken.....mutemetlikçe.....tutulan.....kas a defterine.....numaradan.....numaraya kadar alındı ile kasa kayıtları karşılaştırılmış kasa kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve alındıların kapsamı olan ....lira .....tarihli ve .....sayılı vezne alındısı ile tahsil edilmiştir şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır. Ayrıca son tahsilata ilişkin alındının arkasına da.....numaradan.....numaraya kadar olan alındı kasa defterine tam ve hatasız kaydedilmiş ve bu alındılarla tahsil edilen toplam....lira.....tarihli ve.....sayılı vezne alındısı karşılığında saymanlığa yatırılmıştır.
Şeklinde kayıt konulur ve ilgililerce imzalanır.
Sayman her zaman mutemetlerini kontrol edebilir ve üzerlerinde bulunan paranın saymanlığa veya bankaya yatırılmasını isteyebilir.
Avans ve Krediler :
Madde 26 - a) Tahakkuk ve ödeme işlemlerinin tamamlanmasını beklemiyecek kadar ivedi olan giderler için ita amirince belirtilecek mutemede her yıl bütçe yasalarına göre Maliye Bakanlığınca saptanacak miktar kadar avans verilebilir.
Bir iş için verilen avans yalnız o iş için harcanır. Mahsup edilen avans miktarı kadar mutemede aynı bölümden veya başka bölümden avans verilebilir.
Mutemet aldığı avansa ilişkin harcama belgelerini avansın alındığı tarihi izleyen bir ay içinde saymanlığa vermek ve üzerinde kalan avans artığını nakden ödemek zorundadır.
Mali yılın son ayında alınan avanslar bir aylık süreye bakılmaksızın en geç mali yılın son günü kapatılır.
Yıl için alınarak harcama belgeleri kanıtlanan avans artıkları ile harcandığı halde mali yılın sonuna kadar harcama belgeleri saymanlığa verilmeyen¸ harcanmış olduğu kanıtlanamayan ve aldığı avansı bir ay içinde mahsup ettirmeyen veya kapatmayan mutemede saymanlıkça yazılı olarak bildirilmek kaydıyla 15 günlük ek süreye rağmen bu süre içinde de avansını kapatmayan mutemedin avans artığı borçlular hesabına alınır.
Borçlular hesabına alınan avans artıkları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca mutemetten tahsil edilir.
Ayrıca bu mutemede bir daha avans verilmez.
Mutemedin herhangi bir sebeple bu görevden ayrılması halinde üzerindeki avansın kapatılmasına bakılmaksızın yeni mutemede avans verilebilir.
b) Yukarıdaki (a) bendine göre saptanan avans miktarını aşan masraflar ve akreditifler için ita amirinin onayına dayanarak mutemet adına kredi açılabilir. Ancak adına kredi açılan mutemet kendi adına ödeme emri düzenleyerek para alamaz.
Mali Denetim :
Madde 27 - Döner sermaye işletmelerinin mali işlemleri¸ gelirleri ve harcamaları Maliye Bakanlığınca her zaman denetlenebilir.
Ambar Memuru :
Madde 28 - Ambar memurları kefalete bağlı¸ saymanlara karşı sorumlu ve aşağıdaki işleri yapmakla yükümlüdürler.
a) Ambarla ilgili işleri Maliye Bakanlığınca hazırlanarak 15 Şubat 1968 tarih ve 22827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Döner Sermaye Muhasebesi Hesap Yönetmeliği" esaslarına göre yürütmek¸
b) Ambar mizanlarını çıkarmak ve muhasebe ile uygunluğunun sağlamak¸
c) Ambarda bulunan ham madde ve malzeme ile işlenmiş ve yarı işlenmiş maddelerin tasnifini yapmak ve iyi bir şekilde saklamak¸
d) Atölyelere verilmek üzere ambardan çıkarılacak hammadde¸ araç ve gereçlerle¸ yollanacak işlenmiş maddelerin çıkış ve gönderme belgelerini düzenlemek ve saymana bildirmek¸
e) Zimmetinde bulunan eşya ve malzemeyi ita amirinin veya görevlendireceği memurun yazılı emirleri karşılığında vermek¸
Ambar memurlarının hasta veya izinli olmaları halinde görevleri kurumun kefalete bağlı diğer memurlarına yaptırılır.
Bilanço Gelir Gider Belgeleri :
Madde 29 - Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için mali yılı izleyen 3 ay içinde düzenlenecek bilanço ve ekleri gelir ve gider belgeleri ile birlikte mali yılı izleyen 4 ay içinde Sayıştay Başkanlığına¸ bilanço ve eklerinin onaylı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.
Kurum Personeline Yapılacak Ödemeler :
Madde 30 - (Değişik madde : 26/08/2006 - 26271 S.R.G Yön/1.mad)
Döner sermaye gelirlerinden ilgili mevzuatında öngörülen paylar ayrıldıktan sonra kalan kısım¸ Adlî Tıp Kurumu ve birimlerinde görevli personele¸ aşağıda belirtilen esaslar dikkate alınarak dağıtılabilir.
a) Başkanlar Kurulu¸ döner sermaye saymanlık müdürünün de görüşünü alarak kurum tavan ödeme tutarını geçmemek üzere¸ döner sermaye gelirlerinden personele dağıtılacak toplam ödeme tutarını¸ her ay itibarıyla belirler. Kurul¸ dağıtılabilecek tutarı belirlerken Adlî tıp hizmetlerinin iyileştirilmesi¸ kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla kurumun gelir-gider dengesi ile borç¸ alacak¸ nakit durumu ve ihtiyaçlarını gözetmekle yükümlüdür.
b) Adlî Tıp Kurumu ve birimlerinde raportör olarak görev yapanların puanlaması¸ Ek-1 ve Ek-2'de belirtilen her bir iş ve işlemler için belirlenen puanlar dikkate alınarak yapılır. O ay için ihtisas kurullarında raportörler tarafından üretilen puanlar toplanır. Bulunan toplam puan¸ raportör sayısına bölünür ve bu puan¸ (100) olarak kabul edilir. Ortalamanın altında kalan her bir raportörün puanı ise buna göre değerlendirilerek performans puanları hesaplanır. Söz konusu hesaplama¸ ihtisas dairelerinin her biri için ayrı ayrı yapılır. Raportörlere¸ mesai dışında tutulan her bir nöbet günü için ilave (1) puan verilir.
Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulunda¸ hekim olmayan tek raportör olması ve ortalama performans puanını dolduracak kadar dosya bulunmaması hâlinde¸ raportörün kendisine verilen dosyaların tamamını hazırlayarak kurula sunmuş olması durumunda anılan personel¸ ortalama performans puanından değerlendirilir.
c) Raportörler dışında kalan personelin performansları¸ Adlî Tıp Kurumu Başkanının onayı ile yürürlüğe konulacak kriterler dikkate alınarak Ek-3'te belirtilen amirler tarafından (100) puan üzerinden değerlendirilir.
Performans puanı¸ her iki amirin ara toplam puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Amirlerden birinin olmaması hâlinde mevcut amirin değerlendirmesi dikkate alınır. Bu suretle doldurulan performans puan formları¸ ilgili birim amirlerince içinde bulunulan ayın son iş günü idarî ve malî işler biriminde olacak şekilde gönderilir.
Yaptıkları iş itibarıyla performans kriterleri ile değerlendirilemeyen ve hizmetin üretilmesi¸ sevk ve idaresinden doğrudan sorumlu olan Adlî Tıp Kurumu Başkanı¸ Başkan Yardımcıları¸ Adlî Tıp İhtisas Kurulu Başkanları¸ İhtisas Kurulu Üyeleri¸ 1.Hukuk Müşaviri¸ Adlî Tıp Grup Başkanları¸ İhtisas Dairesi Başkanları ile Döner Sermaye Saymanlık Müdürü¸ performans kriterlerine tabi tutulmaksızın (100) puan üzerinden değerlendirilmiş sayılır.
d) 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 30 uncu maddesinde belirtilen ödeme unsurları dikkate alınarak bulunacak personelin ödemeye esas matrahı ile aynı maddede öngörülen tavan ödeme oranlarının çarpılması suretiyle her bir personel için Tavan Ödeme Tutarı hesaplanır.
e) Her bir personel için hesaplanan Tavan Ödeme Tutarı toplanarak kurum Tavan Ödeme Toplam Tutarı bulunur.
f) Bu maddenin (a) bendine göre belirlenmiş olan personele dağıtılacak toplam ödeme tutarı¸ (e) bendinde belirtilen Kurum Tavan Ödeme Toplam Tutarına bölünerek ödeme dönemi gelirlerinden dağıtılacak Toplam Ödeme Tutarının¸ Tavan Ödeme Toplam Tutarını karşılama yüzdesini ifade eden kurum Malî Durum Yüzdesi bulunur. Malî Durum Yüzdesinin 1'in üzerinde çıkması durumunda Malî Durum Yüzdesi (1) olarak dikkate alınır.
g) Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde yer alan puanlar hesaplanarak her bir personel için ödemeye esas personel puanı bulunur. Her bir personel için bulunan puanın 100'e bölünmesi sonucunda¸ Ödemeye Esas Personel Puan Yüzdesi bulunur.
h) Her bir personele yapılacak net ödeme tutarı¸ Tavan Ödeme Tutarı ile Malî Durum Yüzdesi ve Ödemeye Esas Personel Puan Yüzdesinin çarpımı sonucu bulunacak tutardan gelir vergisi ile damga vergisinin kesilmesi suretiyle bulunur.
i) Her bir personele yapılacak ödeme tutarı¸ 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen tavan ödeme tutarını geçemez. Yapılacak hesaplama sonucunda ödeme tutarının ödeme tavanını geçmesi durumunda tavandan ödeme yapılır.
j) Ödeme¸ aylık dönemler hâlinde yapılır. Personele dağıtılacak ödeme tutarı¸ o ödeme döneminin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak¸ döner sermaye gelirlerinin tahsilinde gecikme olması hâlinde¸ hesaplara alınan ilgili ödeme dönemine ait ödemeler¸ döner sermaye gelirlerinin tahsil edildiği tarihten sonraki dönemlerde yapılabilir.
k) Bağış¸ faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiç bir şekilde personele dağıtılamaz.
l) Performans puanı hesaplamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya işlem yapanlar hakkında idarî soruşturma başlatılır. Söz konusu idarî soruşturma raporuna istinaden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılanlardan¸ uyarma cezası alanlara bir ay¸ kınama cezası alanlara iki ay¸ aylıktan kesme cezası alanlara üç ay¸ kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara altı ay süreyle döner sermaye ödemesi yapılmaz. Döner sermaye ödenmemesi işlemine cezanın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren başlanır.
Ödemelerin Yapılamayacağı Haller :
Madde 31 - Görevlendirme halleri hariç olmak üzere¸ hastalık izin ve başka nedenlerle görevlerinden ayrılmış olanlar¸ bu süre içinde bu Yönetmelik uyarınca yapılacak olan ödemelerden yararlanamazlar.
Madde 32 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 33 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 34 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 35 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 36 - ( Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 37 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 38 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 39 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 40 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 41 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 42 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 43 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 44 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 45 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 46 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 47 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 48 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 49 - ( Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 50 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 51 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 52 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 53 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 54 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 55 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 56 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 57 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 58 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 59 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 60 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 61 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Gizlilik :
Madde 62 - Döner sermayelerin satın alacağı ve satacağı maddelere ait bütün listeler firmalardan gelecek teklif mektupları¸ proformalar ve bunlar üzerinde verilecek kararlar¸ emirler ve yapılacak yazışmalar gizlidir. Azaltma ve çoğaltma teklifinde bulunmak isteyenlere tekerrür eden bedel açıklanır. Taahhüdün tamamen ifası süresince bunlara ait hususları açıklayan veya gizlilik icaplarına dahi riayet etmeyen memurlar işte menfaat kastı olmasa dahi ilgili mevzuat hükümlerine göre cezalandırılır.
Madde 63 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 64 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 65 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Madde 66 - (Mülga madde: 15/06/1984 - 84/8213 - Yön/71. md)
Yürürlük :
Madde 67 - Sayıştay Başkanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinden yürürlüğe girer.
Yürütme :
Madde 68 - Bu Yönetmelik Adli Tıp Kurumu Başkanı tarafından yürütülür. ..