Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
YAZIM KURALLARI

Adli Tıp Dergisi T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’nun resmi yayın
organıdır. Derginin amacı Adli Tıp Kurumu’nun adli tıp ve bilimler
alanında çalışmaları desteklemek, pratiği geliştirmek, bilgi paylaşımına
katkılarda bulunmak, eğitimin ve araştırmanın devamlılığını
sağlamak şeklindeki hedeflerinin gerçekleşmesine yardımcı olmaktır.
Adli tıp ve bilimler alanında orijinal araştırma, derleme, kısa rapor,
teknik not, vaka sunumu, editöre mektup gibi orijinal çalışmalar
editörün ve en az iki bağımsız hakemin değerlendirmesinden sonra
basılmaktadır. Daha önce yayınlanmış materyaller kabul edilmemektedir.
Adli Tıp Dergisi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak
üzere yılda üç kez yayınlanmaktadır.Derginin hedef kitlesi; adli tıp
asistanları ve uzmanları, kriminal alanda çalışan polis ve jandarma
personeli dahil olmak üzere adli bilimler (toksikoloji, genetik, adli
belge, balistik ve diğer) asistanları ve uzmanları, hakimler, savcılar,
avukatlar, diğer tıp doktorları, hemşireler ve bağımsız bilirkişilerdir.
Adli Tıp Dergisi “Türkiye Atıf Dizini” ve “TÜBİTAK ULAKBİM Tıp Veri
Tabanı” tarafından dizinlenmektedir.
Adli Tıp Dergisi’ne gönderilen makaleler editör tarafından ön incelemeye
alınıp, derginin istemiş olduğu ölçütleri karşılayan makaleler
yazar ve kurum ismi belirtilmeden en az iki farklı bağımsız hakeme
gönderilir. Kabul edilen çalışmaların yayınlanması için tam bir tarih
verilmemekle birlikte kabul tarihinden itibaren makalelerin 3-9
ay içerinde yayınlanır. Hakemler tarafından kabul edilen makalelerin
son halleri PDF formatı halinde basım öncesi onay için sorumlu
yazara gönderilir. Sorumlu yazar bilimsel içerik değiştirmemek
kaydıyla yazıda meydana gelmiş her türlü maddi hatayı düzeltme
ile yükümlüdür. Sorumlu yazar PDF formatındaki makaleyi aldıktan
sonra, 48 saat içerisinde düzeltme gerekiyorsa düzeltmeleri, gerekmiyorsa
düzeltme gerekmediğini editor@adlitipdergisi.com adresine
göndermelidir.
YAZI DİLİ
Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir.
ETİK ve YASAL SORUMLULUK
Dergide yayınlanan her türlü çalışmanın doğruluğu, içeriği ve kast
ettiği bilgiler editör veya editörler kurulunun savunduğu veya reddettiği
bilgiler değildir. Verilen tüm bilgilerin sorumluluğu çalışmanın
yazarlarına aittir.
Yayınlanan eserler daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya
aynı eserin benzer formu başka bir dilde dahi olsa yayınlanmamış
olması gerekmektir. Makalede adı geçen yazarların her birinin yazıya
anlamlı bir katkıda bulunmuş olması şarttır.
Etik kurul onayı gereken her türlü çalışmada etik kurul onayının alınması
tamamen yazarların sorumluluğundadır.
ÇIKAR ÇATIŞMALARI
Yazarlar muhtemel çıkar çatışmaları ile ilgili olarak (parasal,
kurumsal, danışmanlık ve diğer) açıklama yapmak zorundadırlar.
Eğer yapılan çalışmada herhangi bir çıkar çatışması yok ise
bunun açıkça beyan edilmesi zorunludur. Çalışmanın yapılabilmesi
için herhangi bir destek alınmışsa (ekonomik ve/veya danışmanlık)
bunların açık bir şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir.
Bu bilgiler varsa yayın hakkı devir formunda belirtilmelidir.
ARAŞTIRMADA İNSAN DENEKLERİN ve HAYVANLARIN KORUNMASI
İnsan deneklerle yapılan deneyleri bildirirken yazarlar, uygulanan
işlemlerin insan deneylerinden sorumlu kurulun etik standartlarına
(kurumsal ve ulusal) ve 1975’te duyurulan, 2000’de revize edilen Helsinki
Deklarasyonu’na uygun olup olmadığını belirtmek zorundadır.
Eğer araştırmanın Helsinki Deklarasyonu’na uygun gerçekleştirildiği
tartışmalı ise yazarlar yaklaşımlarındaki gerekçeyi açıklamak ve kurumsal
değerlendirme kurulunun çalışmanın şüpheli yönlerini açıkça
onayladığını kanıtlamak zorundadır. Ayrıca, yazarlar deney hayvanlarının
bakımı ve kullanımı ile ilgili kurumsal ve ulusal yönergeye
uyup uymadıklarını yanıtlayabilmelidir.
YAYIN HAKKI DEVİR FORMU
Yayın hakkı devir formu çalışmaya katılan her bir yazar tarafından
imzalanmak zorundadır. Bu form imzalandıktan sonra internet
üzerinden makale gönderme aşamasında sisteme kaydedilmelidir.
Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez. Yayınların tüm hakları
saklıdır; bu dergide yer alan yazılar editörün izni olmadan hiçbir
şekilde yeniden yayınlanamaz ve belli sistemde arşivlenemez. Adli
Tıp Dergisi herkese açıktır ve dergi içeriğine ücretsiz olarak www.
adlitipdergisi.com.tr adresinden erişilebilir.
İNTERNET ÜZERİNDEN MAKALE GÖNDERME
Makalelerin hakemler tarafından hızlı değerlendirilebilmesi ve basımlarındaki
gecikmelerin önlenebilmesi için internet üzerinden makale
gönderme sisteminin tercih edilmesi gerekmektedir. Makaleler
Word dokümanı (*.doc) veya zengin metin biçimi (*.rtf) olarak hazırlanarak
www.adlitipdergisi.com adresindeki “Online Makale Gönder-
Takip Et” sistemini kullanarak gönderilmelidir. Makale için iletişim
kurulacak tüm yazarlara gerekli bilgileri yazarak kayıt olmalarını
takiben bir şifre ve kullanıcı adı sağlanacaktır. Bu şifre ve kullanıcı
adı ile makale gönderme sistemine kayıt olduktan sonra, yazarların
sistemin yönergelerini dikkatlice okuyup tüm bilgileri eksiksiz kaydetmeleri
gereksiz gecikmelerin önüne geçecektir. Tüm şekil¸ tablo
ve gerekli görülen ek dokümanlar da aynı adrese gönderilmelidir.
İnternet üzerindeki sistemi kullanan yazarlar aynı sistem üzerinden
telif hakkı devir formunu, finansal formları ve gönderilen yazının
tipine göre aşağıda belirtilmiş yönergelere uygun kontrol formunu
(checklist) göndermelidir.
MAKALELERİN HAZIRLANMASI
“ADLİ TIP DERGİSİ” “Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makaleler
için Gerekli Standartlar”a uygun olarak yayın kabul eder (International
Commitee of Medical Journal Editors: Br Med J 1988; 296: 401-5).
Makalenin gönderilmesi sırasında yazarlar deney/araştırma tipini
belirtmelidirler ve istatistik uygulamaların Bailar JC III ve Mosteller
F.tarafından yazılan “Guidelines for statistical reporting in articles
for medical journals: amplifications and explanations” (Ann Intern
Med 1988;108:266-73) kılavuzuna uygun olması gerekmektedir.
Makale ile birlikte gönderilen üst yazıda makale içindeki bilgilerin
herhangi bir kısmının daha önce elektronik ortam dahil yayınlanıp yayınlanmadığı
veya değerlendirilmek üzere gönderilip gönderilmediği
bildirilmelidir. Çalışma için etik kurul kararı alınıp alınmadığı veya insan
deneyleri ile ilgili 2000 yılında güncellenen Helsinki Bildirgesi’ne
uyulup uyulmadığı belirtilmelidir¸ aksi durumlar açıklanmalıdır. Üst
yazıda iletişim kurulacak yazarın adresi¸ telefonu¸ faks numarası ve
e-posta adresi olmalıdır. Üst yazı¸ internet üzerinden makale sistemi
ile gönderilmelidir.
Yazılar, “Word for Windows” programında, iki satır aralıklı olarak ve 12
punto Times New Roman fontu kullanılarak yazılmalı, her sayfanın iki
yanında 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Sayfa numaraları başlık sayfası “1”
olacak şekilde başlayıp devam etmelidir. Numaralar sayfanın sağ alt
köşesinde yer almalıdır. Yazının gönderildiği ana metin dosyasının içinde
yazar isimleri ve kurumlara ait bilgi yer almamalıdır.
DERGİ HAKKINDA
MAKALENİN YAPISI
Başlık Sayfası
İlk sayfada makalenin başlığı¸ yazarların isimleri¸ branşları¸ akademik
dereceleri ve çalışmanın yapıldığı yer belirtilmelidir. İletişim
kurulacak yazarın adı¸ adresi¸ telefon ve faks numarası ile e-posta
adresi de başlık sayfasında sunulmalıdır.
Özet
Türkçe yazılmış tüm makalelerin ek olarak İngilizce özeti de olmalıdır.
İngilizce yazılmış makaleler için sadece İngilizce yazılmış özet
yeterlidir. Orijinal makalelerin özetleri amaç¸ materyal ve metod¸
bulgular ve tartışma-sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Orijinal
makalelerin özeti 250 kelime ile sınırlandırılmıştır. Diğer çalışmalarda
sunulan makalenin anlam bütünlüğünü içerecek şekilde
yapılandırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler
Özetin altında en fazla 6 adet kelime veya tamlama veriniz. Kısaltmaları
anahtar kelime olarak kullanmayınız. Bilimsel makalelerdeki
anahtar kelimelerin, İngilizce olarak MeSH (Medical Subject
Headings; http://www.nlm.nih.gov/mesh) ve Türkçe olarak Türkiye
Bilim Terimleri (http://www.bilimterimleri.com) arasından seçilmesi
gereklidir.
Kısaltmalar
Başlık sayfasında ve özette kısaltma kullanılmamalıdır. Genel kabul
gören kısaltmalar dışında, verilmiş olan kısaltmalar ile ifade
edilen tüm sözcükler metin içinde ilk geçtiği yerde yazılmalıdır.
Teşekkür
Yazıya katkıda bulunan kişi ve kurumlara yapılacak teşekkürler
makalenin sonunda, kaynaklardan önce belirtilmelidir.
Terminoloji ve birim
İlaç isimleri ve malzemeler genel tıbbi ve teknik terminoloji kurallarına
uygun olmalıdır. Tüm ölçümler uluslar arası birim sistemine
göre belirtilmelidir.
Giriş
Niçin bu çalışmayı yapmaya ihtiyaç duyduğunuzu ve amacınızı sadece
en önemli makalelere atıfta bulunarak kısaca belirtiniz.
Materyal ve Metod
Planınızı hastalarınızı deney hayvanlarınızı materyal ve kontrollerinizi
kullandığınız yöntem veya metodu uyguladığınız istatistiksel
yöntemi açıklayınız. Etik konularla ilgili izinleri yukarıda açıklandığı
gibi belirtiniz. İlaçların jenerik isimleri ile birlikte üretici adı ve üretildiği
ülkeyi belirtiniz.
Bulgular
İstatistiksel metotlarla desteklenmiş bulgularınızı ayrıntılı olarak
belirtiniz. Şekil ve tablolar metin içinde verilen bulguları desteklemeli
ve tekrar etmemelidir. Verinin metin¸ tablo veya şekil şeklindeki
sunumların bir tanesinde gösterilmesi yeterlidir. Sadece en
önemli bulgularınızı vurgulayınız; bu bölümde bulgularınızı diğer
araştırmalarla karşılaştırmayınız. Bu tip karşılaştırmalar tartışma
bölümüne saklanmalıdır.
Tartışma ve Sonuç
Bulguların önemini ve farkı vurgulanmalı, ancak sonuç bölümünde
sunulan detaylar tekrarlamamalıdır. Görüşler sadece çalışmada
bulunmuş gerçeklerle desteklenecek şekilde sınırlanmalıdır.
Araştırmamış ya da gösterilemeyen varsayımlar tartışmaya eklenmemelidir.
Bulgular başka araştırmalarla karşılaştırılmalı ve
bulgular bölümünde belirtilmemiş yeni veriler sunulmamalıdır.
Sonuç, çalışmadan çıkan bulgular ile literatürün karşılaştırması
sonucu üretilen bilgiyi ifade etmelidir.
Kaynaklar
Kaynakları metin içinde vurgulandıkları sıra ile ardışık olarak parentez
içinde ve Arabik rakamlar ile 1› den başlayarak belirtiniz.
Dergi kısaltmaları “Cumulated Index Medicus”› a uygun olarak
yazılmalıdır. ‘et al.’ kısaltmasını kullanmadan tüm yazar isimleri
yazılmalıdır. Tüm kaynaklar İngilizce olarak yazılmalıdır. Kaynak
yazma yapısı örneklerle aşağıda gösterilmiştir:
Örnekler:
Dergiler
1. Batchvarov V, Kaski JC, Parchure N, Dilaveris P, Brown S, Ghuran
A, Färbom P, Hnatkova K, Camm AJ, Malik M. Comparison
between ventricular gradient and a new descriptor of the wavefront
direction of ventricular activation and recovery. Clin Cardiol
2002;25(5):230-6.
Kitaplar
Schwartz PJ,¸ Priori SG,¸ Napolitano C. The Long QT Syndrome.
Philadelphia: WB Saunders Co,¸ 2000.
Kitap bölümleri
Schwartz PJ,¸ Priori SG,¸ Napolitano C. The Long QT Syndrome. In:
Zipes DP,¸ Jalife J, eds. Cardiac Electrophysiology. From Cell to
Bedside. Philadelphia: WB Saunders Co,¸ 2000: 597–615.
İnternet adresleri
http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/icmje_08.pdf Erişim tarihi: 08.04.2012
Gostin LO. Drug use and HIV/AIDS [JAMA HIV/AIDS Web site]. June
1, 1996. Available at: http://www.ama-assn.org/special/hiv/ethics.
Erişim tarihi: 26 Haziran 1997.
Tablolar ve Şekiller
Makale ile birlikte gönderilen tüm tablo ve şekiller “Windows” altında
açılabilmelidir. Online olarak gönderilen renkli şekiller veya
gri-skalalı görüntüler en az 300 dpi olmalıdır. “*.jpg” or “*.pdf” formatındaki
şekiller metinden ayrı olarak kaydedilmelidir. Her tablo
ve şekil ayrı bir sayfada metindeki sırasına göre sunulmalıdır. Tüm
tablo ve şekiller Arabik numaralar ile belirtilmelidir. Her tablonun
başlığı tablonun içeriği ve amacını belirtmelidir. Her şeklin üzerindeki
işaret ve sembolleri açıklayan bir alt yazısı olmalıdır.
Düzeltmeler
Düzeltme talepleri ve eleştiriler iletişim adresi belirtilen yazara
gönderilir. Basımın gecikmemesi için istenen düzeltmeler en kısa
zamanda cevaplandırılmalıdır. Tüm hakemlerin görüşlerine cevap
yazılmalıdır. Sunulan kaynakların ve verilerin doğruluğundan yazarlar
sorumludur. Hatalı¸ aldatıcı veya yanlış yönlendirici bilgilerin
varlığı fark edildiğinde editör makaleyi bilimsel literatürden çekme
ve bunu duyurma hakkına sahiptir.

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...