Cilt: 36 Sayı: 1, 1.04.2022

Yıl: 2022

Sayı Editör Kurulu

Hızır ASLIYÜKSEK Bir kuruma bağlı değildir
Tıbbi ve Sağlık Hukuku
Prof. Dr. İbrahim İKİZCELİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 0000-0002-9825-4716
Acil Tıp, Sağlık Bilimleri
Adem KARBUZ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HAMİDİYE TIP FAKÜLTESİ, HAMİDİYE TIP PR.
Çocuk Bulaşıcı Hastalıkları
Doç. Dr. Nihan Hande AKÇAKAYA Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi 0000-0001-8414-4017
Genetik, Nöroloji ve Nöromüsküler Hastalıklar
Caner BEŞKOÇ T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 0000-0003-1336-0358
Adli Biyoloji, Adli Tıp, Tıbbi ve Sağlık Hukuku

Adli Tıp Dergisi, Adli Tıp Bilim Dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup, cerrahi teknik, ayırıcı tanı, tıbbi kitap değerlendirmeleri, soru-cevaplar ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm ilgili kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.

Adli Tıp Dergisi, Adli Tıp alanındaki güncel çalışmaları yayınlayan bilimsel yayın organıdır. Dergi yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin resmi yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir.
Adli Tıp Dergisi, yazarlarının bilimsel sunumuna saygı gösterir, bu nedenle, gönderilen tüm yazılar, hızlı bir şekilde çift inceleme süreci yoluyla işlenir. Gözden geçirme sürecini planlanan zaman dilimi içinde tamamlamayı hedefliyoruz.
Adli Tıp Dergisi, bir açık erişim (open access) dergisidir. İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir.
Adli Tıp Dergisi, insan deneklerin gizlilik haklarının korunmasına inanmaktadır. Buna uymak için dergi, tüm yazarlara (makaleyi yüklerken) ayrıca etik kurul onamını (insan / hayvanlar) ve makalede yer alan katılımcıların aydınlatılmış onam rızasını eklemelerini söyler. Bu, hayvan / insan denekleri ve örnekleri içeren Vaka Raporu / Değerlendirmeler için de geçerlidir.
Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru www.adlitipdergisi.com adresinden yapılabilir.
Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir.

YAZARLARA BİLGİ
Adli Tıp Dergisi, tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup, cerrahi teknik, ayırıcı tanı, tıbbi kitap değerlendirmeleri, soru-cevaplar ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.
Dergi yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin resmi yayın dili İngilizce ve Türkçedir.
Adli Tıp Dergisi, bir açık erişim dergisidir. İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir.
Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru www.adlitipdergisi.com yapılabilir. Geçmiş sayılarda yayınlanan çalışmalara bu adresten ulaşılabilir.
YAZININ HAZIRLANMASI
Dergiye yayımlanması için gönderilen yazılarda aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır.
• Araştırma makaleleri ve derlemeler metin, şekil, tablo, kaynaklar dahil 15 sayfayı, kısa bildiriler ve olgu sunumları 5 sayfayı, görüntü sunumları ise 500 kelimeyi geçmemelidir.
• Derleme yazıları için yazar sayısı üçü geçmemelidir.
• Olgu sunumları için yazar sayısı beşi geçmemelidir.
• Görüntü sunumları için yazar sayısı üçü geçmemelidir.
• Görüntü sunumları için kaynak sayısı beşi geçmemelidir.
• Yazılar çift aralıklı ve 10 punto olarak, her sayfanın iki yanında ve alt ve üst kısmında 2.5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Yazı stili Arial olmalıdır.
• Yazılar Microsoft Word programı ile yazılmalıdır.
• Kısaltmalar, kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır.
Kapak sayfası (Başlık Sayfası): Yazının Türkçe ve İngilizce başlığı, tüm yazarların adı, soyadı ve unvanları, çalıştıkları kurumun adı ve şehri bu sayfada yer almalıdır. Tüm yazarların uluslararası geçerliliği bulunan "ORCID" bilgisine yer verilmelidir. Yazı daha önce herhangi bir toplantıda bildiri olarak sunulmuşsa, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Bu sayfaya ayrıca “yazışmadan sorumlu” yazarın isim, açık adres, telefon, faks, mobil telefon ve e-posta bilgileri eklenmelidir.
YAZININ BÖLÜMLERİ
Yazının gönderildiği metin dosyasının içinde sırasıyla, Türkçe başlık, anahtar sözcükler, İngilizce başlık, İngilizce anahtar sözcükler, Türkçe ve İngilizce özet, makalenin metinleri, kaynaklar, her sayfaya bir tablo olmak üzere tablolar ve son sayfada şekillerin (varsa) alt yazıları şeklinde olmalıdır. Metin dosyanızın içinde, yazar isimleri ve kurumlara ait bilgi, makalede kullanılan şekil ve resimler olmamalıdır.
Özet:
Araştırma makalelerinde; Türkçe ve İngilizce özetler yazı başlığı ile birlikte verilmelidir. Özet makaleyi yansıtacak nitelikte olmalı, önemli sonuçlar verilmeli ve bunların kısaca yorumu yapılmalıdır. Özette açıklanmayan kısaltmalar kullanılmamalı, kaynak gösterilmemelidir. Amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerini içermeli ve 250 sözcüğü geçmemelidir.
Olgu sunumlarının özetleri kısa ve tek paragraflık olmalıdır (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz; Türkçe ve İngilizce).
Derlemelerde Özet hem İngilizce hem de Türkçe olarak sunulmalıdır; yapılandırılmamış olmalıdır. Özet 250 kelimeden uzun olmamalıdır.
Anahtar Kelimeler:
• Anahtar kelimeler özetin altında listelenmelidir.
• En az 3 adet, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır.
• Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.
• İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html)
• Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri’ne uygun olarak verilmelidir. (www.bilimterimleri.com)
Ana metin:
Araştırma makalelerinde ana metin; Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.
Giriş bölümünde; makalenin amacı belirtilmeli, çalışma veya gözlemin gerekçesi özetlenmeli, yalnızca kesin olarak uygun referanslar verilmeli ve konu kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmemelidir.
Gereç ve Yöntemler bölümünde; çalışmanın tasarımı, olgu seçim ve tanımlamaları, teknik yöntemleri, gereçleri ve prosedürleri, kullanılan istatistik yöntemleri ayrıntılı olarak tanımlanmalıdır.
Bulgular bölümünde; sonuçlar metin, tablo ve resimlerde mantıksal sıra ile sunulmalıdır. Metinde tablo ve / veya resimlerdeki tüm veriler tekrar edilmemeli, yalnızca önemli bulgular vurgulanmalı veya özetlenmelidir.
Tartışma bölümünde; çalışmanın yeni ve önemli yönleri ve bunlardan çıkan sonuçlar vurgulanmalıdır. Sonuçlar bölümlerinde verilen detaylı veriler tekrar edilmemelidir. Tartışmaya, bulguların sonuçları ve sınırlılıkları dahil edilmeli ve gözlemler diğer ilgili çalışmalarla ilişkilendirilmelidir.
Olgu sunumlarında ana metin giriş, olgu(ların) sunumu, tartışma ve sonuç bölümlerini içermelidir.
Derlemelerde ana metin başlık, özet, anahtar kelimeler, metin ve kaynakları içermelidir.
Kaynakça
Atıf yapılırken en son ve en güncel yayınlar tercih edilmelidir. Tüm kaynaklara ana metin içinde uygun olan yerlerde sırayla numara verilerek atıf yapılmalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Atıf yapılan erken çevrimiçi makalelerin DOI numaraları mutlaka sağlanmalıdır. Dergi isimleri Index Medicus/Medline/PubMed’de yer alan dergi kısaltmaları ile uyumlu olarak kısaltılmalıdır.
Dergi kaynakların yazım stili olarak Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi (National Library of Medicine, NLM) tarafından uyarlanmış olan bir ANSI standart stilini kabul etmiştir. Kaynak atıfta bulunma örnekleri için yazarlar http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html sitesine başvurabilirler.
Altı ya da daha az yazar olduğunda tüm yazar isimleri listelenmelidir. Eğer yedi ya da daha fazla yazar varsa ilk altı yazar yazıldıktan sonra “et al” konulmalıdır. Ana metinde kaynaklara atıf yapılırken parantez içinde Arabik numaralar kullanılmalıdır, örnek (1,2).
Farklı yayın türleri için kaynak stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur:
Dergi makalesi
1. Ercan S, Yazkan R, Kolcu G, Başer Kolcu M, Gülle K, Koşar A. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’nin Son 10 Yılının Bibliyometrik Analizi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2019;26(2):123-129.
2. Akdeniz YS, Cakmak F, Ipekci A, Ikizceli I, Karatas KF, Berberoglu DB, et al. Videoscopic assisted retroperitoneal debridement in infected necrotizing pancreatitis. Phnx Med J. 2020;9(2):156-159. DOI: 10.1080/13651820701225688.
Kitap bölümü
Ipekci A, Cakmak F, Akdeniz YS. Cell death: the significance of apoptosis. In: Ikizceli I, eds. International review of cytology. Istanbul: BTM;2019. pp. 251–306.
Tek yazarlı kitap
Akdeniz YS. Health economics: fundamentals of funds. Istanbul: Kara Tren Yayınevi; 2019.
Yazar olarak editör(ler)
Cakmak F, Ipekci A, editors. Mental health care for elderly people. Istanbul: Fatih Yayınevi; 2019.
Toplantıda sunulan yazı
Berberoglu D, Kocman AY, Cakmak K, Kanbakan A. Canabinoids and pain. In: Ikızceli I, editor. Proceedings of the 10th World Congress on Emergency; 2020Aug 17-22; Istanbul, IASP Press;2020. p. 437-68.
Tez
Memoglu F. Acil Servise Başvuran 65 Yaş Üzeri Travma Hastalarının İncelenmesi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: İstanbul Üniersitesi; 2019.
Elektronik formatta yayınlanan yazı
U.S. Department of Health and Human Services: The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, 2006.
http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/2006/pdfs/what-is-shs.pdf. Accessed 30 Nov 2014.
Tablo, Şekil, Resim ve Grafikler:
• Tablo, şekil, resim ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir.
• Her tablo, şekil, resim ve grafiklerin açıklayıcı bir başlığı olmalıdır. Tablo, şekil, resim ve grafiklerde Arapça rakamlar tercih edilmelidir.
• Tablolar yazının gönderildiği dosya içinde olmalı, kaynaklar sayfasından sonra gelmeli, her bir tablo ayrı bir sayfada olacak şekilde yazılmalıdır. Tablolar, yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üstünde yer almalıdır. Tablo açıklamaları ve kısaltmaları ise, tablonun altında yer almalıdır. Metin içinde her tabloya değinilmelidir.
• Şekil, resim ve grafiklerin her biri ayrı bir imaj dosyası (jpeg, tiff, png ya da gif) minimum 300 DPI olarak yüklenmelidir.
• Şekil, resim ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir.
• İçerisinde renkli tablo, şekil, resim ve grafik bulunan yayına kabul edilmiş makalelerden, basım aşamasında renkli baskı ücreti istenebilir.
• Kullanılan kısaltmalar tablo, şekil, resim ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir.
• Daha önce basılmış tablo, şekil, resim ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak tablo, şekil, resim ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.
• Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.
Çıkar ilişkisi: Yazarların herhangi bir çıkar dayalı bir ilişkisi varsa bu açıklanmalıdır.
Teşekkür: Bu bölümde yazar olarak ismi geçmeyen ancak teşekkür edilmesi gereken kişiler veya kurumlar yer almalıdır.
Etik onay: Çalışmalar Helsinki Bildirgesi'ne (https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/) uygun olmalıdır. Yazarlar, etik kurul onayı gereken çalışmaları için almış oldukları etik kurul onayının tarihini, sayısını ve hangi kurumdan alındığını gereç ve yöntem bölümünde belirtmelidirler.
Yayın hakları devir formu: 1976 Copyright Act’e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Başvuru esnasında sistemden alınacak “Yayın Hakları Devir Formu” tüm yazarlar tarafından makaledeki yazar sıralamasına uygun şekilde imzalanıp online olarak makale ile birlikte gönderilmelidir.
Yazıların gönderilmesi: Adli Tıp Dergisi yalnızca www.adlitipdergisi.com adresindeki internet sitesinden on-line olarak gönderilen yazıları kabul etmektedir. Tüm yazılar ilgili adresteki “Makale Gönder” ikonuna tıklanarak ulaşılan sistemden gönderilmelidir.
Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler için kontrol listesi:
Makaleler tam olmalı ve şunları kapsamalıdır:
• Kapak sayfası
• Yazı bölümleri
• Türkçe ve İngilizce başlık
• Özet (250 sözcük) (Türkçe ve İngilizce)
• Anahtar sözcükler (en az 3 ve en fazla 6) (Türkçe ve İngilizce)
• Uygun bölümlere ayrılmış makale
• Dergi yazı kurallarına uygun olarak hazırlanmış kaynaklar listesi
• Bütün tablo, şekil, resim ve grafikler
• Tüm yazarlarca imzalanmış “Yayın Hakları Devir Formu”
Yukarıda belirtilen koşulları sağlamayan makaleler için, değerlendirme süreci başlatılamayacaktır.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir. Tüm yazarların çalışmaya aktif olarak katılmış olması gereklidir. Gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir bilimsel yayın organında yayınlanmamış olması gerekir. Gönderilen yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise; toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilmelidir.
Yazar olarak listelenen herkesin ICMJE (www.icmje.org) tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılaması istenmektedir. ICMJE, yazarların şu 4 kriteri karşılamasını önermektedir:
1. Çalışmanın içeriğine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak
2. Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemelerini yapmış olmak
3. Yazının yayından önceki son halini gözden geçirmiş ve onaylamış olmak
4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmek.
Klinik araştırmaların protokolü ilgili kurumun etik komitesi tarafından onaylanmış olmalıdır. İnsanlar üzerinde yapılan tüm çalışmalarda, "Yöntem ve Gereçler" bölümünde çalışmanın ilgili komite tarafından onaylandığı veya çalışmanın Helsinki İlkeler Deklerasyonuna (https://www.wma.net/policy/) uyularak gerçekleştirildiğine dair bir cümle yer almalıdır. Çalışmaya dahil edilen tüm insanların bilgilendirilmiş onam formunu imzaladığı metin içinde belirtilmelidir.
Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin Gereç ve Yöntemler bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadır.
Değerlendirme Süreci: Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak dergi standartları açısından incelenir. Derginin istediği formata uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yazarına iade edilir. Tüm yazılar önce editör tarafından ön değerlendirmeye alınır; daha sonra incelenmesi için danışma kurulu üyelerine gönderilir. Tüm yazılarda editöryel değerlendirme ve düzeltmeye başvurulur; gerektiğinde, yazarlardan bazı soruları yanıtlaması ve eksikleri tamamlaması istenebilir. Değerlendirme sonucu kabul, minör revizyon, major revizyon ya da ret kararı çıkabilir. Dergide yayınlanmasına karar verilen yazı basım sürecine alınır; bu aşamada tüm bilgilerin doğruluğu için ayrıntılı kontrol ve denetimden geçirilir; yayın öncesi şekline getirilerek yazarların kontrolüne ve onayına sunulur.
Makaleler çift kör danışmanlık sistemine tabiidir. Yazarlar ya da danışmanlar diğerinin kimliği ile ilgili bilgi sahibi değildir. Tüm yazılar iki danışman tarafından değerlendirilir. Yazılarla ilgili son karar editoryal kurul ve editöre aittir.
Yayın Hakkı: 1976 Copyright Act’e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazarlar www.acilx.com internet adresinden ulaşacakları “Yayın Hakları Devir Formu”nu doldurup, online olarak makale ile birlikte göndermelidirler.

Adli Tıp Dergisi makale gönderim, değerlendirme ve yayın sürecinde herhangi bir ücret talep etmemektedir

Creative Commons Lisansı
Adli Tıp Dergis Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup, gönderilen makaleler için yayının hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep edilmeyecektir.