Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Çocuk İzlem Merkezine Başvuran Vakaların İncelenmesi: Bir Merkezin 5 Yıllık Deneyimi

Yıl 2023, Cilt: 37 Sayı: 1, 12 - 18, 01.04.2023

Öz

Çocukluk çağı cinsel istismarı, bireyin psikolojik iyilik halini olumsuz etkileyen, küresel çapta görülen bir halk sağlığı sorunudur. Çocuk cinsel istismarına dair artan farkındalık ve ilgi ile birlikte bu alanda yapılan araştırmaların sayısı da giderek artmaktadır. Amaç: Bu çalışmada, cinsel istismar şüphesi ile Çocuk İzlem Merkezi’ne sevk edilen çocuk ve ergenlerin demografik özelliklerinin yanı sıra, istismar ile ilişkili özelliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) yürütülmüştür. Çalışmada aynı merkeze Eylül 2017- Haziran 2022 yılları arasında adli görüşmeleri yapılmak için yönlendirilmiş çocuk ve ergenlerin adli ve tıbbi kayıtları geriye dönük olarak taranmıştır. Mağdurların demografik bilgileri (yaş, cinsiyet) ve istismara dair özellikler (istismarcı - mağdur ilişkisi, istismarın tipi vb.) vakaların dosyalarından elde edilerek çalışma dosyalarına kaydedilmiştir. Bulgular: Sakarya ÇİM’ de Eylül 2017–Haziran 2022 tarihleri arasında cinsel istismar mağduru olduğu gerekçesiyle adli vaka olarak değerlendirilmiş olan toplam 1147 çocuk ve ergen olguların tümü çalışmaya dahil edilmiştir. Vakaların yaş aralığı 3–18 yıl olup, yaş ortalaması 12,4±3,2’di. Vakaların 912’si (%79,5) kız, 235’i (%20,5) erkekti. Cinsel istismarın görüldüğü en sık yaş aralığı 12-18 (%68,1)’di. Mağdurlar tarafından bildirilen en sık cinsel istismar tipinin “penetrasyon içermeyen dokunma” olduğu (%59,6), en sık bildirimin anne-babalar tarafından yapıldığı (%41,8), şüphelilerin çoğunluğunun tanıdık/arkadaş/sevgili (%58,1) olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Bu çalışma; adli bildirimi yapılmış cinsel istismar olgularının en büyük bölümünü ergenlerin oluşturduğunu, bu bildirimlerin sıklıkla aileler tarafından yapılmış olduğunu ve failin en sık olarak tanıdık olduğunu göstermiştir. Bu sebeple genel olarak başta ebeveynler olmak üzere tüm toplumda, cinsel istismar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Destekleyen Kurum

YOK

Kaynakça

 • Responding To Children And Adolescents Who Have Been Sexually Abused: WHO Clinical Guidelines [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2017 [A.Yer 27 Ekim 2022]. (WHO Guidelines Approved By The Guidelines Review Committee). Erişim Adresi: Http://Www.Ncbi.Nlm.Nih.Gov/Books/NBK493119/
 • Finkelhor D. The Prevention Of Childhood Sexual Abuse. Future Child. 2009;169-94.
 • Putnam FW. Ten-Year Research Update Review: Child Sexual Abuse. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2003;42(3):269-78.
 • Çöpür M, Üneri ÖŞ, Aydin E, Bahali MK, Tanidir C, Güneş H, Vd. Characteristic Features Of Sexually Abused Children And Adolescents İn İstanbul Sample. Anadolu Psikiyatri Derg. 2012;13(1):46-50.
 • Dönmez YE, Soylu N, Özcan ÖÖ, Yüksel T, Demir AÇ, Bayhan PÇ, Vd. Turgut Özal Tıp Merkezi Derg. 2014; 21(1): 44-48.
 • Büber Ö, Oksal H. Sakarya’da 3-18 Yaş Cinsel İstismar Vakalarının Değerlendirilmesi. Sosyal Sağlık Derg. 2022; 2(1): 44-58.
 • Koçak U, Alpaslan AH. Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk Ve Ergenlerin Sosyodemografik Özellikleri Ve Ruhsal Değerlendirmesi. Bull Leg Med. 19 Mayıs 2015;20(1):27-33.
 • Kloppen K, Haugland S, Svedin CG, Mæhle M, Breivik K. Prevalence Of Child Sexual Abuse İn The Nordic Countries: A Literature Review. J Child Sex Abuse. 2016;25(1):37-55.
 • Aktepe E. Çocukluk Çağı Cinsel İstismarı. Psikiyatr Güncel Yaklaşımlar. 2009;1(2):95-119.
 • Hugill M, Berry K, Fletcher I. The Association Between Historical Childhood Sexual Abuse And Later Parenting Stress: A Systematic Review. Arch Womens Ment Health. 2017;20(2):257-71.
 • Barth J, Bermetz L, Heim E, Trelle S, Tonia T. The Current Prevalence Of Child Sexual Abuse Worldwide: A Systematic Review And Meta-Analysis. Int J Public Health. 2013;58(3):469-83.
 • Bağ Ö, Alşen S. The New Model İn Evaluating Child Sexual Abuse: Child Advocacy Centers. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2016;6(1):9-14.
 • Anderson J, Ellefson J, Lashley J, Miller AL. The Cornerhouse Forensic İnterview Protocol: RATAC. TM Cool J Pr Clin L. 2009;12:193.
 • Sarıca AD, Coşkun UH. Cinsel İstismar Olgularında Adli Görüşme Odalarının Kullanımı: Hâkim, Avukat, Uzman Ve Mağdur Görüşleri. J Penal Law Criminol. 2020;8(1):117-42.
 • Orbach Y, Hershkowitz I, Lamb ME, Sternberg KJ, Esplin PW, Horowitz D. Assessing The Value Of Structured Protocols For Forensic İnterviews Of Alleged Child Abuse Victims. Child Abuse Negl. 2000;24(6):733-52.
 • Sternberg KJ, Lamb ME, Orbach Y, Esplin PW, Mitchell S. Use Of A Structured İnvestigative Protocol Enhances Young Children’s Responses To Free-Recall Prompts İn The Course Of Forensic İnterviews. J Appl Psychol. 2001;86(5):997.
 • Beyazit U. Türkiye’de Yapılmış Çocuğun Mağdur Olduğu Cinsel İstismar Olgularını Konu Alan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi. J Acad Soc Sci Stud. 2015;31(1):455-467.
 • Uysal C, Yildirim Z. Retrospectıve Evaluatıon Of Sexual Abuse Cases Applıed To Dicle Unıversıty Forensıc Medıcıne Department. J Sci Perspect. 16 Nisan 2021;133-140.
 • O’Leary PJ, Barber J. Gender Differences İn Silencing Following Childhood Sexual Abuse. J Child Sex Abuse. 2008;17(2):133-143.
 • Stoltenborgh M, Van Ijzendoorn MH, Euser EM, Bakermans-Kranenburg MJ. A Global Perspective On Child Sexual Abuse: Meta-Analysis Of Prevalence Around The World. Child Maltreat. 2011;16(2):79-101.
 • Aktepe E, Işik Â, Kocaman O, Eroğlu FÖ. Bir Üniversite Hastanesinde Değerlendirilen Cinsel istismar Mağduru Çocuk Ve Ergenlerin Demografik Ve Klinik Özellikleri.In Yeni Symposium  2013;51(2):115-120.
 • Vural P, Uçar HN, Şafak E, Çolpan M, Kocael Ö. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Yönlendirilen Adli Olguların Sosyodemografik Ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg. 2013;39(1):49-53.
 • Finkelhor D. Epidemiological Factors İn The Clinical İdentification Of Child Sexual Abuse. Child Abuse Negl. 1993;17(1):67-70.
 • Üstün Güllü B, Erden G. Cinsel İstismar Mağduru Çocuklarla Adli Görüşme ve Önemi. Ayna Klinik Psikoloji Derg. 2022;9(2):317-331.
 • Lamb ME, Garretson ME. The Effects Of İnterviewer Gender And Child Gender On The İnformativeness Of Alleged Child Sexual Abuse Victims İn Forensic İnterviews. Law Hum Behav. 2003;27(2):157-71.
 • Winters GM, Colombino N, Schaaf S, Laake AL, Jeglic EL, Calkins C. Why Do Child Sexual Abuse Victims Not Tell Anyone About Their Abuse? An Exploration Of Factors That Prevent And Promote Disclosure. Behav Sci Law. 2020;38(6):586-611.
 • Kogan SM. Disclosing Unwanted Sexual Experiences: Results From A National Sample Of Adolescent Women. Child Abuse Negl. 2004;28(2):147-165.
 • Priebe G, Svedin CG. Child Sexual Abuse İs Largely Hidden From The Adult Society: An Epidemiological Study Of Adolescents’ Disclosures. Child Abuse Negl. 2008;32(12):1095-1108.
 • Collin-Vézina D, De La Sablonnière-Griffin M, Palmer AM, Milne L. A Preliminary Mapping Of İndividual, Relational, And Social Factors That İmpede Disclosure Of Childhood Sexual Abuse. Child Abuse Negl. 2015;43:123-134.
 • Ferragut Ortiz-Tallo M, Ortiz-Tallo Alarcón M, Blanca Mena MJ. Spanish Women’s Experiences Of Child Sexual Abuse. Psicothema. 2021; 33 (2): 236-243.
 • Almadani O, Bamousa M, Alsaif D, Kharoshah MA, Alsowayigh K. Child Physical And Sexual Abuse İn Dammam, Saudi Arabia: A Descriptive Case-Series Analysis Study. Egypt J Forensic Sci. 2012;2(1):33-37.
 • Enyedy A, Tsikouras P, Csorba R. Medical And Legal Aspects Of Child Sexual Abuse: A Population-Based Study İn A Hungarian County. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(4):701.
 • Butun C, Yildirim A, Ozer E, Yilmaz E, Sari SA. A Nonrandom Sample Of 55 Sexual Abuse Cases İn Sivas. Med Sci Monit Int Med J Exp Clin Res. 2017;23:4360-4365.
 • İmren SG, Ayşe A, Yusufoğlu C, Arman AR. Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk Ve Ergenlerde Klinik Özellikler Ve İntihar Girişimi İle İlişkili Risk Etmenleri. Marmara Med J. 2013;26(1):11-16.
 • Köse S, Aslan Z, Başgül ŞS, Şahin S, Yılmaz Ş, Çıtak S, Vd. Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Yönlendirilen Adli Olgular. Anadolu Psikiyatri Derg. 2011;12(3):221-225.
 • Soylu N, Ayaz M, Gökten ES, Alpaslan AH, Dönmez YE, Özcan ÖÖ, Vd. Gender Differences İn Sexually Abused Children And Adolescents: A Multicenter Study İn Turkey. J Child Sex Abuse. 2016;25(4):415-427.
 • Yektaş Ç, Tufan AE, Büken B, Çetin NY, Yazici M. Cinsel İstismar Mağduru Çocuk Ve Ergenlerde İstismar Ve İstismarcıya İlişkin Özelliklerin Ve Psikopataloji İle İlişkili Risk Etkenlerinin Değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018;19(5):501-508.

Investigation of Case Application to a Child Advocacy Center: 5 Years Experience in a Center

Yıl 2023, Cilt: 37 Sayı: 1, 12 - 18, 01.04.2023

Öz

Childhood sexual abuse is a global public health problem that negatively affects the psychological well-being of individuals. With the increasing awareness and interest in child sexual abuse, the number of research studies in this field is also increasing. Objective: The aim of this study was to examine the demographic characteristics of children and adolescents referred to the Child Advocacy Center with suspicion of sexual abuse, as well as the characteristics associated with abuse. Method: The study was conducted at the Child Advocacy Center (CAC) of Sakarya Training and Research Hospital. Forensic and medical records of children and adolescents who were referred to the same center for forensic interviews between September 2017 and June 2022 were retrospectively reviewed. Demographic information of the victims (age, gender) and characteristics of the abuse (abuser-victim relationship, type of abuse, etc.) were obtained from the files of the cases and recorded in the study files. Results: A total of 1147 children and adolescents who were evaluated as forensic cases due to sexual abuse between September 2017 and June 2022 at Sakarya CAC were included in the study. The age range of the cases was 3-18 years and the mean age was 12.4±3.2 years. Of the cases, 912 (79.5%) were girls and 235 (20.5%) were boys. The most common age range of sexual abuse was 12-18 years (68.1%). The most common type of sexual abuse reported by victims was "touching without penetration" (59.6%), the most common type of sexual abuse was reported by parents (41.8%), and the majority of suspects were acquaintances/friends/relatives (58.1%). Conclusion: This study showed that adolescents constitute the largest proportion of forensically reported cases of sexual abuse, these reports were frequently made by families and the perpetrator was most frequently an acquaintance. For this reason, it is necessary to carry out information and education activities to raise awareness about sexual abuse in the whole society, especially parents.

Kaynakça

 • Responding To Children And Adolescents Who Have Been Sexually Abused: WHO Clinical Guidelines [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2017 [A.Yer 27 Ekim 2022]. (WHO Guidelines Approved By The Guidelines Review Committee). Erişim Adresi: Http://Www.Ncbi.Nlm.Nih.Gov/Books/NBK493119/
 • Finkelhor D. The Prevention Of Childhood Sexual Abuse. Future Child. 2009;169-94.
 • Putnam FW. Ten-Year Research Update Review: Child Sexual Abuse. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2003;42(3):269-78.
 • Çöpür M, Üneri ÖŞ, Aydin E, Bahali MK, Tanidir C, Güneş H, Vd. Characteristic Features Of Sexually Abused Children And Adolescents İn İstanbul Sample. Anadolu Psikiyatri Derg. 2012;13(1):46-50.
 • Dönmez YE, Soylu N, Özcan ÖÖ, Yüksel T, Demir AÇ, Bayhan PÇ, Vd. Turgut Özal Tıp Merkezi Derg. 2014; 21(1): 44-48.
 • Büber Ö, Oksal H. Sakarya’da 3-18 Yaş Cinsel İstismar Vakalarının Değerlendirilmesi. Sosyal Sağlık Derg. 2022; 2(1): 44-58.
 • Koçak U, Alpaslan AH. Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk Ve Ergenlerin Sosyodemografik Özellikleri Ve Ruhsal Değerlendirmesi. Bull Leg Med. 19 Mayıs 2015;20(1):27-33.
 • Kloppen K, Haugland S, Svedin CG, Mæhle M, Breivik K. Prevalence Of Child Sexual Abuse İn The Nordic Countries: A Literature Review. J Child Sex Abuse. 2016;25(1):37-55.
 • Aktepe E. Çocukluk Çağı Cinsel İstismarı. Psikiyatr Güncel Yaklaşımlar. 2009;1(2):95-119.
 • Hugill M, Berry K, Fletcher I. The Association Between Historical Childhood Sexual Abuse And Later Parenting Stress: A Systematic Review. Arch Womens Ment Health. 2017;20(2):257-71.
 • Barth J, Bermetz L, Heim E, Trelle S, Tonia T. The Current Prevalence Of Child Sexual Abuse Worldwide: A Systematic Review And Meta-Analysis. Int J Public Health. 2013;58(3):469-83.
 • Bağ Ö, Alşen S. The New Model İn Evaluating Child Sexual Abuse: Child Advocacy Centers. J Dr Behcet Uz Child Hosp. 2016;6(1):9-14.
 • Anderson J, Ellefson J, Lashley J, Miller AL. The Cornerhouse Forensic İnterview Protocol: RATAC. TM Cool J Pr Clin L. 2009;12:193.
 • Sarıca AD, Coşkun UH. Cinsel İstismar Olgularında Adli Görüşme Odalarının Kullanımı: Hâkim, Avukat, Uzman Ve Mağdur Görüşleri. J Penal Law Criminol. 2020;8(1):117-42.
 • Orbach Y, Hershkowitz I, Lamb ME, Sternberg KJ, Esplin PW, Horowitz D. Assessing The Value Of Structured Protocols For Forensic İnterviews Of Alleged Child Abuse Victims. Child Abuse Negl. 2000;24(6):733-52.
 • Sternberg KJ, Lamb ME, Orbach Y, Esplin PW, Mitchell S. Use Of A Structured İnvestigative Protocol Enhances Young Children’s Responses To Free-Recall Prompts İn The Course Of Forensic İnterviews. J Appl Psychol. 2001;86(5):997.
 • Beyazit U. Türkiye’de Yapılmış Çocuğun Mağdur Olduğu Cinsel İstismar Olgularını Konu Alan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi. J Acad Soc Sci Stud. 2015;31(1):455-467.
 • Uysal C, Yildirim Z. Retrospectıve Evaluatıon Of Sexual Abuse Cases Applıed To Dicle Unıversıty Forensıc Medıcıne Department. J Sci Perspect. 16 Nisan 2021;133-140.
 • O’Leary PJ, Barber J. Gender Differences İn Silencing Following Childhood Sexual Abuse. J Child Sex Abuse. 2008;17(2):133-143.
 • Stoltenborgh M, Van Ijzendoorn MH, Euser EM, Bakermans-Kranenburg MJ. A Global Perspective On Child Sexual Abuse: Meta-Analysis Of Prevalence Around The World. Child Maltreat. 2011;16(2):79-101.
 • Aktepe E, Işik Â, Kocaman O, Eroğlu FÖ. Bir Üniversite Hastanesinde Değerlendirilen Cinsel istismar Mağduru Çocuk Ve Ergenlerin Demografik Ve Klinik Özellikleri.In Yeni Symposium  2013;51(2):115-120.
 • Vural P, Uçar HN, Şafak E, Çolpan M, Kocael Ö. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Yönlendirilen Adli Olguların Sosyodemografik Ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Derg. 2013;39(1):49-53.
 • Finkelhor D. Epidemiological Factors İn The Clinical İdentification Of Child Sexual Abuse. Child Abuse Negl. 1993;17(1):67-70.
 • Üstün Güllü B, Erden G. Cinsel İstismar Mağduru Çocuklarla Adli Görüşme ve Önemi. Ayna Klinik Psikoloji Derg. 2022;9(2):317-331.
 • Lamb ME, Garretson ME. The Effects Of İnterviewer Gender And Child Gender On The İnformativeness Of Alleged Child Sexual Abuse Victims İn Forensic İnterviews. Law Hum Behav. 2003;27(2):157-71.
 • Winters GM, Colombino N, Schaaf S, Laake AL, Jeglic EL, Calkins C. Why Do Child Sexual Abuse Victims Not Tell Anyone About Their Abuse? An Exploration Of Factors That Prevent And Promote Disclosure. Behav Sci Law. 2020;38(6):586-611.
 • Kogan SM. Disclosing Unwanted Sexual Experiences: Results From A National Sample Of Adolescent Women. Child Abuse Negl. 2004;28(2):147-165.
 • Priebe G, Svedin CG. Child Sexual Abuse İs Largely Hidden From The Adult Society: An Epidemiological Study Of Adolescents’ Disclosures. Child Abuse Negl. 2008;32(12):1095-1108.
 • Collin-Vézina D, De La Sablonnière-Griffin M, Palmer AM, Milne L. A Preliminary Mapping Of İndividual, Relational, And Social Factors That İmpede Disclosure Of Childhood Sexual Abuse. Child Abuse Negl. 2015;43:123-134.
 • Ferragut Ortiz-Tallo M, Ortiz-Tallo Alarcón M, Blanca Mena MJ. Spanish Women’s Experiences Of Child Sexual Abuse. Psicothema. 2021; 33 (2): 236-243.
 • Almadani O, Bamousa M, Alsaif D, Kharoshah MA, Alsowayigh K. Child Physical And Sexual Abuse İn Dammam, Saudi Arabia: A Descriptive Case-Series Analysis Study. Egypt J Forensic Sci. 2012;2(1):33-37.
 • Enyedy A, Tsikouras P, Csorba R. Medical And Legal Aspects Of Child Sexual Abuse: A Population-Based Study İn A Hungarian County. Int J Environ Res Public Health. 2018;15(4):701.
 • Butun C, Yildirim A, Ozer E, Yilmaz E, Sari SA. A Nonrandom Sample Of 55 Sexual Abuse Cases İn Sivas. Med Sci Monit Int Med J Exp Clin Res. 2017;23:4360-4365.
 • İmren SG, Ayşe A, Yusufoğlu C, Arman AR. Cinsel İstismara Uğrayan Çocuk Ve Ergenlerde Klinik Özellikler Ve İntihar Girişimi İle İlişkili Risk Etmenleri. Marmara Med J. 2013;26(1):11-16.
 • Köse S, Aslan Z, Başgül ŞS, Şahin S, Yılmaz Ş, Çıtak S, Vd. Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Yönlendirilen Adli Olgular. Anadolu Psikiyatri Derg. 2011;12(3):221-225.
 • Soylu N, Ayaz M, Gökten ES, Alpaslan AH, Dönmez YE, Özcan ÖÖ, Vd. Gender Differences İn Sexually Abused Children And Adolescents: A Multicenter Study İn Turkey. J Child Sex Abuse. 2016;25(4):415-427.
 • Yektaş Ç, Tufan AE, Büken B, Çetin NY, Yazici M. Cinsel İstismar Mağduru Çocuk Ve Ergenlerde İstismar Ve İstismarcıya İlişkin Özelliklerin Ve Psikopataloji İle İlişkili Risk Etkenlerinin Değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Derg. 2018;19(5):501-508.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Adli Tıp
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ömer BÜBER
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9295-3789
Türkiye


Hatice OKSAL
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1685-4468
Türkiye


Alper ALNAK
UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, İSTANBUL BAKIRKÖY PROF. DR. MAZHAR OSMAN APPLICATION AND RESEARCH CENTER FOR PSYCHIATRIC AND NERVE DISEASES
0000-0002-3515-8217
Türkiye

Proje Numarası YOK
Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2023
Gönderilme Tarihi 27 Ekim 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 37 Sayı: 1

Kaynak Göster

Vancouver
BÜBER Ö, OKSAL H, ALNAK A. Çocuk İzlem Merkezine Başvuran Vakaların İncelenmesi: Bir Merkezin 5 Yıllık Deneyimi. ATD. 2023;37(1):12-8.

Creative Commons Lisansı
Adli Tıp Dergis Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup, gönderilen makaleler için yayının hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep edilmeyecektir.